Epic roads

Senast ändrad: 06 februari 2023
Vägkant, vid asfalterad väg, en bil som för förbi.

Transportsektorn kan bidra till att hejda förlusten av biologisk mångfald, genom att vägkanter kan utgöra viktiga av habitat och förbättra konnektiviteten i landskapet. Men det finns ett stort behov av kunskapssammanställningar av den forskning som redan gjorts, för att kunna utveckla guidelines för design och skötsel.

Projektet ger en överblick över publicerade studier om bevisad effekt som infrastruktur har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med särskilt fokus på de livsmiljöer som infrastrukturen skapar, till exempel artrika vägkanter. Inbegriper specifika mål såsom:

  • Utvärdera hur artrika vägkanter kan bidra till bevarande av populationer och arter.
  • Utärdera vilken potential infrastrukturhabitat har att fungera som ersättningshabitat och spridningskorridorer.
  • Utvärdera risken för att vägar blir ekologiska fällor när man lyfter fram ekologiska funktioner längs vägar.
  • Identifiera större kunskapsluckor.

Projektet påggick 2018-2020, och drevs i samarbete med Norsk Institutt før Bioøkonomi, NIBIO. Läs mer om projektet här.

Medverkande forskare från CBM: Tommy Lenartsson.

Finansieras av de europeiska trafikverkens gemensamma forskningsfond, CEDR.


Kontaktinformation