Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 22 oktober 2020

 

 

Nyhet!

I skogslandet kring Vindeln övergick fjolårets lågfas i en uppgångsfas med dock förhållandevis få individer. I området kring Grimsö resulterade vårens höga tätheter i det högsta antalet individer för både sorkar och skogsmöss sedan övervakningen startades 1973. Det blev inget lämmelår i år heller. Sork- och lämmelpopulationerna i fjällen (Vålådalen/Ljungdalen, Ammarnäs och Stora Sjöfallet) befinner sig i en naturlig lågfas med mycket få individer.

Kort lägessammanfattning

De låga hösttätheterna i skogslandet bekräftar att sorkpopulationerna befinner sig i en lågfas och att vi kan förvänta oss låga tätheter också till våren. Till hösten 2020 bör sorkdynamiken i skogslandet övergå i en uppgångsfas. Situationen i fjällen är svårbedömd. Sorktätheterna i fjällen har under de senaste fyra åren överlag visserligen varit högre än i skogslandet, men med en dynamik som snarare påminner om säsongs- än om cykliska variationer. Läget för åkersorken i både skogslandet och fjällen börjar bli alarmerande, med mycket låga tätheter i alla övervakningsområden förutom Ammarnäs.

 

Projektledare: fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

 Fjällämmel

Åkersork

 

Gråsiding


Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare:

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Citering av hemsidan: Ecke, F. och Hörnfeldt, B. (2019) Miljöövervakning av smågnagare. URL: http://www.slu.se/mo-smagnagare.

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se