Ekoparkerna där vi forskar

Senast ändrad: 25 april 2021

Från norr till söder, i fem olika ekoparker bedriver forskare vid SLU Vilt, fisk och miljö i dag forskning.

Ekoparker_studieområden.png

Ekopark Rosfors

...är ett asprikt landskap. Här har vi forskning om stannfåglar och skalbaggar. I Rosfors är vi specifikt intresserade av aspberoende insektsarter. Ekoparken etablerades 2004, och från år 2020 har Sveaskog samlat insekter som vi använder i vår forskning. Stannfågelfaunan har inventerats vartannat år sedan 2010.

Ekopark Käringberget

...är ett varierat barrskogslandskap med hög restaureringspotential som präglats av skogsbränder. Ekoparken invigdes 2005 och forskning i Ekoparken påbörjades 2010. Fågelfaunan har inventerats vartannat år sedan 2010, och vedlevande skalbaggar och steklar har samlats 2010–2012 och återsamlas 2020–2022 och 2030–2032. Vi har också samlat svampmycel till DNA-seqvensering.

Ekopark Hornslandet

...är mestadels barrskog med historia av skogsbrand som härjade 1888 och lämnade tecken i landskapet. Ekoparken invigdes 2004 och Sveaskog har inventerat fågelfaunan vartannat år sedan 2010 och samlat vedlevande skalbaggar och steklar 2010–2012 och 2020–2022. Vi har också samlat svampmycel till DNA-seqvensering.

Ekopark Färna

...är det andra asplandskapet i vårt projekt. Ekoparken invigdes 2004 och togs med i vår insektsforskning år 2020. Enligt plan samlar vi vedlevande insekter 2020–2022 och igen 2030–2032. Fåglarna har inventerats varje år sedan 2005–2015 och ska inventeras vartannat år from 2017.

Ekopark Hornsö

...är ett brandpräglat landskap med stor restaureringspotential. Ekoparken invigdes 2004 och forskning har pågått sedan 2011 när vedlevande insekter inventerades första gången av Sveaskog. Insekterna har samlats in 2011–2013 och återsamlas 2020–2022 och 2030–2032, och stannfåglarna har inventerats vartannat år sedan 2011. Vi har också samlat svampmycel till DNA-seqvensering.