Mer om Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 12 januari 2024
Laserpunktmoln av en tallskog. Bild.

Vi arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder för skogsbruk och miljöanalys.

Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning och utveckling av fjärranalys av skog och annan terrester vegetation. Oftast använder vi avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) eller radar. Sensorbärare har traditionellt varit satelli­ter, flygplan eller drönare. I ökande utsträckning använder vi även sensorer som är placerade på mark eller fordon och som avbildar träd från sidan. Fjärranalysmetoder kan ge tydliga geografiska data för skoglig planering, från mät­ning av enskilda träd och variation inom bestånd upp till nationell nivå. Den insamlade informationen om vegetationen kan även användas för naturvård och forskning med ekologisk inriktning.

Vi arbetar främst med digitala fjärranalysdata. Ett vanligt tillvägagångsätt är att först bearbeta fjärranalysdata med olika bildanalysmetoder och sedan med stöd av referensdata från fält, skatta vegetationens typ och mängd. Information om förändringar får vi genom att analysera data från flera tidpunkter. Metoder där framskrivningar av befintliga data kombineras med nya sensordata förväntas få ökad betydelse. Vi upprätt­håller dessutom kompetens inom geografiska informationssystem (GIS).

Avdelningen för skoglig fjärranalys utför även uppdrag åt olika myndigheter. Exempel på uppdrag är behovsspecifika karteringar, miljöövervakning med fjärranalys.