Framtidsscenarier ska hjälpa oss balansera skogens olika mål

Senast ändrad: 23 maj 2022
Älgtjur.

Virkesproduktion, jakt och biologisk mångfald; skogen ska räcka till mycket och ofta hamnar de olika intressena i konflikt med varandra. I detta forskningsprojekt används en simuleringsmodell för att studera hur flera motstridiga mål i skogen bäst kan balanseras.

Det har sedan länge pågått debatt om älgförvaltningen i Sverige; högt betestryck kan ha betydande negativa effekter på virkesproduktionen och på skogens biologiska mångfald. Klimatförändringar kan förvärra negativa effekter då minskat snödjup förändrar älgarnas betande. Samtidigt är älgen en viktig del i våra skogar; det är en populär viltart och den påverkar skogens ekosystem och skapar förutsättningar som är avgörande för en mängd organismer.

Framtidens skogar modelleras

För att kunna ta välgrundade beslut behövs kunskap om vilka effekter olika skötselmetoder och förvaltningsmål får. I detta projekt använder forskarna ett modelleringsverktyg för skogslandskap (LANDIS-II) för att ta fram olika scenarier för hur betestryck påverkar skogens komposition och produktivitet. Scenarierna kommer att visa den kombinerade effekten av betestryck i varierande intensitet, skogsförvaltningsstrategier och scenarier för klimatförändringar på svenska skogsekosystem och de ekosystemtjänster de tillhandahåller.

Resultaten kommer att ge insikter i hur vi kan balansera motstridiga mål; virkesproduktion, jakt och bevarande av biologisk mångfald – i olika scenarier för älg- och skogsförvaltning.

Fakta:

Projektnamn: Balancing conflicting goals in the forest: timber production, hunting quotas and biodiversity

Samarbetspartners: Projektet är ett samarbete mellan forskare på SLU, Wageningen University (Nederländerna) and UQAT (Kanada)

Finansiär: Formas

Projektgrupp: Anouschka Hof1,2, Joakim Hjältén1, Wiebke Neumann1, Miguel Montoro Girona3.

1dept of wildlife, fish, and environmental studies, SLU, Umeå. 2Wageningen University, Uppsala, 3UQAT, Canada.


Kontaktinformation