Forskningsprojekt

Senast ändrad: 06 oktober 2023

Här finns en sammanställning av pågående projekt inom ämnesområdet skoglig planering.

E-tools

För att möjliggöra övergången från intensivt trakthyggesbruk mot alternativa skötselmetoder såsom olika varianter av hyggesfritt skogsbruk (CCF), kommer E-Tools att utöka den evidensbas och de verktyg som är tillgängliga för beslutsfattare när det gäller olika former av hyggesfritt skogsbruk.

Länk till projektets sida

Kontakt: Jeannette Eggers
Projektslut: 2026
Finansiär: Formas

 

FAIRCHAIN

Developing intermediate value chains for more sustainable food systems. FAIRCHAIN seeks to enable small and mid-size farmers and food producers to scale up and expand production of nutritious food through competitive intermediate value chains at local and regional level. SLU is participating especially in case-study Sweden; Developing wild berry business to boost local economy and social cohesion by developing ICT-tool for mapping and detection of wild berries to facilitate picking by the local population.

Länk till projektes websida

Kontakt: Inka Bohlin
Finasiär: EU, Horizon 2020
Projektslut: 2024

 

Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog

Kontakt: Jeannette Eggers
Projektslut: 2021
Finansiärer: SLU, Movium och Sundsvalls kommun

Klimatsmart integrerad planering av marginalmarker

Syfte: Projektet syftar till att ta fram en konceptuell planeringsmodell som integrerar ett hållbart nyttjande av beskogade marginalmarker och virkesproduktionsmarker. Modllen kan sedan användas för att utvärdera ekonomiska och klimatmässiga konsekvenser av olika bioenergiuttag samtidigt som hänsyn tas till restriktioner för biologisk mångfald och hög biomassaproduktion säkerställs.

Kontakt: Johanna Lundström
Projektslut: 2023
Finansiär: Energimyndigheten

Landskapssimulatorn

Syftet med projektet är att utveckla en skötselplan för delar av Umeå kommuns skogar.

Kontakt: Hampus Holmström

LearnForClimate

The aim is to support learning that enables concurrent achievement of multiple forest related objectives while responding to climate change related stress and disturbances.

Kontakt: Eva-Maria Nordström
Projektslut: 2025
Finasiär: ForestValue ERA-NET

Make tree retention count

Titel: Make tree retention count – map, quantify and optimize the spatial arrangement of voluntary tree retention
Syfte: Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för att kombinera högupplösta fjärranalysdata med avancerade optimeringsmetoder. Dessa metoder ska användas för skapa ett operativt arbetsflöde för att kartlägga, kvantifiera och optimera den generella hänsynen.

Kontakt: Karin Öhman
Projektavslutning: 2023
Finansiär: Bo Rydins stiftelse

Mistra Digital Forest (Task 1.4)

Syfte: Syftet med Task 1.4 är att utveckla metoder för långsiktig planering av skogsskötseln baserat på heltäckande data så att en hållbar och multifunktionell användning av skogsresursen säkerställs.

Kontakt: Karin Öhman
Projektperiod: 2019 - 2023
Finansiär: Mistra

Osäkerheter i skoglig information och hur de påverkar den skogliga planeringen

Mål: Målet med projektet är att förbättra beslutsfattandet i den skogliga planeringen genom att ta hänsyn till osäkerheter i den underliggande informationen.

Kontakt: Patrik Ulvdal
Projektavslutning: 2024
Finaniärer: Kempe stiftelserna, Holmen och SLU

Planering för anpassning av skötsel pga klimatförändring

Purpose: The objective of the project is the development of new planning models to minimize the negative effects of future climate change. The increased risk in frequency and/or intensity of different forest disturbances due to climate change will be taken into account in the development of these planning models. Windstorms and bark beetle outbreaks are two of the most important forest disturbances in Sweden that will be studied. The methods developed in the project will be implemented in the Heureka system.

Contact: Teresa Fustel
Project period: 2020 - 2024
Financier: SLU

Route to Paris

Skogen tillskrivs en nyckelroll i den gröna samhällsomställningen. Även om skogens klimatnytta redan är stor, måste skogens bidrag öka ytterligare enligt Parisavtalet. I det tvärvetenskapliga projektet Route to Paris undersöker vi de svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle.

Länk till projektbeskrivning på Umeå Universitet sida Route to Paris (umu.se)

Kontakt: Andreas Eriksson
Projektslut: 2025
Finansiär: Formas

Samspel mellan skogsskötsel och klövvilt

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur olika skogsskötselalternativ påverkar produktionen och fördelningen av klövviltets foder i landskapet. Bla kommer modeller baserade på NFI dat utvecklas för att förutsäga tillgången och produktionen av risväxterna under olika förhållanden.

Kontakt: Karin Öhman
Projektavslutning: 2024

Svenska bärmodeller till stöd för beslutsfattande i skoglig planering

We are developing Swedish berry yield models which can be implemented to Heureka forest planning system. Berry production in Sweden is important for recreation, commercial berry picking and for biodiversity as a resource for many animal species. Forest management strategies has an impact in ground vegetation as species composition and abundance. Including berry models in the Heureka would make it possible to analyze the consequences of different management plans to berry production over time.

Contact: Inka Bohlin
Project period: 2020 - 2022