Sveriges lantbruksuniversitet

Projekt vid Skoglig fjärranalys

Nationella skogliga skattningar

Kontaktperson
Förbättrade trädslagsuppgifter i SLU-skogskarta - klassning av trädslag med hjälp av optiska satellitbilder. Mats Nilsson
INVENT - skattning av biomassa med hjälp av provytedata och heltäckande rasterkartor.  Mats Nilsson
Nya metoder för skoglig statistik på kommun- eller länsnivå.  Mats Nilsson
SLU Skogskarta - heltäckande skogsdata med satellitbilder och fältinventering.  Mats Nilsson
Skogliga grunddata - flera typer av kartor från laserdata, som beskriver skog och mark,  Mats Nilsson

Metoder för fjärranalysskattningar på fastighetsnivå

Ny teknik för skogsbruksplanering -  högupplösta data om trädslag, tillväxt och skador för skogsbruksplanering. Håkan Olsson

Företagstaxering med laserskanning från låg höjd.

Henrik Persson

Precisionsskogsbruk och traktplanering

Skördebaserat mätsystem för insamling av träddata. Johan Holmgren
Utveckling av datakällor för skördarsimulator. Johan Holmgren

Fjärranalys av ekosystem

Den bortglömda skogen - naturvårdshänsyn vid gallring genom anpassnings av gallringsmetoder.  Eva Lindberg
Gynnar hyggesfritt skogsbruk fågelsamhällen? Eva Lindberg
Förbättra skattning och kartering av bärtillgång. Inka Bohlin
Resulterar en hållbar produktion av biomassa under den svenska skogsförvaltningsordningen i en kolsänka på en landskapsskala? Johan Fransson

Generell utveckling av fjärranalysmetoder och inventeringsteknik

Mistra Digital Forest Arbetspaket 1.1 Tillväxt och trädslag för stora områden. Eva Lindberg
Mistra Digital Forest Arbetspaket 1.2 Skoglig inforamtion från högupplösta sensordata. Johan Holmgren
Ökad förståelse av noggrannheten i referensdata för fjärranalysskattningar. Henrik Persson
Klassning av trädslag i skogsmark och vegetationstyper i fjällen med tidsserier av satellitbiler och markovmodeller. Heather Reese
Trädslagsklassificering från fjärranalys - nästa generations skogskartor för ekologi och skötsel. Eva Lindberg
Detektion av granbarkborreangrepp från nya fjärranalysdata och kontinuitet i data från Remningstorp. Eva Lindberg
Skattning av tillstånd och förändring hos skogliga variabler, främst biomassa, med i huvudsak radardata från satellt.    Johan Fransson
EXPRO - bistatiska mätningar med radar för skattning av tillstånd och förändring av skogliga variabler.   Johan Fransson

Undervisningsrelaterade projekt

Ljungbergslaboratoriet - studentlaboratorium för fjärranalys.  Jonas Bohlin

 

Avslutade projekt

  • Skogsdatalabbet fas 1 - stimulerar ny användning av skogliga data hos företag och myndigheter.
  • Kartering av trädgränsen i fjällen, enligt FAO's kriterier för skogsmark, med hjälp av laserdata.
  • Trädslagsinformation från flygburna och markbaserade sensorer.
  • Advanced_SAR
  • EBONE: EU FP7 projekt om biodiversitetsövervakning
  • EMMA: Laserskanning och digital fotogrammetri för naturvård
  • WW-IRIS: Virkeskvalitet med laserskanning
  • Smart hänsynForskningsprogrammet har belyst olika aspekter på naturhänsyn.
  • GlobBiomass
Publicerad: 12 september 2019 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se
Loading…