Föredrag om växtproduktion

Senast ändrad: 22 oktober 2021

Forskare vid institutionen för växtproduktionsekologi håller gärna föredrag i olika sammanhang. För att underlätta för dig som planerar temadagar, konferenser och annat har vi ställt samman en lista på ämnen som är intressanta nu.

Exempel på aktuella föredrag

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Bra att veta inför nästa torrår!

Nilla Nilsdotter-Linde 

Är naturlig mat bra?

Om idén att det naturliga också är det bästa i matproduktionen?

Lyssna på poddavsnittet Hundra procent onaturligt, från Shaping our food

Per Sandin

Effect of weather variability, including heat waves and droughts, on crop yields and potential adaptation strategies (crop rotations, annual vs. perennial grain crops, irrigation)

Föreläsare:Giulia Vico

Bekämpa ogräs med hackning och radsprutning

Anneli Lundkvist

Mekanisk kvickrotskontroll i växande gröda

Göran Bergkvist

Höstvetets övervintring vid ett förändrat klimat

Martin Weih

Nya, klimatanpassade poppelkloner från SLU och SweTree Technologies AB

Almir Karacic

Fler ämnen och kontaktpersoner 

Växtskydd

Fusarium och mykotoxiner 

Bygger bland annat på projekten:
Fusarium graminearum – sporbildning och sporspridning under växtsäsongen
Stråsädens bladmikroflora i olika produktionssystem – möjligheter till biologisk bekämpning av Fusarium
Sort- och artblandningar för minskad Fusarium-infektion
Föreläsare: Paula Persson, Finansiär: SLF och Formas

Stjälkbakterios i potatis – nya skadegörare

Föreläsare: Paula Persson
Finansiär: SLF

Kan Brassica-växter hämma ärtrotröta?

Bygger på projekten:
Oljerättika och senap – sjukdomssanerare med stor potential
SAFEPEA – en säker ärtproduktion, en nyckelfaktor i ekologisk produktion
Föreläsare: Paula Persson
Finansiär: SLU EkoForsk

Vad har rotsvampar (mykorrhiza) med skadeinsekter att göra?

Föreläsare: Martin Weih
Finansiär: Formas

Klumprotsjuka och hur resistenta sorter reagerar vid olika smittotryck

Föreläsare: Anne-Charlotte Wallenhammar

Oljerättika och klumprotsjuka

Föreläsare: Anne-Charlotte Wallenhammar

Rödsotsvirus i höstvete

Övervakning av bladlusförekomst under hösten i södra och mellersta Sverige för att bedöma risken för spridning av rödsotvirus i höstsäd.
Finansiär: Jordbruksverket

Föreläsare: Velemir Ninkovic

Kan man upptäcka virusangripna potatisplantor innan symptomen är synliga? - Fjärrdiagnostik av virusangripna potatisplantor

Bygger på projektet: Tidig upptäckt av virussjukdomar i potatis med hjälp av infraröd teknik
Föreläsare: Velemir Ninkovic och Tobias Lindblom
Finansiär: Formas

Nanoteknologi försvarar växter mot bladlöss

Bygger på projektet: Nanoteknologi för innovativt skydd mot skadeinsekter
Föreläsare: Vadim Kessler, Velemir Ninkovic  & Robert Glinwood
Finansiär: Formas

Växtskydd mot skadeinsekter med beteendemodifierande substanser

Föreläsare: Robert Glinwood

Mekaniska stimuli skyddar växter från skadegörare

Bygger på projektet:
Samspel mellan växtgenotyper med flyktiga ämnen: en hållbar kontroll av svamppatogener
Föreläsare: Velemir Ninkovic 
Finansiär: Trygger

Nyckelpigors fotspår i växtskydd mot bladlöss

Föreläsare: Velemir Ninkovic 
Finansiär: Lammska stiftelsen

Ogräs

Ogräsrådgivaren – lär känna våra ogräs och dess kontroll

Föreläsare: Håkan Fogelfors

Nya grödor och ändrat klimat – hur påverkar det ogräsfloran och kontrollen av ogräsen?

Föreläsare: Anneli Lundkvist

Hur kontrollerar man ogräs utan kemisk bekämpning?

Boken ”Ogräskontroll på åkermark”, se: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr2 8.html

Anneli Lundkvist

Herbicide resistance – the actual situation in Europe and where are we heading

Föreläsare: Alexander Menegat

Mekanisk kvickrotskontroll i växande gröda

Föreläsare: Göran Bergkvist

Effektiv kontroll av kvickrot med minskat näringsläckage – en anpassning till Integrerat växtskydd

Föreläsare:  Göran Bergkvist
Finansiär: SLU Ekoforsk

Rotogräsens biologi och kontroll

Föreläsare: Anneli Lundkvist 

Integrated control of black-grass 

 Föreläsare: Alexander Menegat

Hur bekämpas återtistel mest effektivt?

Mekanisk bekämpning av åkertistel

Föreläsare: Anneli Lundkvist

Hur bekämpas åkermolke mest effektivt?

Mekanisk bekämpning av åkertistel / Mechanical control of Cirsium in cereals

Föreläsare: Anneli Lundkvist

Finansiär: Formas, SLU, SLU Ekoforsk

Hur bekämpa skräppa?

Föreläsare: Anneli Lundkvist

 

 

Grödor

Att arbeta med potatisproduktion i ett aktörssamverkansprojekt

Biologi och teknik för förbättrad markanvändning i potatisproduktionen – aktörssamverkan för uthållig kunskapsuppbyggnad
Föreläsare: Paula Persson
Finansiär: SLF

Förfrukt och djupluckring - hur påverkas potatisodlingen?

Föreläsare: Paula Persson och Anita Gunnarsson Hushållningssällskapet i Skåne

Beståndsutveckling i höstvete med hänsyn till såtid och utsädesmängd

Inverkan av såtidpunkt och utsädesmängd på avkastningen hos höstvete
Föreläsare; Jannie Hagman
Finansiär: SLF

Höga veteskördar är förknippade med hög magnesium-fosforkvot i den växande grödan

Föreläsare: Martin Weih

Beståndsfysiologi i stråsäd

Föreläsare: Göran Bergkvist

Jordbruksgrödors kväveeffektivitet och dess uppskattning i fält

Föreläsare: Martin Weih

Vetesorters förmåga till utnyttjande av mineralnäring, särskilt kväve

Läs pressmeddelande:
Gamla vetesorter kan lösa miljöproblem
Föreläsare: Martin Weih, Giulia Vico 
Finansiär: SLU

Forskning om flerårig spannmål

Osäkerheten största utmaningen för odlingen i ett förändrat klimat 
Forskning om flerårig spannmål

Mest aktuellt projekt: Undersökning utsikterna för fleråriga grödor för hållbar matproduktion

Föreläsare: Martin Weih och Giulia Vico
Finansiär: SLU

Vad är viktigt vid ekologisk odling och vilka sorter är lämpliga?

Bygger på verksamheten:
Ekologisk sortprovning
Föreläsare:Jannie Hagman och Magnus Halling
Finansiär: SJV

Vall och grönfoder

Sortprovning av grovfoderväxter

Vallväxter och ensilagemajs

Föreläsare: Magnus Halling

Odling och sortval av ensilagemajs i Sverige

Bygger på projekten:

  • Utveckling av sortprovning av ensilagemajs kvalitet och riskmanagement
  • Skördeprognoser i ensilagemajs
  • Klimatets påverkan på förändring av bio-massa och näringskvalitet hos olika ensilage-majssorter

Föreläsare: Magnus Halling
Finansiär: SLF och Lantmännens forskningsstiftelse

Torkans påverkan på arternas roll i vallen

Föreläsare: Magnus Halling

Rotröta – ett gissel i vallen

Uthålliga vallbaljväxter för miljö- och kostnads-effektiv mjölkproduktion
Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde Finansiär: SLF

Breddat skördefönster – möjligheter och begränsningar

Vallfröblandningar för breddat skördefönster Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde Finansiär: SLF

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Sammanställning av gammal och ny kunskap inför kommande odlings-säsonger med liknande utmaningar som 2018 års torka 

Föreläsare: Nilla Nilsdotter Linde

Finansiär: SLU future food

Vallväxter – arter, sorter och fröblandningar

Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde

Rätt frö till vallen

Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde

Slåttervallens liggtid – möjligheter och begränsningar

Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde

Käringtandens odling och utnyttjande

Tanniner i vallfodret för ökad kväveeffektivitet i ekologisk mjölkproduktion Studier av käringtand (Lotus corniculatus L.) med avseende på populationsekologi, proteinutnyttjande och parasitpåverkan hos betesdjur Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde
Finansiär: SJFR, SLU Ekoforsk, SJV etc.

Kamp mot tramp

Vilken fröblandning skapar särskilt tramptåliga vallar? (Finns även en del om markstabilisering vid fållingångar – Salomon)

Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde, Eva Spörndly & Eva Salomon

Inno4Grass - Fler innovationer för hållbar vallproduktion i Europa

Intervjuer med innovativa vallodlare, forskningsprioriteringar inom vall och grovfoder, utbyten länder emellan etc.
www.inno4grass.eu

Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde

SustAinimal

En centrumbildning uppdrag att samarbeta för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett resilient, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige. Vall och bete är en central del www.sustainimal.se

Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde

Salix och poppel

 

Hög och uthållig biomassaproduktion från Salix: integrering av molekylärgenetik, ekofysiologi och växtförädling

Läs mer: Robust salix med molekylära metoder
Föreläsare: Martin Weih, Nils-Erik Nordh
Finansiär: Energimyndigheten

Floristisk mångfald i odlingar av Salix och poppel i odlingslandskapet

Läs mer: Salixodling på jordbruksmark – möjligheter för mångfald
Föreläsare: Martin Weih
Finansiär: EraNet

Betydelse av poppelodlingar för N och P utlakning samt markkol

Bygger på projekt:
Poppel på jordbruksmark – Betydelse för markkol och utlakning, samt effekt av gödsling
Föreläsare: Ioannis Dimitriou
Finansiär: Energimyndigheten

Gödsling av poppel och salix på åkermark – produktion och ekonomisk betydelse

Bygger på projekt:
Poppel på jordbruksmark – Betydelse för markkol och utlakning, samt effekt av gödsling
Föreläsare: Ioannis Dimitriou
Finansiär: Energimyndigheten

Fytosanering med hjälp av salix och poppel

Bygger på projekt:
Greenland “Gentle remediation of trace element contaminated land”
Föreläsare: Ioannis Dimitriou
Finansiär: FP7 EU

Hur avslutar man en salixodling och byter till annan gröda?

Bygger på projekt:
Uppbrytning av en äldre salixodling
Föreläsare: Nils-Erik Nordh
Finansiär: SLF

Salix och poppel på åkermark för energianvändning

Bygger på projekt:
SRCplus ”Short Rotation Woody Crops (SRC) plantations for local supply chains and heat use”
Föreläsare: Ioannis Dimitriou
Finansiär: EU Intelligent Energy Europe (IEE)

Planteringstidpunktens betydelse vid etablering av en salixodling

Föreläsare: Nils-Erik Nordh

Kan skördesäsongen i Salix förlängas?

Föreläsare: Nils-Erik Nordh

Nya, klimatanpassade poppelkloner från SLU och SweTree Technologies AB

Föreläsare: Almir Karacic

Så lyckas du med poppelodling – produktion, ekonomi och marknad, planteringsförband och anläggning på olika typer av marker, skötsel, kloner och odlingsmaterial

SnowTiger® – Productive and climate adapted poplar clones for the energy and forestry sector in the Baltic Sea Region

Etablering av poppel på organogena marker

Föreläsare: almir.karacic@slu.se

Odlingssystem med snabbväxande lövträd för ekosystemtjänster – en möjlighet att minska lantbrukets klimatpåverkan

Föreläsare: Anneli Adler Almir Karacic

Odlingssystem

Förfrukter till stråsäd

Föreläsare: Göran Bergkvist

Vallens förfruktseffekter

Föreläsare: Göran Bergkvist

SLU:s långliggande försök

Föreläsare:  Göran Bergkvist
Finansiär: SLU

Utveckling av system med mellangrödor och bottengrödor för uthållig växtodling (OSCAR)

Föreläsare: Göran Bergkvist, Hanna Friberg, Dan Funck Jensen eller Paula Persson
Finansiär: EU (FP7)

Effekter av samspel mellan förfrukt och bearbetningssystem på patogena svampar i höstvete

Föreläsare: Göran Bergkvist, Hanna Friberg, Dan Funck Jensen och Paula Persson
Finansiär: SLF

Botanisk mångfald i odlingssystem

Bygger på projekt:
Multifunktionella odlingssystem – länkning av växt-växtinteraktioner, insekt – skadedjursbekämpning och djurlivet
Funktionell botanisk mångfald: en väg till robusta odlingssystem
Föreläsare: Velemir Ninkovic, Robert Glinwood , Göran Bergkvist 
Finansiär: Formas, SLU

Är sortblandning en outnyttjad växtskyddsresurs?

Bygger på projekten:
Sortblandning – ett robust odlingssystem
Vilka kornsortblandningar ska man odla?
Föreläsare: Velemir Ninkovic, Robert Glinwood & Göran Bergkvist
Finansiär:SLF, Jordbruksverket

Sortblandningar – länkar mellanväxter och skadedjursbekämpning

Byger på projekt:
Multifunktionella odlingssystem – länkning av växtinteraktioner, insekts- och skadedjursbekämpning och djurlivet
Föreläsare: Velemir Ninkovic 
Finansiär: Formas

Klimat

Extrema väder i växtodlingsproduktion

Bygger på projekt:
Extremt väder i växtodlingsproduktion: Utvärdering av ekonomiska konsekvenser och strategier för att minimera dess effekter
Läs rapporten Effects of extreme weather on yield of major arable crops in Sweden
Föreläsare: Dietrich von Rosen, Alfredo De Toro, Libère Nkurunziza
Finansiär: SLF

Frosttolerans i höstvete

Bygger på projekt:
Bedömning av risken för frostskador i höstvete utifrån sorters frosttolerans med hjälp av en simuleringsmodell och fältförsöksdata
Föreläsare:  Libère Nkurunziza, Tomas Persson, Anne-Kari Bergjord och Erik Sindhöj
Finansiär: SLF

Höstvetets övervintring i förändrat klimat

Pressmeddelande Höstvetets övervintring i förändrat klimat kan förutses
Föreläsare: Martin Weih & Giulia Vico
Finansiär: SLU

Effect of weather variability, including heat waves and droughts, on crop yields and potential adaptation strategies (crop rotations, annual vs. perennial grain crops, irrigation)

Osäkerheten största utmaningen för odlingen i ett förändrat klimat

Projekt: Odlingsalternativ som buffrar klimatextremer för hög och stabil avkastning; Säkra livsmedelsförsörjningen lokalt som globalt – Klimatrelaterad risk och sårbarhet från klimatförändring i jordbrukssystem

Föreläsare:Giulia Vico
Finansiär: SLU

Övrigt

Är naturlig mat bra?

Om idén att det naturliga också är det bästa i matproduktionen?

Lyssna på poddavsnittet Hundra procent onaturligt, från Shaping our food

Per Sandin