Kulturpräglade lövmarker – lövängar och skottskogar

Senast ändrad: 15 mars 2023

26-27 september 2023. Kursen är förlagd till lövträdsmiljöer i Skåne och Blekinge. Kursledare: Tommy Lennartsson, Anna Westin och Urban Emanuelsson.

Om kursen

Södra Sveriges lövskogar har alla en nyttjandehistoria, som ängar, betesmarker eller skottskogar.  Löv, ved och virke från lövträd var tillsammans med hö och bete viktiga resurser i det förindustriella jordbruket. Nyttjandet formade olika kulturpräglade naturtyper, men sedan nyttjandet upphört har i stället lövskogsmiljöer utvecklats. Knotiga hamlingsträd, flerstammade trädbuketter, markflora och annat biologiskt kulturarv finns kvar både i öppna och igenväxta landskap. Kursen fokuserar på historia, ekologi och skötsel i lövängar och andra lövträdsrika inägomarker, liksom i skottskogar och andra utmarker.

Under kursen kommer vi att besöka flera lokaler i Blekinge och Skåne, såväl hävdade områden med träd i aktivt bruk som igenväxta lövmarker med olika historia. Vi diskuterar hur nyttjandehistorien kan spåras med hjälp av biologiskt kulturarv och annat källmaterial, hur det historiska bruket av träd har skapat biologiska och kulturhistoriska värden, och vilken skötsel som behövs för att bevara och utveckla värdena. I de ohävdade markerna diskuterar vi hävd- respektive igenväxningsformade värden, och konsekvenser av olika skötselinriktningar.

Preliminära besökslokaler

Steneryds lövängar är ett naturreservat i Karlskrona kommun, Blekinge. Det är ett välbevarat småskaligt landskap bestående av lövängar, slåtterängar, naturbetesmarker, små åkrar och ädellövdominerad skog. Större delen av området utgörs av lövängar med över 500 hamlade lindar, askar och almar, några enstaka hagmarksekar, och gott om hasselbuketter. Det finns några mindre ytor med öppna slåtterängar. Insprängt i området ligger gamla åkrar, dels sådana som brukas fortfarande och dels sådana som övergått till betesmark. De olika vångarna inramas av stenmurar.

P1320354-Steneryds lövängar.jpg

Bilden: Naturreservatet Steneryds lövängar i Blekinge län.

Ire är ett naturreservat i Karlshamns kommun, Blekinge, bestående av ett traditionellt småskaligt odlingslandskap. Ire by är troligen från tidig medeltid. Idag finns två ursprungliga gårdar kvar och de båda gårdsmiljöerna utgör en betydelsefull del av reservatet. Ires imponerande odlingsrösen och stenmurar och de knotiga träd som hamlats i generationer, grenarna har kapats för att ge lövfoder, är tidsdokument över forna jordbrukares mödor och tillhör vårt kulturarv.

Loberget är ett naturreservat alldeles intill Ire naturreservat, i övre delen av Mieåns dalgång. Här finns ett odlingslandskap runt gården från 1800-talets början och omgivande skogsbevuxna utmarker. Under kursen kommer vi att besöka gränsområdet mellan inägo- och utmark, och försöka spåra tidigare stubbskottsbruk i skog.

Onslunda sten är ett naturreservat i Tomelilla kommun, Skåne. Bokskogen vid Onslunda sten är tydligare än de flesta andra skogar en kulturprodukt präglad av den historiska hävden, framför allt skottskogsbruk för ved och virke. I reservatet finns en flerstammig lövskog, Sveriges största, som domineras av bok och avenbok och som är resultatet av en ålderdomlig skogsskötsel. Byborna har regelbundet men sparsamt huggit ner trädstammar och sedan låtit de kvarlämnade stubbarna skjuta nya skott. På så vis har träden med tiden utvecklat sitt flerstammiga utseende. Skottskogsbruket var vanligt förekommande i mellersta Skåne fram tills mitten av 1800-talet och utgjorde främst en källa till klenvirke.

Lund i vår- eller höstsksrud, med trädstammar i grupper, med mycket lite undervegetation. Foto.

Bilden: Naturreservatet Onslunda sten i Skåne.

Stenshuvud nationalpark ligger i Simrishamns kommun på Österlen i Skåne. Det är ett gammalt kulturlandskap där bete, löv- och virkestäkt under lång tid. Än idag går det betesdjur i stora delar av nationalparken, men markerna har delvis växt igen till lövskog. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro och påverkan i landskapet. Här finns bland annat en hällkista (grav från stenåldern), en fornborgsmur, och mellan sandheden och skogen finns flera spår efter tidigt åkerbruk, med terrasseringar, odlingsrösen och stenmurar. Landskapet är väldigt varierat, med torra ängar, blöta ängar, rik lövskog, blöt lövskog, sandstrand och klippstrand. I skogen står många vidkroniga ekar och bokar, många av dem är flerstammiga och berättar om tidigare öppenhet och nyttjande.

Kurslitteratur

Kommer senare.

 


Kontaktinformation