Hoppa till huvudinnehåll

Program och större projekt vid skoglig resurshushållning

En grupp av män och kvinnor i varierande ålder. Foto.

Skogliga Hållbarhetsanalyser, SHa

Ett forskningsprogram som arbetar med analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet. Forskningsprogrammets analyser av framtida skogstillstånd används bland annat för skogliga konsekvensanalyser på nationell nivå.

Man i keps sitter på knä ute på en myr och lägger jordprov i en påse. Foto.

Markinventeringen

Markinventeringen kartlägger markförhållanden och följer löpande miljötillståndet i marken genom en omfattande insamling av jordprover, vilka analyseras för kemiska egenskaper. Data används som underlag för uppföljning av nationella miljömål, internationell rapportering, forskning och information till samhället.

Blommor och gräs med hav och himmel i bakgrunden. Foto.

Terrester habitatuppföljning, THUF

THUF (Terrester habitatuppföljning) är ett program för övervakning av de naturtyper som ska bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Only in swedish.

Logo Mistra Digital Forest. Bild.

Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket. Målet är att bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

Skogslandskap avbildat med rutor i olika nyanser av grönt. Bild.

SLU Skogskarta

Yttäckande rasterkartor över bland annat Sveriges trädslag. SLU Skogskarta är ett antal olika digitala kartprodukter som beskriver Sveriges skogar år 2000, 2005, 2010 och 2015. Kartorna är producerade genom sambearbetning av fältinventeringar från Riksskogstaxeringen (SLU) och satellitbilder, i SLU Skogskarta 2015 används även ytmodeller från Lantmäteriet.

Närbild på fjärilar och humlor mot vit bakgrund. Foto.

Fjärils- och humleinventering, FHIN

Fjärils- och humleinventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket. Genom att samla in data och analysera tillstånd och förändringar i Sveriges ängs- och betesmarker bidrar vi till uppföljningen av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Only in Swedish.

Granbarkborre i trädstam. Foto.

Inventering av barkborreskador

En inventering av granbarkborreskador genomförs i Götaland och Svealand under hösten 2020. Inventeringen genomförs inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering.

Två händer som skakar om varandra i ett grönt kugghjul. Bild.

Rikare skog

Diversifiering genom Inkludering och Specialisering (DIS). Projektet ska utveckla värdeskapandet i den skogliga värdekedjan genom aktivt medskapande av ny kunskap i aktörsnätverk bestående av skogsägare, rådgivare och tjänsteföretag. Only in swedish.

Tre män i skogen bärandes på en kista. Foto.

Historisk taxering

Digitalisering av Riksskogstaxeringens fältdata för perioden 1923-1952.

Renhjord. Foto.

Gruvverksamhet i renskötselområdet

Ökad kunskap om gruvverksamhetens påverkan på renar, renskötsel och samisk kultur. Det övergripande målet för projektet är att öka och förbättra dialogen mellan gruvindustri, samhället och andra markanvändande aktörer. Det specifika målet för projektet är att utveckla verktyg och metoder för att sammanställa ny och bättre kunskap om hur gruvverksamhet påverkar renen, renskötseln och den samiska kulturen för att skapa bättre förståelse bland alla involverade markanvändare.

Skogliga konsekvenskanalyser 2022

Skogliga konsekvensanalyser (SKA) undersöker effekterna av olika framtidsscenarier för svensk skog och skogsbruk. Beräkningar av de olika scenarierna utförs vid SLU baserat på data från Riksskogstaxeringens provytor om dagens skogstillstånd samt simuleringsverktyget Heureka RegVis. Scenarierna kan gälla olika nivåer av avverkning, naturvårdsavsättningar eller skötselintensitet. Only in swedish.

Nationellt skogsdatalabb

En nationell resurs för att öka tillgängligheten och underlätta användningen av data om skogen för hela skogssektorn. Only in Swedish.

Loading…