Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 19 juli 2021

 

Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

 

Nyhet!

Vårens övervakning av smådäggdjur visar på stora regionala skillnader. Medan sorkpopulationen i Skåne ”kraschade” jämfört med 2020, så är läget i Grimsö svårbedömt med förhållandevis många sorkar för att vara en uppgångsfas. Sorkpopulationen i Vindelnområdet befinner sig däremot i en tydlig uppgångsfas. Tack vare uppgången är häckningsframgången för ugglor i Vindelnområdet större än i fjol.

I fjällen däremot är tillgången på sork och lämlar dålig. I Ammarnäs och Stora Sjöfallet befinner sig sorkarna i en tydlig lågfas medan läget i Vålådalen/Ljungdalen är mera svårbedömt med fler sorkar än i övriga fjällområden. Även i år blir det inget lämmelår då enbart ett fåtal fjällämlar påträffades. Med vårens fångst blir det också tydligt att sorkarna i fjällen och i skogslandet är ”ur fas”, dvs. populationsdynamiken skiljer sig mellan dessa regioner, där toppåren i fjällen verkar ”släpa efter” dem i skogslandet.

Kort lägessammanfattning

Den senaste sorkcykeln i fjällområdena Vålådalen/Ljungdalen, Ammarnäs och Stora Sjöfallet (2017-2020) avslutades med en tydlig lågfas under 2020. I dessa områden var det senast 2011 att fjällämmeln visade en tydlig topp. I Grimsöområdet började en ny cykel med en uppgångsfas 2019 som hösten 2020 resulterade i de högsta tätheterna för skogssorken sedan övervakningen startades 1973. Medan smågnagarna under 2020 visade höga tätheter i söder (Grimsö), så var tätheterna låga i Vindelnområdet. Skogslandet visade visserligen en uppgång under 2020, men från väldigt låga nivåer. Läget för den successions- och väderkänsliga åkersorken i både skogslandet och fjällen börjar bli alarmerande, med mycket låga tätheter i alla övervakningsområden förutom Ammarnäs.

Miljöövervakning av smågnagare

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

FjällämmelÅkersork

GråsidingHär hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Projektledare

fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Citering av hemsidan och data från NMÖ smågnagare

Ecke, F. och Hörnfeldt, B. (2021) Miljöövervakning av smågnagare. URL: http://www.slu.se/mo-smagnagare.

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se