Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 11 november 2022

 

Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

Nyhet!

Övervakningen av smådäggdjur visar på stora regionala skillnader.

I fjällen verkar alla tre övervakningsområden visa toppår med ett högt antal gnagare. I Vålådalen/Ljungdalen fanns i år tom fler gnagare än i fjol, vilket tyder på att fjolåret var uppgångsåret. I detta område hade skogslämmel dessutom massförekomst följd av massdödlighet och även fjällämmeln var vanligt förekommande i området. I Ammarnäs och Stora Sjöfallet var fjällämmeln däremot inte lika vanlig och där påträffades inte heller några skogslämlar.

Sorkpopulationen i Skåne har visat ungefär samma nivåer som i fjol medan skogsmössen i Skåne verkar ha haft ett toppår. I Grimsö verkar sorkarna vara i en lågfas medan de visar fortsatt höga tätheter i Vindelnområdet. Gråsidingen i Vindelnområdet har även i år inte visat några tecken på återhämtning av populationstätheten.

Kort lägessammanfattning

Den senaste sorkcykeln i fjällområdena Vålådalen/Ljungdalen, Ammarnäs och Stora Sjöfallet (2017-2020) avslutades med en tydlig lågfas under 2020. I dessa områden var det senast 2011 att fjällämmeln visade en tydlig topp. I Grimsöområdet började en ny cykel med en uppgångsfas 2019 som hösten 2020 resulterade i de högsta tätheterna för skogssorken sedan övervakningen startades 1973. Medan smågnagarna under 2020 visade höga tätheter i söder (Skåne och Grimsö), så var tätheterna låga i Vindelnområdet. Skogslandet visade visserligen en uppgång under 2020, men från väldigt låga nivåer. Läget för den successions- och väderkänsliga åkersorken i både skogslandet och fjällen börjar bli alarmerande, med mycket låga tätheter i alla övervakningsområden förutom Ammarnäs.

Miljöövervakning av smågnagare

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

Diagram fångst av fjällämmel i ammarnäs.

Diagram. Fångster av skogsmöss i Grimsö.

Diagram. Fångster av gråsiding i Vindeln.

Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Projektledare

fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Citering av hemsidan och data från NMÖ smågnagare

Ecke, F. och Hörnfeldt, B. (2022) Miljöövervakning av smågnagare. URL: http://www.slu.se/mo-smagnagare.