Norra Kvill, Småland 1981-2003

Senast ändrad: 30 mars 2021

 


Kommentarer till tidsserierna

Skogssorkens, Myodes glareolus (tidigare: ängssork, Clethrionomys glareolus) beståndsvariationer i Norra Kvill karaktäriseras av regelbundna vinternedgångar, med "sågtandsmönstrad" kurva, som i Västerbotten och Grimsö. Beståndsvariationerna visar stora likheter med dem i Grimsö. Även om tidsserien i Norra Kvill är kortare än i Grimsö, så visar den på liknande tätheter och så långt som kan bedömas även på en liknande beståndsnedgång som den i Grimsö.

Även åkersorkens beståndsvariationer visar en stark säsongsmässighet i Norra Kvill, med en hög andel vinternedgångar och "sågtandad" kurva. Åkersorkens fångstindex antyder även lägre bestånd för denna art under 1990- och början av 2000-talet jämfört med 1980-talet. Detta resultat bör emellertid tolkas med viss försiktighet, eftersom antalet provytor sannolikt är för få för att ge ett riktigt bra index för åkersorken som är mycket successionskänslig och trivs bäst på nedlagd jordbruksmark och relativt unga, gräsrika hyggen.

Notera att inga fångster genomförts kring Norra Kvill efter 2003 pga resursbrist; läs mer här om finansieringen.

Material från insamlade skogssorkar och åkersorkar i Miljöprovbanken har ännu inte analyserats för att klarlägga om liknande störningar av mineralämnesbalansen, som hos gråsiding i Västerbotten, även förekommer i Norra Kvill hos dessa vanligare och,  för den biologiska mångfalden av rovdjur, viktigare arter.

Läs mer här om sorkarnas minskning i Västerbotten

Litteratur

Christensen, P. and Hörnfeldt, B. 2003. Long-term decline of vole populations in northern Sweden: a test of the destructive sampling hypothesis. J. Mammal. 84: 1292-1299.

Cornulier, T., Yoccoz, N.G., Bretagnolle, V., Brommer, J.E., Butet, A., Ecke, F., Elston, D.A., Framstad, E., Henttonen, H., Hörnfeldt, B., Huitu, O., Imholt, C., Ims, R.A., Jacob, J., Jędrzejewska, B., Millon, A., Petty, S.J., Pietiäinen, H., Tkadlec, E., Zub, K., Lambin, X. 2013. Europe-wide dampening of population cycles in keystone herbivores. Science 340: 63-66.

Ecke, F. & Hörnfeldt, B. 2005. Vådan av varmare vintrar för sork och lämmel. Miljöforskning 5 (5-6): 40-41. (pdf)

Hipkiss, T., Gustafsson, J., Eklund, U. and Hörnfeldt, B. 2013. Is the long-term decline of boreal owls in Sweden caused by avoidance of old boxes? J. Raptor Res. 47: 15-20.

Hipkiss, T., Stefansson, O. and Hörnfeldt, B. 2008. Effect of cyclic and declining food supply on great grey owls in boreal Sweden. Can. J. Zool. 86: 1426-1431 (doi: 10.1139/Z08-131) (pdf).

Hörnfeldt, B. 1995. Long-term decline in numbers of cyclic voles in northern Sweden. Rapport från Världsnaturfonden WWF Nr. 3: 95, pp. 21-24.

Hörnfeldt, B. 1998. Miljöövervakningen visar på minskande sorkstammar! Fauna och Flora 95: 137-144.

Hörnfeldt, B. 2004. Long-term decline in numbers of cyclic voles in boreal Sweden: analysis and presentation of hypotheses. Oikos 107: 376-392. (pdf)

Hörnfeldt, B., Hipkiss, T. & Eklund, U. 2005. Fading out of vole and predator cycles? Proc. Roy. Soc. B 272: 2045-2049. (pdf)

Mer litteratur om bakgrund, metod, resultat mm

Läs mer här om miljöövervakningens, bakgrund mm

Åter till startsida för Miljöövervakning av smågnagare