Forskningsprojekt

Senast ändrad: 31 maj 2023

Här finns en sammanställning av pågående projekt inom ämnesområdet skoglig planering.

ALTERFOR

Purpose: Develop alternative forest management models in Europe that can improve the delivery of ecosystem services in view of climate change and other challenges facing forestry.

Contact: Ljusk-Ola Eriksson
Financier: EU
ALTERFOR web page

Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog

Kontakt: Jeannette Eggers
Projektslut: 2021
Finansiärer: SLU, Movium och Sundsvalls kommun

Klimatsmart integrerad planering av marginalmarker

Syfte: Projektet syftar till att ta fram en konceptuell planeringsmodell som integrerar ett hållbart nyttjande av beskogade marginalmarker och virkesproduktionsmarker. Modllen kan sedan användas för att utvärdera ekonomiska och klimatmässiga konsekvenser av olika bioenergiuttag samtidigt som hänsyn tas till restriktioner för biologisk mångfald och hög biomassaproduktion säkerställs.

Kontakt: Johanna Lundström
Projektslut: 2023
Finansiär: Energimyndigheten

Landskapssimulatorn

Syftet med projektet är att utveckla en skötselplan för delar av Umeå kommuns skogar.

Kontakt: Hampus Holmström

Make tree retention count

Titel: Make tree retention count – map, quantify and optimize the spatial arrangement of voluntary tree retention
Syfte: Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för att kombinera högupplösta fjärranalysdata med avancerade optimeringsmetoder. Dessa metoder ska användas för skapa ett operativt arbetsflöde för att kartlägga, kvantifiera och optimera den generella hänsynen.

Kontakt: Karin Öhman
Projektavslutning: 2023
Finansiär: Bo Rydins stiftelse

Mistra Digital Forest (Task 1.4)

Syfte: Syftet med Task 1.4 är att utveckla metoder för långsiktig planering av skogsskötseln baserat på heltäckande data så att en hållbar och multifunktionell användning av skogsresursen säkerställs.

Kontakt: Karin Öhman
Projektperiod: 2019 - 2023
Finansiär: Mistra

Osäkerheter i skoglig information och hur de påverkar den skogliga planeringen

Mål: Målet med projektet är att förbättra beslutsfattandet i den skogliga planeringen genom att ta hänsyn till osäkerheter i den underliggande informationen.

Kontakt: Patrik Ulvdal
Projektavslutning: 2024
Finaniärer: Kempe stiftelserna, Holmen och SLU

Planering för anpassning av skötsel pga klimatförändring

Purpose: The objective of the project is the development of new planning models to minimize the negative effects of future climate change. The increased risk in frequency and/or intensity of different forest disturbances due to climate change will be taken into account in the development of these planning models. Windstorms and bark beetle outbreaks are two of the most important forest disturbances in Sweden that will be studied. The methods developed in the project will be implemented in the Heureka system.

Contact: Teresa Fustel
Project period: 2020 - 2024
Financier: SLU

POLYFORES

Purpose: POLYFORES aims to (i) map ecological impacts including trade-offs and synergies between different forest ecosystem services of variable forest management scenarios at different spatial and temporal scales, (ii) provide a holistic approach of value assessment taking into account different valuations across multiple levels of decision-making and diverse sectoral perspectives contributing to appraisal of trade-offs and synergies between different forest ecosystem services, and (iii) support decision-making processes of forest ecosystem services at different (Pan-European and EU, national and sub-national) levels through a transdisciplinary approach involving decision makers in a continuous participatory learning process level throughout the entire project.

Contact: Eva-Maria Nordström

Samspel mellan skogsskötsel och klövvilt

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur olika skogsskötselalternativ påverkar produktionen och fördelningen av klövviltets foder i landskapet. Bla kommer modeller baserade på NFI dat utvecklas för att förutsäga tillgången och produktionen av risväxterna under olika förhållanden.

Kontakt: Karin Öhman
Projektavslutning: 2024

Svenska bärmodeller till stöd för beslutsfattande i skoglig planering

We are developing Swedish berry yield models which can be implemented to Heureka forest planning system. Berry production in Sweden is important for recreation, commercial berry picking and for biodiversity as a resource for many animal species. Forest management strategies has an impact in ground vegetation as species composition and abundance. Including berry models in the Heureka would make it possible to analyze the consequences of different management plans to berry production over time.

Contact: Inka Bohlin
Project period: 2020 - 2022

Ta ner himlen till jorden

Syfte: Att undersöka hur man kan:
(i) göra klimatfrågor relevanta för människor i städer respektive landsbygden,
(ii) möjliggöra utarbetandet av lokalt förankrade strategier,
och (iii) utveckla skräddarsydda åtgärder för att möta klimatförändringarna.

Kontakt: Eva-Maria Nordström