Tvärvetenskaplig undersökning av markanvändningshistorien på Filehajdar, Gotland

Senast ändrad: 18 augusti 2017

Under sommaren 2016 hade CBM i uppdrag att göra en vetenskaplig undersökning av Filehajdar, och dess markanvändningshistoria med fokus på betet.

File hajdar är ett hällmarksområde med gles tallskog strax öster om Tingstäde träsk på norra Gotland. Det är ett utmarksområde med höga bevarandevärden för naturvård och friluftsliv.

Under sommaren 2016 fick CBM i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en vetenskaplig undersökning av områdets markanvändningshistoria, med fokus på betet. Centrala frågeställningar var: 1) Hur Filehajdar har nyttjats historiskt, speciellt med avseende på betet, 2) om historiskt bete har påverkat ekosystemen signifikant, och 3) ifall nuvarande ekosystem är karaktäriserade av tidigare bete.

FilehajdarUtmarkerna är det historiska markslag som är minst utforskat, trots att utmarkerna till ytan har varit det största och på många håll en  viktig ekonomisk bas i människors försörjning.

Det finns god kunskap om historiskt utmarksnyttjande i allmänhet, men det är svårare att få fram vilka specifika typer av nyttjande som har förekommit på en viss plats, och även hur det påverkat ekosystemen. På motsvarande sätt behövs det bättre kunskap om biologisk mångfald i skogsbeten och hur den hör samman med tidigare bete.

I början av 2017 publicerades forskningsrapporten, vilken finns att läsa som pdf i form av CBM:s skriftserie nr 104: Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap. En historisk-ekologisk undersökning av betet på Filehajdar - en gotländsk utmark. Ladda ner pdf:en från sidan "Böcker och skrifter".

Fakta:

Anna Westin (f.d. Dahlström), är docent i agrarhistoria, med magisterutbildning i biologi. Hennes forskning på CBM är inriktad på agrarhistoria och historisk ekologi. Avhandlingen handlade om historiskt utmarksbete i Syd- och Mellansverige. Forskningen idag fokuserar på historisk markanvändning och dess kopplingar till ekosystemresurser, kulturmiljövärden och biologisk mångfald. Tommy Lennartsson, är docent i naturvårdsbiologi, med särskild inriktning på växtekologi och historisk ekologi i betesmarker. Forskningen idag fokuserar på markanvändningsekologi och historisk ekologi i många naturtyper, biologiskt kulturarv, och klimatförändringar.

Tillsammans har Westin och Lennartsson sedan 2010 utvecklat tvärvetenskapliga metoder för att arbeta med biologiskt kulturarv som källa till markanvändnings-historien, bland annat i kalkrika betesskogar i Uppland.

 


Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
anna.westin@slu.se, +4618-672703, +460702952703