Biologisk mångfald, osäkerhet och etik

Senast ändrad: 18 april 2024

Projektet behandlar miljöetiska och moralfilosofiska diskussioner om biologisk mångfald. Detta kommer att utgöra ett ramverk för att analysera​​​ hur biologisk mångfald värderas i policys.

Projektet består av två delar:

  1. Moralfilosofiska perspektiv på biologisk mångfald, och
  2. Etik, planerande och osäkerhet
(1) Moralfilosofiska perspektiv på biologisk mångfald

I forskningsprojektet kommer jag kategorisera och analysera policys på internationell och nationell nivå utifrån miljöetiska perspektiv. Solida moralfilosofiska grunder kan förstärka skälen till att bevara biologisk mångfald. Möjligen kan frånvaron av solida normativa skäl delvis förklara tilltagande reducering av biologisk mångfald. Genom etisk analys kan graden av klander vid misslyckande att upprätthålla biologisk mångfald förtydligas. Projektet är även relevant för frågan om relationen mellan etiska och normativa ideal och praktiska begränsningar, vilket är en central aspekt av samhällsplanerande under osäkerhet.

I denna del analyseras följande frågor:

a) Vilket värde är det etiskt motiverat att tillskriva biologisk mångfald, och vilka olika moralfilosofiska och miljöetiska perspektiv kan besvara detta?

b) Vilket värde uttrycks i policys kring biologisk mångfald på både internationell som nationell, och ännu mer lokal, nivå?

 

(2) Etik, planerande och osäkerhet

För att sätta mål måste normativ önskvärdhet och praktisk uppnåbarhet sättas i relation till varandra. En moralisk förpliktelse måste vara möjlig. Om något är omöjligt att uppnå är det inte motiverat att klandra ett misslyckande. Men gäller principen om 'bör' implicerar 'kan' när det är osäkert om ett visst tillstånd, eller plikt, kan uppnås? Om det är fastställt att X har ett värde och följaktligen bör beaktas, men det är osäkert om X kan bevaras och/eller återställas, bör man ur policy-perspektiv ändå sträva efter bevarandet och/eller återställandet av X?

Osäkerhet kan vara betydande vad gäller att förstå ett ekosystems dynamik, vilket gör det osäkert exakt vilka effekter en policy kommer att få. Detta är en empirisk osäkerhet gällande kunskap om uppnåbarhet och vilka effekter en policy kan få. Ekosystem överskrider ofta politiska mandats områden, och kan kräva samverkan av många olika aktörer som alla tillskriver olika värde till samma område. Det är en osäkerhet om styrning och kollektivt handlande. Även om biologisk mångfalds rätta värde vore fastlagd ur moralfilosofisk synpunkt, vilket undersökts i första frågeområdet, kvarstår sådana osäkerheter. En fråga blir därför vad en moralisk plikt eller värde som det är osäkert (av empiriska eller förvaltningsmässiga skäl) om en agent kan uppnå eller bevara kvarstår, samt hur moraliskt klander vid misslyckande kan tillskrivas.

I denna del analyseras följande frågor:

a) Vilka empiriska och styrningsmässiga osäkerheter gällande uppnåbarhet för biologisk mångfald är moraliskt relevanta?

b) Under vilka omständigheter kan en moralisk förpliktelse kvarstå trots osäkerhet gällande uppnåbarhet eller när uppnåbarhet blir alltmer osannolik?

c) Moraliska plikter att bevara biologisk mångfald, trots tilltagande utarmning: 'bör' implicerar 'kan', eller 'bör' implicerar 'kanske'