IPBES regional assessment

Senast ändrad: 19 oktober 2017

Tuija Hilding-Rydevik är Review editor i arbetet med de regionala utvärderingarna inom den mellanstatliga plattformen IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är biologiska mångfaldens motsvarighet till IPCC inom klimatet. Plattformen är mellanstatlig och lyder inte under någon annan internationell konvention eller överenskommelse. 125 nationer är medlemmar i IPBES, plenarmöten anordnas en gång per år. Som en del i arbetet med regionala assessments samarbetar forskare från alla delar av världen i olika arbetsgrupper, arbetsmöten m.m. Som review editor har man som uppgift att läsa och kontrollera arbetet med de regionala utvärderingarna. Man ska granska att de kommentarer som kommer fram i de olika granskningsomgångarna tas om hand i utvecklingen av olika versioner av utvärderingarna. Resultaten levereras skriftligen och vid enveckors internationella arbetsmöten med forskarna/författarna av de olika kapitlen.


Kontaktinformation