Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella forskningsprojekt vid CBM

Här listas pågående forskningsprojekt A-Ö. Klicka på rubriken för mer information.

Forskningsprojekt A-Ö

 • Berättelser om restaurerade vatten – Narrow

  Strandäng med betande kor och kalvar, en röd lada i bakgrunden. Foto. De lokala perspektivet, och lokalsamhällets röster och berättelser är av stor betydelse i arbetet med att bevara biologisk mångfald och motverka klimatförändringarna.
 • Biologiskt kulturarv – i praktik och forskning

  Biologiskt kulturarv är ett begrepp som sätter fokus på förståelsen av sambanden mellan naturen och människans brukande av den. Dessa samband kan användas för historisk och biologisk kunskapsuppbyggnad och tillämpning inom natur och kulturmiljövård. CBM har sedan 2009 samarbetat med Riksantikvarieämbetet för att utvecklat kunskap om och metoder för att arbeta med biologiskt kulturarv.
 • Biologiskt kulturarv i artrika vägkanter

  Tjärblomster vid en vägkant Den växtflora som finns vid vägkanter är ett slags kulturarv – här finns ofta arter som förut var vanliga i den omkringliggande miljön, men som nu är på stark tillbakagång. Men det är ett hittills outforskat fält. Med bättre kunskap kan vi utforma skötseln på bästa sätt, så att dessa arter bevaras.
 • Bättre biobränsledialog

  Grenar och toppar (grot) av träd ligger upplagt vid en skogsväg. Foto. I arbetet med att hitta lösningar för miljöproblemen är den kommunikativa processen viktig. Det är viktigt att förstå hur människor pratar och kommunicerar, vilka aktörer som finns, och vilka vägar – eller inte – kommunikationen tar. Detta projekt handlar om hur miljöorganisationernas representanter och medlemmar resonerar om skogsbränslets för- och nackdelar.
 • Fäbodkulturen som immateriellt och biologiskt kulturarv

  Landskapsvy med gräsvall, sjö och skog. VId en grå timerstuga står en man och blåser i en nävertrumpet, samt en ko av rasen fjällnära. Foto. Detta är ett dokumentationsprojekt med avsikten att dokumentera fäbodrörelsens väg att nominera fenomenet fäbodkultur som ett immateriellt kulturarv inom ramen för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.
 • Historiska sädesslag i framtidens mat

  I ett sexårigt projekt undersöks gamla spannmålssorter av forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk. Syftet är att undersöka potentialen hos kulturspannmål i ekologisk produktion.
 • Historiska sädesslag i framtidens mat. Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

  Runda brödstycken med skurna mönster. Foto I ett fyraårigt projekt undersöker forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk möjligheter med gamla spannmålssorter, i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av Formas.
 • LANDPATHS – framtidens multifunktionella jordbrukslandskap

  Grusväg som går genom ett blommande rapsfält, mot havet. Foto. Hur kan vi styra mot ett jordbrukslandskap som både producerar jordbruksprodukter och önskvärd biologisk mångfald? Den frågan står i fokus för det tvärvetenskapliga delprojektet om jordbrukslandskapet som leds av SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. Projektet ingår i forskningsprogrammet LANDPATHS.
 • Människor i brytningstid - en svensk by under den agrara och industriella revolutionen

  Äldre hus vid bygata. Foto. Projektet handlar om landsbygdsmänniskors roll under en av historiens största samhällsomvandlingar. Studien använder sig av ett unikt källmaterial i form av bland annat dagböcker och brev.
 • One Health Sri Lanka: Förbättrad övervakning av zoonotiska infektionssjukdomar

  Sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor (zoonoser) och antibiotikaresistens är stora problem som påverkar folk- och djurhälsa, biologisk mångfald, livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt. Det behövs utökad forskning och kännedom om övervakning och diagnostik av smittämnen och antibiotikaresistens i vilda djurpopulationer och hos lokalbefolkning i nära kontakt med vilda djur.
 • Skogsbruk med hänsyn till habitatkvalitet för fladdermöss

  Ett hållbart skogsbruk inkluderar hänsyn till alla naturligt förekommande arter. Syftet med det här projektet är att stärka kunskapsläget när det gäller skogsbruk och fladdermöss.
 • Skydd av Sveriges fladdermusarter

  Person med stor pannlampa i en stenkällare, lyser på en fladdermus som sitter i taket. Foto. CBM har en aktiv roll i arbetet med att bevara Sveriges fladdermusarter. Det mesta av arbetet genomförs i samarbete med SLU Artdatabanken och Länsstyrelsen i Jönköping som är ansvarig myndighet för miljöövervakningen av fladdermöss. Olika forskningsprojekt pågår, samt insamlande av data för framtida forskning.
 • Traditional land use

  Traditionellt brukande, biodiversitet och hållbarhet i lokala traditioner i nutidens Rumänien och dåtidens Sverige. Det är det fullständiga namnet på projektet som är ett samarbete med National Museum of the Romanian Peasant i Rumänien.
 • TRIEKOL (TransportInfrastrukturEkologi)

  TRIEKOL - road and rail ecology, är ett forskningsprogram med finasiering från Trafikverket om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi.
 • Verktyg för bedömning av påverkan på fladdermusfaunan av infrastrukturprojekt

  Större vägbyggen kan påverka fladdermöss i området. Forskningsprojektet ska ta fram habitatmodeller som kan användas vid exploateringsprojekt.
Publicerad: 09 augusti 2022 - Sidansvarig: annika.borg@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…