Mer om Skoglig matematisk statistik

Senast ändrad: 12 december 2017

Inom skoglig matematisk statistik analyserar och modellerar vi spatiala, temporala och spatio-temporala data, samt utvecklar nya metoder.

Ämnesområdet utgörs av en tvärvetenskaplig och internationell forskargrupp med bakgrund inom statistik, matematik, kvantitativ skogsvetenskap och ekologi. Vår styrka är vår breda kompetens och ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt behandla frågor relaterade till skog och andra närliggande områden. Vi strävar efter att föra utvecklingen inom skogsvetenskapen framåt genom kvantitativa metoder. Samtidigt hoppas vi kunna utveckla området matematisk statistik via skogsvetenskapliga tillämpningar.

Datorbaserade simuleringsexperiment är en av våra viktigaste forskningsmetoder för att undersöka befintliga skattningar och utveckla nya skattningar av statistiska egenskaper relaterade till skogsvetenskap. För detta ändamål skapar vi ofta vår egen programvara som komplement till existerande programpaket som exempelvis R och SAS.

Vår nuvarande forskning omfattar följande områden:

  • Analyser och modellering av skogliga strukturer med hjälp av punktprocesser
  • Spatiotemporal dynamik hos punktmönster
  • Individ-modeller med fokus på växtinteraktioner
  • Kvantitativ analys och modellering av växtlighet
  • Synergier mellan trädens tillväxtanalys/modellering och skoglig planering/inventering
  • Synergier mellan punktprocess-statistik, provtagning och fjärranalys
  • Metoder för att kvantifiera och övervaka den biologiska mångfalden
  • Mänskligt beteende vid val av träd i samband med fältarbete
  • Analys och modellering baserade på stokastiska differentialekvationer
  • Numerisk approximation av stokastiska differentialekvationer


Ämnesområdet erbjuder också statistisk konsultation via Statistics@SLU - ett centrum för statistikstöd och forskning vid SLU - och forskarutbildningskurser inom ramen för forskarskolan 'Applied Forest Statistics & Scientific Computing'. Samt en fri, oberoende forskarrådgivning med Arne Pommerening, särskilt riktad till forskare i början av sin karriär.

Läs mer om forskarrådgivning, statistisk konsultation och forskarutbildningskurser:


Kontaktinformation

Arne Pommerening, professor/ämnesområdesansvarig
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
arne.pommerening@slu.se, 090-786 82 47, 070-226 97 46