Lokal kunskap och urfolkskunskap inom IPBES-processen

Senast ändrad: 02 augusti 2023

IPBES är en internationell samarbetsplattform som syftar till att stärka samverkan mellan kunskap och politiska beslut gällande biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och ekosystemtjänster för hållbart nyttjande av jordens resurser. Att integrera urfolks ”traditionella” ekologiska kunskap med ”konventionell” vetenskaplig ekologisk kunskap är en av de viktigaste byggstenarna i den här processen.

Många frågor av humanistisk och samhällsvetenskaplig karaktär ställs inom forskningsprojektet och det är framför allt IPBES som ett ”kulturellt fenomen” som studeras. Hur påverkar de inblandade processen och hur påverkas de själva av den? Vilken genomslagskraft får diskussionerna inom IPBES nationellt och lokalt? Hur initieras dessa diskussioner och hur fattas de formella och informella besluten? Hur skapas och omskapas olika kategorier, såsom ”urfolk”, ”lokal kunskap” och ”västerländsk kunskap” hos de involverade?

Genom att fokusera på aktörskapet hos de involverade individerna i IPBES-processen kan nya frågor ställas som rör hur och varför sådana här initiativ utvecklas i en viss riktning och vad konsekvenserna av detta kan bli. I förlängningen kan dessa ”nya” frågor leda till ökad förståelse för hur man på bästa sätt kan initiera, förverkliga och praktiskt implementera frågor som rör urfolks ”traditionella kunskap” och deras ansvar för förvaltningsfrågor. I projektet används en etnografisk metodologi där fältstudier och semi-strukturerade intervjuer står i fokus.


Kontaktinformation

Carina Green, forskare
Centrum för biologisk mångfald
E-post:  carina.green@slu.se,
Tel: 018-672737