Från täta gräsvallar till diversa golfruffer

Senast ändrad: 23 januari 2023
En golfruff. Foto.

Golfbanor kan, med rätt skötsel, vara ett viktigt inslag i landskapets mosaik av habitat för örter och pollinatörer.

De ängsmarker som är särskilt värdefulla för pollinatörer ligger väldigt utspritt i landskapet, och därför behövs ett landskapsekologiskt perspektiv och en helhetssyn för att få mer blomsterrika marker generellt. Därför tittar forskarna också på golfbanor, som har en stor potential att stödja olika ekosystemtjänster, däribland pollination. Golfbanornas ruffar kan, med rätt skötsel, hysa en rik mångfald av örter och därmed pollinatörer.

Syftet med projektet var att få kunskap om hur klippningsregimer, koltillförsel i form av sågspån i ruffar (för att binda fast kväve), utsådd av ängsväxter och utsåning av semiparasitiska växter kan användas för att minska konkurrensen från gräs och öka den biologiska mångfalden på̊ ruffa på̊ golfbanor.

Projektet pågick mellan 2017-2020, och drevs av NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

Medverkande från CBM var Jörgen Wissman.


Kontaktinformation