Om oss

Senast ändrad: 02 augusti 2023
En grupp personer står med ryggen mot kameran i en backe där det växer ängsblommor. Foto.

SLU Centrum för biologisk mångfald, (CBM) är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är den del av institutionen för stad och land, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och inrättades 1994 av regeringen.

Utmaningen

Att bevara biologiska mångfalden är en av de viktigaste framtidsfrågorna i Sverige och i världen.

Detta är en av slutsatserna i FN:s konvention om biologisk mångfald som Sverige förbundit sig att följa. Grundläggande är behovet av en ökad förståelse för hur förlusten av biologisk mångfald hänger ihop med våra individuella och kollektiva värderingar, produktion, konsumtion, organisering, normer, ekonomi, politik etc. Vi måste också finna vägar och lösningar individuellt och i samhället som helhet och som bidrar till att bevara och hållbart nyttja samtsköta den biologiska mångfalden. Ur ett forskningsperspektiv behöver de humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiven få ett större utrymme än tidigare. Vi behöver också forskning som direkt avser att vara till nytta i politik och beslutsfattande.

Vision

CBM:s omfattande kunskap om och långa engagemang i biologisk mångfald som en viktig fråga för samhällelig existens och utveckling inbegriper insikten om att människa orsakar förlust av biologisk mångfald, men att vi också kan stoppa förlusten. Den vision som inspirerar och motiverar CBM:s verksamhet och personal är därför:

  • Att människans negativa påverkan på biologisk mångfald kraftfullt har minskats genom en mångfald insatser;
  • Att mänskligheten globalt omfamnar målen att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald samt att åstadkomma en rättvis fördelning av den biologiska mångfaldens ekosystemtjänster;
  • Att alla berörda agerar i en anda av öppenhet och respekt för att finna och genomföra lösningar.

Vårt uppdrag - mission

CBM är ett centrum för produktion och spridning av kunskap om det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling. I fokus står forskning som bidrar till att belysa viktiga frågor för såväl samhälle som forskning. Verksamheten består av att initiera, bedriva och samordna forskning, utredning och information med sikte på att bevara, restaurera och hållbart nyttja biologisk mångfald. Detta innebär tvärvetenskapliga arbetsformer som inbegriper naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, samt nära samarbeten med organisationer utanför akademin.

Verksamhet

CBM bedriver forskning, samverkan, expertutredningar och kommunikationsverksamhet. I arbetet ingår också remissyttranden, regeringsuppdrag, närvaro vid internationella förhandlingar och samverkan med en rad aktörer såsom myndigheter, organisationer, museer och brukare.

För att förstå biologisk mångfald som en samhällsfråga belyser CBM såväl ekologiska som till exempel politiska, juridiska, sociala och historiska aspekter av biologisk mångfald.

CBM finns vid Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt:

Föreståndare: Håkan Tunón.

Organisation och ledning (länk)

Bakgrund och historia (länk)


Kontaktinformation

Håkan Tunon, forskningsledare
Institutionen för stad och land, t.f. föreståndare, SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM).

hakan.tunon@slu.se+4618-672591, +460703615010