Kurs om vallfoder ger viktig kunskap för framtidens jordbruk

Senast ändrad: 19 september 2023
Nyfikna kalvar tittar in i kameran.

Är du intresserad av framtidens jordbruk och mat? Då finns goda skäl att gå SLU:s kurs om vallfoder. Vall är den största grödan i svenskt lantbruk – och den är stor även i många andra europeiska länder. Vall, naturbete och åkerbete har också betydelse för biologisk mångfald. Dessutom är det här en tvärvetenskaplig kompetens som spänner över både husdjur och växtodling. Den kunskapen behövs i samhället.

Vallodlingen utgör ungefär hälften av Sveriges jordbruksmark. Det ger grovfoder till djuren och har en avgörande betydelse för det ekonomiska utbytet i mjölk- och köttproduktionen, och vallen har en alltmer central roll även till hästar.  

Internationella studenter

Den här kursen är en av få i sitt slag och tar också emot internationella studenter – inte minst från Tyskland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Italien, Nederländerna och Tjeckien där vallodling är stort. Kursen behandlar också vall ur ett europeiskt perspektiv och studenterna får analysera skillnader mellan olika länder som både beror på kultur och miljö.

Kursen handlar om både vall, naturbete och åkermarksbete och är därmed viktig för framtidens biologiska mångfald. Om man har baljväxter och örter i vallen som vi ofta har i Sverige blir det mat för pollinatörerna i landskapet. Många insekter, fåglar och växter är dessutom beroende av betade marker.

Förstå betydelsen av grovfoder

Kursens övergripande mål är att studenterna ska förstå vilken betydelse grovfoder på åker, äng och hagmark har för lantbruket och vår livsmedelsförsörjning. Och vad som är en uthållig produktion. Efter kursen ska våra studenter kunna ge konkret vägledning om grovfoderodling och hur naturbeten kan utnyttjas på bästa sätt för djurhållning och naturvård.

Du kan förvänta dig intressanta föreläsningar men också övningar och gårdsbesök.

Kursledare är Nilla Nilsdotter-Linde som forskar och samverkar med lantbrukare och rådgivare om vallodling. Man behöver inte prata med henne många minuter innan man förstår hur oerhört central vallen är.