Skötsel av stationsområden

Senast ändrad: 23 januari 2023
En järnväg med blommande sidoområde. Foto.

Områdena kring landets tågstationer är viktiga miljöer för en rad växt- och djurarter. Här finns fortfarande kvar den typen av öppna landområden, som förr var vanliga i jordbrukslandskapet, men som nu minskat betydligt. Men det krävs forskning för att ta reda på hur dessa områden bäst ska skötas för att den biologiska mångfalden ska få goda förutsättningar.

Det är mycket väl belagt att öppenhet i form av solexponering och öppna partier med blottad mineraljord, helst sand, ger goda förutsättningar för en värdefull flora, men de är inte minst också mycket viktiga biotoper för solitärbin. Dessa typer av miljöer är generellt ovanliga i det moderna landskapet, vilket gör stationsområden till viktiga miljöer att bevara och sköta.

Målet med projektet är i huvudsak att undersöka tre naturvårdsåtgärder som har gjorts vid olika stationsområden, samt följa upp om invasiva arter sprider sig på stationsområdena och i synnerhet i de åtgärdade ytorna.

Naturvårdsåtgärderna som utförs är:

  1. Ytskrapning av markskiktet med hjälp av en grävmaskin.
  2. Rotryckning (träd- och rotryckning) av områden som genom igenväxning motverkar flora och fauna som är av biologiskt högt värde.
  3. Röjning av vegetationen på stationen (ingår under ytskrapning och rotryckning på ett urval av stationerna). De faktorer som undersöks är främst hur öppen den behandlade ytan håller sig med åtgärderna eller en kombination av åtgärderna t.ex. träd- och rotryckning och slåtter samt mängden och vilka arter insekter som besöker blommor på stationsområdet.

Projektledare: Tommy lennartsson, CBM.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Naturcentrum och Ecocom, och
finansieras av Trafikverket.