Remissvar

Senast ändrad: 25 oktober 2017

Yttranden från CBM över remisser:

CBM:s yttrande över remissen ”Laponiaförvaltningen. En  utvärdering” (Dnr M2016/02649/Nm), 2017-09-28.

CBM:s yttrande över remissen "Förslag till bestämmelse i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet", 2016-06-28

CBM:s yttrande över utredningen "Översyn av svenska artprojektet", Landsbygdsdepartementet,  2012-06-01

CBM:s yttrande över handlingar rörande ansökan om tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken för byggnation i anslutning till Natura 2000-området Halltorp i Borgholms kommun, kalmar län. Mål nr. M 9438-11 060204.

SLU:s yttrande över remissen "Redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus".

CBM:s yttrande över remissen "Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420)”, dnr M2011/1516/Ma

CBM:s yttrande över remissen Rovdjurens bevarandestatus, dnr M2011/1767/Nm

SLU:s yttrande över remiss från Uppsala kommun "Angående inrättande av naturreservatet Årike Fyris i Uppsala kommun" (dnr FNN-2009-0218)

SLU:s yttrande över remissen "Ansökningar om odling av genmodifierad potatis respektive majs", Dnr 22-7526/09, 22-1084/11

ArtDatabankens och CBM:s gemensamma yttrande över remissen "Underlag för svar till europeiska kommissionens formella underrättelse angående licensjakten på varg", Dnr M2011/647/R

Yttrande över remissen "Underlag för svar på formell underrättelse om licensjakten på varg", Dnr M2011/647/R

Yttrande angående ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar Dnr 19-13254/10 (110127)

CBM:s bidrag till gemensamt yttrande från SLU angående "Odling av genetiskt modifierad sockerbeta" Dnr 37-9307/09 (101119)

Yttrande angående "Förslag från Svenska Jägareförbundet om sälförvaltning" JO 2010/2683 (101112)

Yttrande angående "Statens Jordbruksverks föreskrifter om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter" Dnr 22-9337/10 (101108)

Synpunkter på redovisning av regeringsuppdraget (Dnr 304-178-10 N1) "Näringslivet och biologisk mångfald" (101105)

Synpunkter på departementspromemoria "Renskötselkonventionen" (100906)

Synpunkter på Förslag till nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet (100624)

Yttrande över remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer (100205)

Yttrande över remissen "Möjligheter till intensivodling av skog (MINT)" 100115

Yttrande över departementspromemorian (Ds 2009:40) om vissa samepolitiska frågor

Yttrande över betäknandet av Utredningen av miljömålssystemet (SOU 2009:83)

Förstudie Götalandsbanan, delen Linköping –Borås, Förslagshandling

Remissyttrande: Förslag till program för uppföljning och utvärdering av jordbrukspolitikens miljöeffekter (090825)

Synpunkter på EU-direktiv 2008/62/EG om bevarandesorter (090615)

En svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Vägledning för ett arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av tre uppdrag rörande förvaltning av rovdjur (090319)

Ny definition av betesmark inom miljöersättningarna 2009 (090309)

Biosfärområde Blekinge Arkipelag - nominering till Unesco 2010 (090303)

EU-kommissionens meddelande om en EU-strategi för invasiva arter (090204)

Yttrande över remissen "Ny definition av betesmark 2009" (090119)

Yttrande över rapporten "Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur"

Yttrande över utredningen "Stranden - en värdefull miljö"

Precisering av begreppet hållbart nyttjande av skog

Yttrande över Jordbruksverkets rapport "Genomförande av det växtgenetiska fördraget"

Yttrande över slutbetänkandet "Patentskydd för biotekniska uppfinningar"

Yttrande över remiss angående rovdjuren och deras förvaltning

Yttrande över remiss angående detaljplaneprogram för Gränby centrum

Yttrande över Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande

Yttrande över remissen "Ny definition på betesmark"

Yttrande över remissen "Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet"

Yttrande över remissen Åtgärdsprogram för bevarande av skräntärna

Yttrande över remissen Mervärdesskog (SOU 2006: 81 - slutbetänkande från Skogsutredningen 2004 (N2004: 12)

Yttrande över remissen Bildande av kulturreservat i Linnés Hammarby

Yttrande över remissen Jakt och fiske i samverkan

Yttrande över remissen Samernas sedvanemarker

Yttrande över remissen Åtgärdsprogram för kornknarr

Yttrande över remissen "Kunskap för biologisk mångfald" (SOU2005:94)

Yttrande över remissen "Ett förnyat strandskydd" Ds 2005:23

Yttrande över remissen "Framtagande av bevarandeplan för särskilda bevarandeområdet (Natura 2000) Gotska Sandön (-Salvorev) (Site code SE0340097)" Dnr 511-1966-05

Yttrande över remissen "Åtgärdsprogram för bevarande av Jättemöja"
511-5639-05 1200-001

Yttrande över remissen "Åtgärdsprogram för utter" 502-20016-03

Yttrande över "Förslag till naturvårdsprogram för Uppsala kommun"
Dnr CBM 87/04 (16kb)

Yttrande över "Departementspromemorian Ds 2004:9 Genomförande av EU:s jordbruksreform i Sverige" ( 26kb)

Yttrande över "Naturvårdsverkets skrivelse: Ett rikt växt- och djurliv - Förslag till miljökvalitetsmål för biologisk mångfald". 2004 Dnr CBM 61/03. (77kb)

Yttrande över "Havet - tid för en ny strategi" SOU 2003:72 (11kb)

Yttrande över "Åtgärdesprogram för Fältnocka" 1999 Dnr 410-1973-95 > (14kb)

Yttrande över "Barmarkskörning på kalfjäll. Förslag till åtgärder för att minska skador" Dnr M97/5023/7

Yttrande över "Fiskeriverkets förslag till policy för utsättning och spridning av fisk"
Dnr 128-1256-97

Yttrande över "Aktionsplaner för biologisk mångfald" (118 kb)

Yttrande över "Reviderade riktlinjer för uthålligt skogsbruk inom ramen för den all-europeiska skogsprocessen" 1997

Yttrande över "Biodiversitet och framtida genpolitik, Ds 1996:73, Jo97/1319"

Yttrande över "Förslag till all-europeiska riktlinjer för skogsskötsel på enhetsnivå utarbetade inom ramen för den all-europeiska skogsministerkonferensen" 1997

Yttrande över "Introduktion och spridning av främmande organismer och gener"
Dnr 304-389-96 Nj

Yttrande över "Åtgärdsprogram för fem arter sötvattensfisk och flodkräfta" 1997

Yttrande över "Förslag till åtgärdsprogram för varg" 1997

Yttrande över "Statens Naturvårdsverks redovisning av regeringsuppdrag att ta fram nya nationella och övergripande miljömål samt revidering av befintliga miljömål
Dnr M97/749/8"

Yttrande över förslag till ny förordning om "Åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter M95/5125/5

Yttrande över betänkandet "Kompensation för förlust av miljövärden", Ds 1997:52

Yttrande över "Ändringar i artskyddsförordningen" Dnr 2001/4535/R" (11 kb)

Yttrande över "Översyn av Miljö- och Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2000-2006" (12 kb)

Yttrande över "Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar - genomförande av direktiv 98/44/EG (DS 2001:49) (12 kb)

Yttrande över "En hållbar framtid i sikte" (Dnr M2003/1159/Hm) (38 kb)

Yttrande över "Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna"
(dnr M2002/1591/Na) (87 kb)


Kontaktinformation