Standardiserade räkningar av vår-rastande svanar, gäss och tranor efter norra norrlandskusten

Senast ändrad: 08 april 2021

Sedan 2005 genomförs standardiserade räkningar av vår-rastande svanar, gäss och tranor i Umedeltat, kring Brånsjön (Vännäs kommun), samt kring Skellefteå och Luleå. Studieområdet omfattar alla de viktigaste rastlokalerna norr om Gävle och därmed merparten av de individer som flyttar längs Norrlandskusten. Målet är att övervaka bestånden av dessa fågelarter som är svåra att räkna under häckningstid. Fåglarnas räknas när de söker föda eller vilar på jordbruksmark under dagtid för att kartlägga vilka marker de använder. Räkningarna genomförs varannan dag över rastsäsongen och varje delområde inom de fyra undersökningsområdena dokumenteras separat.

Finansieringen av verksamheten har växlat mellan åren men en plan för den långsiktiga finansieringen håller på att tas fram i samarbete med Trafikverket Region Nord och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Fältprotokoll och datafiler finns arkiverade hos institutionen för Vilt, fisk och miljö, SLU Umeå.

Projektansvarig:
Adriaan de Jong, VFM

Länk årsrapport


Kontaktinformation

Adriaan De Jong, forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
adriaan.de.jong@slu.se,  090-7868685, 070-6403092, 070-2389699