Urban ponds

Senast ändrad: 18 augusti 2017

Urbana grönområden är viktiga inslag i moderna städer, eftersom de motverkar den negativa effekterna av ökande urbanisering genom att erbjuda livsmiljöer som inte bara gynnar vilda djur utan även bidrar till människors välbefinnande. Dammar och andra småvatten är viktiga inslag i dessa grönområden. Pågick 2014-2015.

Vår kunskap om den biologiska mångfalden i storstäders dammar och hur denna mångfald är relaterad till omvärldsfaktorer är bristfällig. Det kan handla om ekologiska och socio-ekonomiska faktorer eller skötsel, men också om olika markslag som finns runt dammarna.

Projekt syftar till att förstå hur dessa faktorer påverkar den biologiska mångfalden i dammar i olika storstäder. Målet är att bidra med vetenskaplig information som kan hjälpa stadplanerare och politiker att skapa och behålla hög biologisk mångfald i dammar i stadsmiljö genom att beakta dessa olika faktorer. Till exempel är kulturell och ekonomisk status hos människor ibland koncentrerat till vissa områden, men vi vet inte hur detta är relaterat till den biologiska mångfalden i dammar.

Vi har inventerat ca 100 dammar i Stockholms stad och relatera den biologiska mångfalden i dem till ekologiska, markslags- och socio-ekonomiska faktorer. Dessa faktorer erhåller vi från fältinsamling, terrängkartan och statistiska centralbyrån. Studien kommer att producera ett unikt datamaterial och resultat som kan jämföras med andra städer, samt användas för att utveckla metoder för liknande studier.

 

Kontakt

Frank Johansson, Extern resurs vid Centrum för biologisk mångfald och professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi, vid Uppsala universitet.

Telefon: 018-471 6488, 0703179751


Kontaktinformation