Gröna infrastrukturmiljöer

Senast ändrad: 19 oktober 2017

Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är ett Formasfinansierat projekt, som projektleds av Erik Öckinger, Institutionen för ekologi, SLU. Vid CBM medverkar Åke Berg och Jörgen Wissman. Syftet är att generera kunskap nödvändig för att nå upp till nationella miljömål om biologisk mångfald.

Exploatering och markanvändningsförändringar är ett stort hot mot biologisk mångfald, men kan också skapa nya möjligheter för bevarande av biologisk mångfald. Väg- och järnvägsslänter och kraftledningsgator innehåller skötta biotoper som liknar artrika ängs- och hagmarker. Deras sammanlagda yta överstiger ytan av ängs- och hagmarker i Sverige, som dessutom minskar stadigt.

I detta projekt kommer vi att undersöka om sådana infrastrukturmiljöer bidrar till bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, eller till och med ökar den biologiska mångfalden i landskapet, och i vilken utsträckning detta beror på det omgivande landskapets sammansättning.

Projektet består av
1) En systematisk kunskapssammanställning,
2) En fältstudie för att undersöka art-, funktionell-, och fylogenetisk mångfald på landskapsskala,
3) En rumslig analys av var en biodiversitetsinriktad skötsel av infrastrukturmiljöer gör mest nytta, och
4) Etablering av ett långtidsexperiment i samarbete med Trafikverket för att utvärdera skötselalternativ. Detta experiment kommer att fortsätta efter projektperiodens slut. Under hela projektperioden kommer vi att ha nära kontakter med infrastrukturförvaltare, dvs. Trafikverket och Svenska Kraftnät. Projektet kommer att generera kunskap nödvändig för att nå upp till nationella miljömål om biologisk mångfald, och kommer att skapa en kunskapsbas för infrastrukturförvaltare för att implementera skötsel som gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.


Kontaktinformation

Åke Berg, professor
Centrum för biologisk mångfald
ake.berg@slu.se, 018-67 26 24