NP-balans

Senast ändrad: 02 mars 2023
Logotyp för Botnia-Atlantica interregionala projekt. Illustration.

Projektet ökar kompetensen att förädla och använda den rötrest som uppstår i samband med biogasproduktion. Genom att anpassa rötrestens näringsinnehåll för den tänka användningen som gödselmedel kan dess värde ökas.

Syfte med projektet

Projektets syfte är att tillföra regionen kunskap och kompetens att förädla och använda den rötrest som uppstår i samband med biogasproduktion. Rötrestens värde som bionäring ökar när näringsinnehållet är balanserat och anpassat för den tänkta användningen som gödselmedel. Projektet kommer att resultera i verktyg som styr och optimerar näringsbalansen mellan fosfor och kväve i rötresten under och efter biogasproduktion. Detta kommer att ge två nya produkter för biogasproducenterna: en rötrest med ett näringsinnehåll anpassat för jord- eller skogsbruk och återvunnen fosfor som kan säljas direkt som gödselmedel eller som råvara för handelsgödselindustrin.

SLU:s roll i projektet

SLU ansvarar för genomförandet av WP3 Kortsiktiga odlingsförsök och WP4 Långsiktiga effekter i skog.

WP3: En kvantifiering av växttillgängligheten av fosfor och kväve i olika typer av rötrester vid gödsling av jordbruksgrödor och skogsträdsplantor som odlas i växthus, samt påverkan på vattenkvaliteten på jordbruksgrödor i fält. I ett treårigt fältförsök med både pelleterad och flytande biogödsel utvärderas jordbruksgrödors näringsupptag och tillväxt, liksom risk för näringsläckage via dräneringsvatten och ytvatten och tungmetallinnehåll i växterna.

WP4: En utvärdering av långtidseffekten på trädtillväxt, näringsupptagning och läckage av näring och oönskade ämnen som t.ex. tungmetaller vid spridning av biogödsel i barrskog. Effekterna undersöks i sex st. befintliga 10-15 år gamla fältförsök i norra Sverige.

Fakta:

Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det finansieras av EU till 60% (Europeiska regionala utvecklingsfonden Botnia Atlantica) samt av Region Västerbotten, Österbottens förbund, Sveriges lantbruksuniversitet och Yrkeshögskolan Novia.


Kontaktinformation

Cecilia Palmborg, forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713