Mer om Landskapsstudier

Senast ändrad: 01 december 2016

Utgångspunkt tas i ämnet skogshushållning med fokus på de av människan drivna förändringsprocesser avseende påverkan på landsbygden. Fokus ligger också på landsbygders särskilda förutsättningar och problem i relation till nyttjandet av skogen.

Ansatsen är tvärvetenskaplig. Ämnesområdet omfattar beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet. Det innebär att sambanden mellan naturresursnyttjande, förvaltning, ekosystemens produktion och därtill kopplade samhälleliga utvecklingsprocesser är av centralt intresse. Detsamma gäller tillhörande metoder för datainsamling, analys och kommunikation med avnämare. I vissa sammanhang är det relevant att särskilja en nordlig i-landsrelaterad dimension liksom en sydlig u-landsrelaterad dimension. Verksamheten bygger på kompetens inom fortlöpande miljöanalys, skogliga konsekvensanalyser och en tradition av nationell och internationell problemorienterad och tillämpbar forskning. Detta kompletteras med studier av formella och informella institutioner som bidrar till förståelsen av naturresursnyttjandet.

Ämnesområdet Landskapsstudier fokuserar särskilt på:

Utveckla teorier och metoder för analyser av tillstånd och förändringsprocesser samt dess effekter på lokal nivå och landskapsnivå

Nationellt och internationellt vara den självklara samarbetspartnern för andra forskare och avnämare inom området

Bidra till utvecklingen inom forskningsområdet i stort genom att delta i internationella nätverk, organisationer och initiativ


Kontaktinformation

Gun Lidestav, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
Tel. 090-7868391, 072-2169224
gun.lidestav@slu.se