Projekt vid Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 23 oktober 2023

Detektion av granbarkborreangrepp från nya fjärranalysdata och kontinuitet i data från Remningstorp

Hur tidigt på året kan granbarkborreangrepp detekteras i tidsserier av satellitbilder och radardata?

Kontakt: Eva Lindberg
Finansiär: Hildur och Sven Wingquists Stiftelse för Skogsvetenskaplig forskning

Företagstaxering med laserskanning från låg höjd

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera en ny metod för företagstaxering med hjälp av täta laserskanningsdata insamlade från låg höjd. När en företagstaxering genomförs idag, inventeras ett stickprov av företagets skogsbestånd som ska representera det totala innehavet. Inom var och en av dessa bestånd inventeras ett antal cirkelprovytor genom manuell klavning. Det kan innebära inventering av över 16 000 provytor. Genom att flyga med helikopter över ett urval av bestånden kan mer information erhållas till ett lägre pris. Med täta laserskanningsdata kan position och höjd mätas på samtliga träd som flygs över av helikoptern. För att relatera höjdmätningarna till stamdiametrar mäts höjd och diameter på ett antal provträd i de laserskannade stråken. Målen är att med täta laserskanningsdata (1) utveckla algoritmer för detektering av enskilda träd (även undertryckta); (2) klassa trädslag i klasserna tall, gran eller löv; (3) beräkna höjd på samtliga träd; (4) beräkna skogliga variabler såsom volym; (5) utvärdera metoden med den traditionella företagstaxeringen.

Kontakt: Henrik Persson
Finansiär: Bo Rydins Stiftelse

Inventering av skogsbestånd med en kombination av mobila och flygburna sensorer

Det finns idag inte något rationellt sätt i skogsbruket att mäta fördelningar av stamdiameterar inom bestånd. Vi vill därför utveckla metoder som använder mobila sensorer tillsammans med 3D mätningar från flygburna sensorer. Det blir då möjligt att skatta diameterfördelningar inom skogsbestånd vilket är viktigt för både skogsproduktion och naturvårdshänsyn. Inom detta projekt kommer vi att utveckla och demonstrera mobil laserskanning som använder enkel hårdvara men som ändå klarar av att leverera skoglig information med hög upplösning.

Kontakt: Johan Holmgren
Projektavslut: 2022-12-31
Finansiär: Skogssällskapet

Webbsida Inventering av skogsbestånd med mobila och flygburna sensorer

Mistra digital forest

Kontakt: Johan Holmgren

Mobil och flygburen laserskanning kombineras för skogsinventering på enskilda fastigheter

Syftet är att utveckla och utvärdera metoder för att på ett så optimalt sätt som möjligt använda mobila personburna system som automatiskt mäter trädpositioner och stamdiametrar i kombination med för enskilda fastigheter heltäckande flygburen laserskanning. Delmål: (1)  utveckla en metod som detekterar, mäter höjden och artbestämmer enskilda träd med data från flygburen laserskanning, (2) utveckla en metod som kombinerar automatiska mätningar av trädpositioner och stamdiameterar från mobil laserskanning med trädmätningar från flygburen laserskanning, och (3) utvärdera metoderna med hjälp av manuella mätningar.

Kontakt: Johan Holmgren
Finansiär: Brattåsstiftelsen för Skogsvetenskaplig Forskning

 

Nationellt skogsdatalabb

Nationellt skogsdatalabb fungerar som en öppen experimentell verkstad och riktar sig till hela skogssektorn med näringsliv och myndigheter som främsta avnämare och samarbetspartners, men även till akademi, forskningsinstitut, intresseorganisationer och andra intresserade aktörer. Skogsdatalabbet erbjuder en infrastruktur via digitala programmerbara gränssnitt för åtkomst av satellitdata, skogliga geodata, data för AI och heltäckande karteringar. Här utvecklas även nya modeller och funktioner som möjliggör produktion av nya heltäckande karteringar och AI-analyser.

Kontakt: Anna-Lena Axelsson
Finansiär: Vinnova via Skogsstyrelsen

Webbsida Nationellt skogsdatalabb

Nya skogskartor med trädslagsinformation från tidsserier av satellitdata

Utveckling av metoder för att skapa trädslagskartor från tidsserier av satellitbilder och radardata kombinerat med multispektrala laserdata.

Kontakt: Eva Lindberg
Finansiär: Skogssällskapet

Trädslagsklassificering från fjärranalys - nästa generation skogskartor för ekologi och skötsel

Utveckling av metoder för att skapa trädslagskartor från olika typer av fjärranalysdata: satellitbilder, radardata, laserdata, matchade flygfoton.

Kontakt: Eva Lindberg
Finasiär: Formas

Ökad förståelse av noggrannheten i referensdata för fjärranalysskattningar

Projektet syftar till att utveckla ett ramverk för att kvantifiera olika felkällor hos referensdata och för att korrigera för dessa då noggrannheten i fjärranalysbaserad skogsinventering fastställs. Detta innefattar att beskriva olika felkällor, att kvantifiera dem med stöd av noggrant genomförda kontrollinventeringar, samt att utveckla och utvärdera statistiska metoder för att kompensera för fältmätningsfel då noggrannheten i fjärranalysbaserad inventering beräknas. Projektet kommer därmed att möjliggöra objektiva utvärderingar av skogliga fjärranalysskattningar oberoende av sensortyp och testområde.

Kontakt: Henrik Persson
Finansiär: Bo Rydins Stiftelse och Kempe