Monitoring av vallodling i norra Sverige med satellitbilder

Senast ändrad: 26 januari 2023
Fyra bilder i en som visar en spektral bild över ett fält vid olika tidpunkter. Spektralt foto.

Jordbruket in norra Sverige domineras av djurhållning, och vallodling (i synnerhet blandvallar) är den viktigaste grödan. För att uppnå så god vallskörd och vallkvalitet som möjligt är det centralt att anpassa givor av kväve (N) till behovet. Genom att kartlägga variationen av biomassa, N-upptag och foderkvalitet (smältbarhet och NDF-halt) inom och mellan fält finns goda möjligheter att skapa det underlag som krävs för att bättre kunna optimera odlingen.

Genom satellitbaserad fjärranalys kan man i detalj analysera och följa grödornas utveckling och egenskaper, t ex skörd och kväveinnehåll. Med hjälp av den Europeiska rymdorganisationens (ESA) Sentinel-2-satelliter kan man ungefär varannan dag erhålla kostnadsfria och högupplösta (10 m x 10 m) bilder, i flera olika våglängdsband, som är idealiska för att följa grödornas utveckling under säsongen.

I det här projektet kommer vi att utveckla beräkningsmodeller som länkar samman den stora mängd information som finns i satellitbilderna med uppmätta egenskaper i vallen: biomassa, råprotein, N-upptag och smältbarhet. Mätningarna kommer att göras under hela vallodlingssäsongen på fem fält belägna på fyra olika platser i Norrland. Om tillräckligt stabila modeller kan tas fram kommer vi inom tre år att implementera dessa i ett befintligt, satellitbildsbaserat beslutsstödsystem (CropSAT), vilket kommer att tillgängliggöra resultaten för alla jordbrukare i Norrland.

Fakta:

Project members:

David Parsons, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap

Anne-Maj Gustavsson, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap

Mats Söderström, Inst. för mark och miljö