Vi studerar samspel mellan människor och vilda djur

Senast ändrad: 21 november 2023
Man märker en älg som ligger ner i snön. Foto.

Inom kompetensområdet zooekologi studerar vi vilda däggdjurs och fåglars ekologi och hur de på olika sätt formar ekosystem och samhällen. Vi samarbetar med samhällsaktörer över hela världen för att tillsammans med dem hitta praktiska tillämpningar för våra resultat och skapa möjligheter för en mer hållbar framtid.

I stora delar av världen ökar eller minskar de vilda djuren kraftigt i antal, något som påverkar såväl ekosystem som människans samhällen. Inom vår forskning studerar vi drivkrafter bakom djurpopulationernas förändringar, med fokus på landlevande däggdjur och fåglar, och vilka konsekvenser förändringarna kan ge på ekosystem och mänskliga samhällen. Vårt arbete spänner över områden som till exempel djurs beteende, ekosystem och systemekologi och interaktioner mellan människor och vilda djur. Vi jobbar aktivt med att hitta övergripande naturbaserade lösningar till några av de globala hållbarhetsmålen om biologisk mångfald, god hälsa och klimatförändringarna. Vi samarbetar med andra vetenskapliga discipliner och med samhällsaktörer över hela världen.

Våra metoder sträcker sig från långsiktiga observationsstudier till fältexperiment och från fjärranalys och smart teknik till datainsamling med hjälp av medborgarforskning. Våra forskningresultat fungerar som ett stöd för kunskapsbaserade beslut inom förvaltning av naturresurser och bevarande, i linje med samhällets miljömål och hållbarhetsmål.

Vår forskning är indelad i fem underteman:

  • Vilt och skog
  • Vilt och One Health
  • Viltövervakning och teknologi
  • Rewilding och globala förändringar
  • Samspel mellan vilt och människor

Tre hjortar vid en skogskant. Foto.
Kronhjort och dovhjort betar vid en skogskant. Foto: Jörgen Wiklund

Vilt och skog

Timmer, viltkött, kolbindning och rekreationsvärden är exempel på skogens ekosystemtjänster. Vilt är i många fall med och formar ekosystemen och påverkar på så vis leveransen av ekosystemtjänster. Exempelvis kan betande växtätare öka variationen i livsmiljöer, vilket påverkar den biologiska mångfalden. Samtidigt kan betning begränsa både skogens tillväxt och kolbindning. Många ekosystemtjänster begränsar varandra och en framgångsrik samförvaltning av vilt och skog bygger på kompromisser mellan konkurrerande intressen, till exempel naturvård, viltförvaltning och skogsbruk.

Forskningen inom undertemat Vilt och skog tillhandahåller kunskap om samspelet mellan olika viltarter, viltets effekter på skogsekosystemen och den biologiska mångfalden, samt på interaktioner mellan skogsbruk och vilt under förändrade miljöförhållanden. Inom forskargruppen fokuserar vi på skandinaviska boreala och hemi-boreala skogar. Vi samarbetar med lokala intressenter inom skogs- och viltrelaterade frågor (t.ex. skogsbolag och viltförvaltningsgrupper).

En skogssork kikar fram mot kameran. Foto.
Skogssorkar kan sprida sjukdomen sorkfeber. Foto: Jörgen Wiklund

Vilt och One Health

Det finns en nära koppling mellan människors hälsa och ekosystemens hälsa. Genom att integrera One Health-konceptet kan vi skydda människors (och djurs) hälsa, bevara den biologiska mångfalden och främja bevarandeinsatser för en friskare planet.

Inom undertemat Vilt och One Health fokuserar vi på naturbaserade lösningar för folkhälsoutmaningar i ett brett spektrum av miljöer och livsmiljöer; som skogar, våtmarker och bebyggda miljöer i Sverige, Finland, Östafrika och Latinamerika. I vår forskning använder vi oss av långsiktiga studier av ekosystemfunktioner, till exempel djurs konkurrens, interaktioner mellan rovdjur och bytesdjur och mellan patogener och miljö. Vi arbetar tillsammans med lokala samhällen och lokala och nationella intressenter för att genomföra naturbaserade åtgärder för folkhälsan och utvärdera deras effektivitet vad gäller minskad risk för infektionssjukdomar. Vi strävar efter att maximera det lokala deltagandet så att insatserna är acceptabla, hållbara och bidrar till en övergripande höjning av livskvaliteten snarare än att enbart minska sjukdomsbördan, särskilt i låg- och medelinkomstländer.

Två vuxna och ett barn sätter upp en viltkamera i en trädgård. Foto.
Inom medborgarforskningsprojektet Träffa Dina Vilda Grannar fick allmänheten låna viltkameror till sin trädgård. SLU-forskare Tim Hofmeester hjälper till att sätta upp kameran. Foto: Susanna Bergström
  

Viltövervakning och teknologi

För att kunna studera och förvalta vilt måste vi veta vilka arter som finns i ett område, hur många individer av varje art som finns där och hur de påverkar livsmiljön. Digital viltövervakning utvecklas snabbt och ger goda möjligheter till både viltövervakning och till att främja samexistens mellan människor och vilda djur.

Inom undertemat Viltövervakning och teknologi utvecklar, testar och implementerar vi olika metoder för övervakning av vilt i olika miljöer, från de svenska fjällen till regnskogen på Madagaskar. Vi utvecklar och tillämpar avancerade statistiska metoder för att förbättra vår uppskattning av arters förekomst och täthet, hur dessa arter nyttjar naturresurserna och deras påverkan på ekosystem. Vi använder ett stort urval av olika sensorer, till exempel halsbandsändare, drönare, akustiska sensorer och viltkameror för att övervaka individer, populationer och djursamhällen. För att hantera den stora mängd data som alla dessa sensorer ackumulerar använder vi alltmer artificiell intelligens (AI) inom området.

Våra resultat ger en ökad kunskap om bevarande- och åtgärdsplaner och prioriteringar för biologisk mångfald. Kunskapen fungerar som ett stöd för samhällets intressenter och beslutsfattare vid olika beslut.

En svartvit lemur som sitter i ett träd tittar in i kameran. Foto.

Merparten av Madagaskars lemurer är hotade. På bilden syns en svartvit vari (Varecia variegata). Foto: Sheila Holmes

Rewilding och globala förändringar

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och förändrad markanvändning orsakar globala förändringar som hotar ekosystem och mänskliga samhällen som är beroende av dem. Rewilding, dvs. det vilda djurlivets återkomst, presenteras allt oftare som en möjlighet som både kan återställa biologisk mångfald, mildra klimatförändringarna och främja människors välbefinnande.

I undertemat Rewilding och globala förändringar studerar vi rewilding och dess möjliga effekter på biologisk mångfald, klimatfaktorer och människans välbefinnande. Vi har ett globalt fokus; från södra Afrikas savanner och Madagaskars regnskogar till Europas bebyggda områden. Här undersöker vi och våra samarbetspartners mönster och drivkrafter bakom förlust och återhämtning av vilda djur och växter, och vilken roll klimatförändringar och markanvändning spelar i detta. Vi utvärderar också återintroduktion av arter som klimatåtgärd och möjlighet att återställa biologisk mångfald. Det gör vi genom att studera hur återintroduktion, men också förlust av vilda djur, påverkar viktiga processer i jordens system (till exempel kolcykeln).

Vi samarbetar med forskare från andra discipliner och studerar också hur återintroduktion av arter påverkar människors välbefinnande. Tillsammans med lokala samarbetspartners använder vi resultaten för att skapa naturbaserade möjligheter till återhämtning av vilda djurstammar som samtidigt stödjer det globala hållbarhetsarbetet.

Rådjur springer framför gul lastbil på bilväg. Foto.

Överallt där människor finns sker möten mellan djur och människor. Foto: Jörgen Wiklund

Samspel mellan vilt och människor

Människor lever nästan överallt i världen och ofta i betydande antal. På alla platser där människor finns interagerar människan med de vilda djuren, både medvetet och omedvetet. Dessa interaktioner påverkar människans och djurens välbefinnande på olika sätt, från individ- till samhällsnivå.

I undertemat Samspel mellan vilt och människor strävar vi efter att öka vår förståelse för samspelet mellan människor och vilt för att tillsammans med samhällspartners skapa möjligheter för ökad samexistens mellan människa och vilda djur. Vår forskning sträcker sig från bevarandefrågor, där vi studerar starkt hotade arter och vad hotet består av, till framgångsrikt bevarande som lett till ökande viltpopulationer med som följd fler konflikter med människan. Våra studier äger rum över hela världen, från Sveriges boreala barrskogar till Madagaskars regnskogar, och från Afrikas savanner till stäpperna i Centralasien. Vi arbetar tvärvetenskaplig för att studera samspelet mellan människor och vilda djur, där vi samarbetar med statsvetare, kommunikationsvetare och filosofer.