Miljöanalys vid SRH

Senast ändrad: 22 augusti 2019
SRH-Björkblad-or-400x400.jpg

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Den fortlöpande miljöanalysen vid institutionen är av betydande omfattning och utgör en väsentlig del av SLU:s verksamhet inom verksamhetsgrenen.

Vår ambition är att aktivt utveckla och kvalitetssäkra den fortlöpande miljöanalysen samt att förstärka analysverksamheten inom detta område. Här finns en mycket stor potential att genom samverkan med övriga verksamhetsgrenar använda insamlade och kvalitetssäkrade data i än större utsträckning för att förstärka synergierna mellan fortlöpande miljöanalys, forskning och utbildning. Aktiv omvärldsanalys är av stor vikt för att kontinuerligt anpassa verksamheten till olika avnämares behov.

Läs mer

SLU har ett för svenska universitet unikt uppdrag att vid sidan av forskning och utbildning bedriva fortlöpande miljöanalys (Foma), vilket innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Underlag levereras bland annat till Sveriges regering och riksdag, nationella och regionala myndigheter, företag och olika intresseorganisationer.

Institutionen har uppdrag av Naturvårdsverket att samla in underlag för uppföljning av tillstånd och förändringar i terrestra habitat samt för uppföljning av Art- och Habitatdirektivet via programmen Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Terrester Habitatuppföljning (THUF). SLU är statistikansvarig myndighet för statistikområdet ”Skogarnas tillstånd och förändring” via Riksskogstaxeringen (RT). Utöver detta finns ett antal mindre Foma-projekt vid institutionen. Institutionen har en lång tradition av miljöanalysverksamhet, till exempel Riksskogstaxeringen som startade redan 1923. Idag bedrivs en omfattade Foma-verksamhet, motsvarande cirka två tredjedelar av institutionens omsättning. En av institutionens styrkor är kombinationen mellan forskning och Foma, vilket leder till viktiga synergieffekter. Exempelvis kan metoder och modeller som utvecklas i forskningen användas i Foma-verksamheten. Samtidigt utgör data som samlas in i Foma-programmen en unik och värdefull källa för olika forskningsprojekt. Även kopplingen till grundutbildningen är viktig, inte minst för att sprida kunskap om Foma och de underlag för hållbart nyttjande av landets naturresurser som tillhandahålls.

Institutionens Foma-verksamhet omfattar datafångst, analyser, rapportering och kommunikation med uppdragsgivare och avnämare, både internt inom SLU och med omvärlden. En viktig del av verksamheten är att kontinuerligt förbättra de metoder och modeller som används, att höja kvaliteteten i insamlade data samt att kvalitetssäkra hela kedjan från datainsamling till färdig produkt.

Den ökande internationaliseringen gör det allt viktigare att följa och aktivt delta i den internationella utvecklingen, till exempel genom att delta i konferenser samt nationella och internationella nätverk eller projekt.

Foma-verksamhet 

Riksskogstaxeringen, RT - inventering, analys och redovisning av officiell statistik om de svenska skogarnas tillstånd och förändring. 

Markinventeringen - kartläggning av markförhållanden och kontinuerlig uppföljning av miljötillståndet i marken.

Nationell inventering av landskap i Sverige, NILS - ett nationellt miljöövervakningsprogram med syfte att samla, analysera och presentera data om hur landskapet i Sverige ser ut och förändras över tiden. 

Terrester habitatuppföljning, THUF - ett program för övervakning av de naturtyper som ska bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 

Fjärils- och humleinventering - en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker.

Nationell riktad skogsskadeinventering, NRS - inventering och uppföljning av olika slags skogsskador på regional nivå. 


Kontaktinformation

Hans Petersson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
hans.petersson@slu.se, 090-786 85 01

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se