Vetenskapsteori och metod

Senast ändrad: 09 augusti 2023
Tre personer lutar sig över en bok.

Vad är vetenskap? Och vad är så bra med den? I kursen Vetenskapsteori och metod får du en grundläggande förståelse för vetenskaplig teori och olika vetenskapliga metoder och synsätt.

I kursen Vetenskapsteori och metod behandlas historska aspekter och etik, samt både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Du lär dig hur forskningsprocesser går till med olika moment som litteratursökning, försöksdesign, datainsamling och tillämpning av grundläggande statistik.

Lär dig analysera i R

Du introduceras till statistikprogrammet R och gör enklare analyser i det. Vidare övar du på att tolka resultat och sätta dem i sitt sammanhang, att kritiskt granska artiklar samt att argumentera och föra vetenskapliga resonemang.

Kursen består till stor del av föreläsningar, gruppövningar, självstudier och seminarier.