Restaurering av våtmarker

Senast ändrad: 06 november 2018

"Når nyskapade och restaurerade våtmarker målet att öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster? En utvärdering med bearbetade långtidsdata från Artportalen". Det är hela titeln för detta Formas-finansierade projekt.

Världens våtmarker minskar i antal och står under ett ständigt hot trots deras centrala roll för människans välstånd. För att motverka detta hot, och utveckla våtmarkernas ekosystemtjänster, restaureras och återskapas många våtmarker i Sverige. Idag är våtmarker kopplade till mer än hälften av de 16 miljökvalitetsmål riksdagen beslutat om, där ökad biodiversitet, minskad övergödning och ökad vattenkvalitet är viktiga delmål. Trots det finns ingen fullskalig nationell uppföljning av delmålen och om de står konflikt till varandra. Genom att använda omfattande data från Artportalen (frivilligt rapporterade av allmänheten) kan vi för första gången länka robusta tidsserier av populationsdata till genomförda våtmarksrestaureringar för att undersöka deras långsiktiga effekter på biologisk mångfald. Vårt mål är att: 1) Producera nationella data på långtidseffekter av olika restaureringsåtgärder samt testa i vilka landskap och våtmarksnätverk de har störst effekt på våtmarksfåglarna. 2) Utveckla nya statistiska redskap för att utvinna vetenskapligt användbara data ur den stora mängden data i Artportalen. 3) Undersöka om det finns synergier och konflikter mellan olika miljömål: ökad vattenkvalitet, minskat näringsämnesläckage samt biologisk mångfald (fåglar, vattenväxter). 4) Utveckla fågelindikatorer för framtida uppföljning av miljömålen. 5) Bygga ett nätverk av berörda intressenter och en nationell restaureringsdatabas för ”evidensbaserad ”naturvård och skötsel av våtmarker.

Projektledare är Tomas Pärt, Institutionen för Ekologi, SLU. Vid CBM ingår Åke Berg i projektgruppen. Projektet är ett samarbete med ArtDatabanken, SLU och Institutionen för ekologi, SLU.

Fakta:

Finansierat av Formas.


Kontaktinformation

Åke Berg, professor
Centrum för biologisk mångfald
ake.berg@slu.se, 018-67 26 24