Inventering av fjärilar i landskap inom den regionala miljöövervakningen

Senast ändrad: 18 augusti 2017

− betydelsen av olika småbiotoper och gräsmarkernas gröna infrastruktur- Pågår 2015-2019.

Målsättningen är att inventera fjärilsfaunan i ett urval av gräsmarker och småbiotoper inom regional miljöövervakning (RMÖ), där både fältkarteringar av småbiotoper (Lill-Nils småbiotopkartering) och flygbildstolkning av gräsmarker (Grön infrastruktur) sker. Projektet löper under flera år (2015-2019) och är finansierat av medel från Fortlöpande miljöanalys vid SLU.

Projektet förväntas ge:

  1. ett basvärde för en organismgrupp (dagfjärilar) som kan användas i framtida uppföljningar av populationsutvecklingen av olika arter

    Projektet kommer också att:

  2. identifiera småbiotoper och gräsmarkstyper som är viktiga för fjärilsfaunan,
  3. testa befintliga miljöindikatorer (t ex åkermarkens arrondering) och utveckla nya indikatorer (för konnektivitet, landskapshistorik),
  4. ge möjligheter till framtida utvärderingar av effekten av olika skötselåtgärder och miljöersättningar.

Under projektets gång kommer olika indikatorer (kopplade till hög art- och individrikedom av fjärilar) för småbiotoper, gräsmarker och landskapsstruktur att utvecklas. Kopplingar till förekomst av hävdad gräsmark, ohävdad gräsmark, träd och buskar i småbiotoper och fjärilsfaunan kommer att kunna göras, vilket t ex är användbart i samband med utvärderingar av effekter av röjningar.

Även effekter av miljöersättningar (hävd av naturbetesmarker, stöd för ekologisk odling) på fjärilsfaunan kommer att kunna utvärderas under projektets gång.


Kontaktinformation

Åke Berg, professor
Centrum för biologisk mångfald
ake.berg@slu.se, 018-67 26 24