Landskapsplanering för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Senast ändrad: 17 augusti 2022

Att hitta vägar framåt för skogsbruket i Sverige, där både produktionsmål och miljömål uppfylls, är en av de mest brännande frågorna i svensk politik. Ett forskningsprojekt med forskare från naturvårdsbiologi, ekonomi och juridik har skapat en landskapsmodell för förvaltning av skog som kan främja ett mer varierat skogsbruk där såväl produktions- som miljömålsaspekter tas tillvara.

Dagens förvaltningsmodell av skog i Sverige gör det svårt att nå miljömål och internationella åtaganden. Ur naturvårdsperspektiv är systemet otillfredsställande, men kan av skogsägare också upplevas som oförutsägbart och orättvist. Ett skäl till den bristande måluppfyllelsen anges vara avsaknaden av landskapsperspektiv vid förvaltning av skog, och otillräcklig miljöhänsyn i samband med avverkningar.

Samtidigt är virkesproduktionen viktig för Sverige, inte minst för att producera biomassa till omställningen av energisystemet i enlighet med bland annat EU:s förnybarhetsdirektiv. Nya proaktiva instrument behöver utvecklas för att förena skogsbruket med artskydd och för att nå uppsatta miljö- och produktionsmål för skogen.

Forskningsprojektet Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk har undersökt hur en strategisk plan på landskapsnivå skulle kunna utformas, samt vilka implikationer en sådan planering kan ha. Dessutom har en modell tagits fram för hur kostnaderna för att bevara biologisk mångfald kan fördelas mer jämnt mellan markägarna.


Kontaktinformation