Fem böcker i serien om trädens liv

Senast ändrad: 15 april 2020

Bokserien om biologisk mångfald i våra vanligaste träd, startade 2009 med boken "Sälg - livets viktigaste frukost". Den har följts av hittills fyra ytterligare böcker om asp, björk, tall och gran.

  

SälgbokenSälg – livets viktigaste frukost (2009)
CBM:s skriftserie nr 33

Boken uppmärksammar sälgen och den oerhört rika biologiska mångfald som är knuten till trädet. Fjärilar, skalbaggar, bin, humlor, bladlöss, gallmyggor, fåglar, svampar och en stor mängd andra gäster är beroende av sälgen i olika stadier av dess liv.

Läs mer om Sälg - livets viktigaste frukost (pdf).

 

 

AspbokenAsp – darrar min asp, myllrar min värld (2012)
CBM:s skriftserie nr. 67

 Aspen är ett ganska vanligt träd. Att det är vanligt skulle kunna tolkas som att det inte är särskilt märkvärdigt. Men under en asps liv spelar trädet en fantastisk och avgörande roll också för så många andra arters liv, att aspen både är fantastisk och ovanlig i sin roll.

 Läs mer om Asp - darrar min asp, myllrar min värld (pdf).

 

 

björkbokenBjörk – svart på vitt om myllrande mångfald (2015)
CBM:s skriftserie nr 89

Den vackra björken är ett träd som alla känner igen, fast i Sverige handlar det faktiskt om tre olika arter. Titeln syftar på alla de organismer som är knutna till björken. Precis som aspen och sälgen fungerar björken som ett drivhus för ett stort antal organismer, såsom fjärilar, fåglar, lavar, mossor, skalbaggar och steklar. 

Läs mer om Björk – svart på vitt om myllrande mångfald (pdf).

 

 

tallbokenTall – En tallrik biologisk mångfald (2017)
CBM:s skriftserie nr 107

På sitt alldeles speciella sätt lotsar Bengt oss genom tallens liv, från liten planta till död, myllrande låga. Martin Holmers akvareller levande- och synliggör tallens miljöer och rikedomen av arter med en unik precision och känsla. 

Läs mer om Tall – En tallrik biologisk mångfald (pdf).

 

 

GranbokenGran - grann, grandios och rik (2019)
CBM:s skriftserie nr 115 

Det här är den femte boken i Bengt Ehnströms och Martin Holmers serie om svenska träd och den biologiska mångfald som är kopplad till dem. Bengt skriver engagerat om alla möjliga slags organismer som lever av granen under dess liv. Precis som föregångarna om sälg, asp, björk och tall, så beskriver denna bok den mångfald som är knuten till de olika livsstadierna: den unga plantan, unggran, gammal gran, nydöd gran och gammal död gran samt grankottens underbara värld.

Läs mer om Gran - grann, grandios och rik (pdf).

 

Samtliga böcker är författade av Bengt Ehnström och illustrerade av Martin Holmer. Böckerna ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen. Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.


Kontaktinformation