Om oss

Senast ändrad: 08 september 2016
JW 20070915_0117slåtter nordöstra rumänien.JPG

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och inrättades 1994 av regeringen.

Utmaningen

Att bevara biologiska mångfalden är en av de viktigaste framtidsfrågorna i Sverige och i världen.

Detta är en av slutsatserna i FN:s konvention om biologisk mångfald som Sverige förbundit sig att följa. Grundläggande är behovet av en ökad förståelse för hur förlusten av biologisk mångfald hänger ihop med våra individuella och kollektiva värderingar, handlingar, organisering, livsstilar, normer, ekonomi, politik etc. Vi måste också finna vägar och lösningar individuellt och i samhället som helhet och som bidrar till att bevara och hållbart nyttja samtsköta den biologiska mångfalden. Ur ett forskningsperspektiv behöver de humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiven få ett större utrymme än tidigare. Vi behöver också forskning som direkt avser att vara till nytta i politik och beslutsfattande.

Vårt uppdrag

CBM ska initiera, bedriva och samordna policyrelevant forskning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling samt bidra till samhällets kapacitet att hantera dessa samspel på ett hållbart sätt.

Vision

CBM ska skapa goda förutsättningar för policyrelevant, mångvetenskaplig, tvärvetenskaplig och transdisciplinär  kunskapsproduktion genom arenor för samspel mellan vetenskapliga discipliner och mellan forskning och praktik. De humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiven ska tillsammans med de naturvetenskapliga ges en central roll i verksamheten. CBM ska arbeta med informationsverksamhet till myndigheter, forskningsinstitutioner och andra avnämare.

Verksamhet

CBM bedriver forskning, samverkan, expertutredningar och informationsverksamhet. I arbetet ingår också remissyttranden, regeringsuppdrag, närvaro vid internationella förhandlingar och samverkan med en rad aktörer såsom myndigheter, organisationer, museer och brukare.

För att förstå biologisk mångfald som en samhällsfråga belyser CBM såväl ekologiska som till exempel politiska, juridiska, sociala och historiska aspekter av biologisk mångfald.

Kontakt:

Föreståndare: Professor Tuija Hilding-Rydevik (tuija.hilding-rydevik@slu.se)
Stf föreståndare: Forskningledare Torbjörn Ebenhard (torbjorn.ebenhard@slu.se)

Kontaktuppgifter till fler roller och funktioner, och samtliga i personalen finns under länken Kontakt i huvudmenyn längst upp.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se