Mer om ämnesområdet Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 01 december 2016
Eva Lindberg, SLU.

Inom området arbetar vi med utveckling och validering av fjärranalysmetoder för skogsbruksplanering och miljöanalys.

Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning och utveckling av fjärranalys av skog och annan terrester vegetation. Oftast använder vi avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) eller radar. Sensorbärare har traditionellt varit satelli­ter, flygplan och små obemannade flygplan (så kallade UAV:er). I ökande utsträckning använder vi även sensorer som är placerade på mark eller fordon och som avbildar träd från sidan. Fjärranalysmetoder kan ge geografiskt explicita data för skoglig planering, från mät­ning av enskilda träd och variation inom bestånd upp till nationell nivå. Vidare kan information om vegetationen användas för naturvård och ekologisk forskning.

I enlighet med forskningstraditionen inom fjärranalys bearbetar vi vanligtvis digitala fjärranalysdata med bildanalysmetoder och sambearbetar den sedan med fältmätningar för att skatta vegetationens typ och mängd. Information om förändringar får vi genom att analysera data från flera tidpunkter. Metoder där framskrivningar av befintliga data kombineras med nya sensordata förväntas få ökad betydelse. Vi upprätt­håller dessutom kompetens inom geografiska informationssystem (GIS), vilket i sin tur bland annat leder till verksamhet inom datorvisualisering av landskapet under alterna­tiva scenarier.

Avdelningen för skoglig fjärranalys utför även uppdrag på beställning av bl.a. myndigheter och organisationer. Exempel på uppdrag är behovsspecifika karteringar, miljöövervakning med fjärranalys. En viktig del av verksamheten är att upprätthålla goda kontakter med såväl det internationella forskarsamhället inom området, samt med ett brett spektrum av svenska intressenter, som företag, myndigheter, andra forskargrupper, forskningsfinasiärer och allmänhet. Fjärranalysavdelningen samarbetar med olika forskningsinstitutioner, myndigheter och företag som t ex, Umeå Universitet, Chalmers, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), andra institutioner på SLU, Naturvårdsverket, Skogsvårdsorganisationen, skogsföretag m.fl.

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se