Hur påverkas biologisk mångfald och tillväxt av den hyggesfria skötselmetoden blädning?

Senast ändrad: 14 oktober 2021
Granskog vintertid.

Hur skiljer sig tillväxten i granskog som sköts med traditionellt skogsbruk jämfört med granskog som sköts med en hyggesfri metod? Hur påverkas den biologiska mångfalden? Det undersöker vi i detta projekt.

Blädningsskogsbruk är en hyggesfri skötselmetod som går ut på att vid upprepade gallringar plocka ut en mindre del av beståndets totala volym. Efter varje gallring ska det finnas kvar en stor spridning av träd i olika storlekar. En sådan skötselmetod kan vara gynnsam för arter som inte trivs i de öppna miljöer som det traditionella trakthyggesbruket skapar. Dock är kunskapen om hur blädning påverkar tillväxt hos träd och biologisk mångfald begränsad.

Kunskap om olika skötselmetoder

För att möta den stigande efterfrågan på skoglig råvara krävs ett effektivt skogsbruk med hög virkesproduktion och högt ställda krav på naturvård. För att nå ett sådant mål behövs mer förståelse om olika metoder att sköta skogen. Syftet med detta projekt är att sammanställa kunskapen inom blädningsskogsbruk och bidra till ökad kunskap om när blädning kan vara ett alternativ till trakthyggesbruk.

Projektet är uppdelat i en kunskapssammanställning och ett experiment. I det rikstäckande experimentet undersöker vi hur tillväxt och biologisk mångfald påverkas av blädning. Detta gör vi genom att jämföra artsammansättningen och tillväxt av träd på ytor som antingen blivit blädade, både blädade och gödslade eller inte alls avverkad. I kunskapssammanställningen kommer all vetenskaplig litteratur som berör biologisk mångfald och tillväxt inom blädningsskogsbruk att samlas. Här är vi speciellt intresserade av att jämföra tillväxt mellan de två skötselmetoderna, men även undersöka vad som händer med artsammansättningen efter blädning.

Projektet görs i samarbete mellan SLU och Stora Enso.

Projektgrupp: Adam Ekholm, Jörgen Sjögren, Petter Axelsson, Joakim Hjältén, Lars Lundqvist, Gustaf Egnell, Tomas Lundmark

Fakta:

Trakthyggesbruk är den vanligaste metoden att sköta skog i Sverige. Metoden går ut på att det efter slutavverkning planteras nya träd. Allteftersom träden växer så röjs eller gallras de bort för att ge plats åt de träd som växer snabbast. Detta resulterar i en skog där träd har samma ålder och storlek. Slutligen så avverkas skogen och efter avverkning planteras återigen nya träd.

I blädningsskogsbruk sker varken plantering eller slutavverkning, i stället görs upprepade gallringar. En förutsättning för att blädning ska fungera är att det finns en stor spridning av träd i olika storlekar. Tanken är att de små träden ska växa i de luckor som bildas efter gallringen. Till skillnad från trakthyggesbruket, så ser en blädad skog ungefär likadan ut hela tiden.


Kontaktinformation