Biologiskt kulturarv, sammanfattning av aktiviteter 2009-14

Senast ändrad: 12 december 2014

I det följande presenteras årsvis skriftlig och annan kommunikation av det projekt om biologiskt kulturarv som CBM och RAÄ har drivit gemensamt 2009-2014. Interna möten mellan CBM och RAÄ för planering mm redovisas inte.


 

Publikationer Rapporter Konferenser, seminarier och workshops

 


 

Publikationer

2009

 • Anna Dahlström & Tommy Lennartsson 2009. Biologiskt kulturarv som vägvisare till naturvården. Biodiverse 4, 2009:18-19.
 • Tommy Lennartsson 2009. Natur- och kulturmiljövården och brukarna. I: Tunón, H. (red): Kunskap, föreställning, natursyn, hållbar utveckling: Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar. CBM:s skriftserie 32. Naptek, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. (Land-owners participation in the preservation of biodiversity and cultural heritage).
 • Temanummer om biologiskt kulturarv av Biodiverse (nr 14:4 2009). 15 artiklar av olika författare.

 


 

2010

 • Tommy Lennartsson 2010. Naturtyper i Uppland. I: Jonsell, L. (ed.) Upplands Flora. SBF, Uppsala.
 • Tommy Lennartsson 2010. Biologiskt kulturarv som källa till kunskap om traditionellt brukande. I. Tunón, H. & Dahlström, A. (red.): Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm. (Biocultural heritage as a historical data source).
 • Anna Dahlström & Tommy Lennartsson 2010. Biohistoria löser naturvårdsknuten. Biodiverse 3, 2010:10-12.
 • Anna Dahlström 2010. Markanvändningsdynamik – rekonstruktion med hjälp av bondedagböcker och historiska kartor. In: Tunón H & Dahlström A (ed.). 2010. Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm

 


 

2011

 • Anna Dahlström & Tommy Lennartsson 2011. Naturvård kräver med än biologi. Biodiverse. 2011:4. http://www.biodiverse.se/wp-content/uploads/2012/01/biodiverse2011-4.pdf.
 • Tomas Ljung 2011. Fäbodskogen som biologiskt kulturarv. CBM skriftserie 49, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala.
 • Eva Gustavsson, Anna Dahlström, Marie Emanuelsson, Jörgen Wissman & Tommy Lennartsson 2011. Combining historical and ecological knowledge to optimise biodiversity conservation in semi-natural grasslands. Ch 10 in: Pujol, J.L (ed) The importance of biological interactions in the study of biodiversity pp 173-196. In Tech Publishers, New York, Rijeka, Shanghai.
 • Tommy Lennartsson & Weronika Axelsson Linkowski 2011. Traditionell markanvändning och biologisk mångfald. I: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM skriftserie nr 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, pp 128-146.
 • Anna Dahlström & Tommy Lennartsson 2011. Mnemosynefjäril – räddad av traditionell betesregim i Uppland. I Tunón, H (red) Lokal och traditionell kunskap, Goda exempel på tillämpning. Centrum för biologisk mångfald, CBMs skriftserie 59, pp. 11-15.

 


 

2012

 • Tommy Lennartsson, Jörgen Wissman & Hanna-Märtha Bergström 2012. The effect of timing of grassland management on plant reproduction. International Journal of Ecology, Focus issue on Habitat Management. Volume 2012 (2012), Article ID 156274, 9 pages, doi:10.1155/2012/156274.
 • Anna Dahlström & Tommy Lennartsson 2012. Mnemosynefjäril, räddad av traditionell betesregim i Uppland I: Lokal och traditionell kunskap - Goda exempel på tillämpning. Håkan Tunon (red.). CBMs skriftserie 59. http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift59.pdf
 • Tomas Ljung 2012. Hjälp till att rädda fäbodarnas gamla foderträd! Jordbruksverkets nyhetsbrev HÄVDAT 1:2012. http://www.jordbruksverket.se/4.2ce1c8ad1213e6b28d48000948.html
 • Lennartson, T. 2012. Arv från försvinnande landskap. Biodiverse 17(1), CBM.
 • Lennartsson, T. & Axelsson Linkowski, W. 2011. Traditionell markanvändning och biologisk mångfald. I: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM skriftserie nr 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, pp 128-146.
 • Jennersten, O, Borgegård, S-O, Lennartsson, T. 2012. High Nature Value Farming in Sweden. Ch. 4.33, pp. 406-420, in: Oppermann, R., Beaufoy, G. & Jones, G. (eds.) High nature Value Farming in Europe. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher.
 • Mats Ottosson, Niina Sallmén, Tommy Lennartsson 2012. Vägarnas värdefulla träd. TRIEKOL Faktablad Nr 1, SLU, Uppsala.

 


 

2013

 • Anna Dahlström, Ana Maria Iuga & Tommy Lennartsson, 2013. Managing biodiversity rich hay-meadows in the EU: a comparison of Swedish and Romanian grasslands. Journal of Environmental Conservation, Cambridge U.P., 12 pp. Doi:10.1017/S0376892912000458.
 • Tomas Ljung 2013. Fäbodar och fäbodskogar. Biologiskt kulturarv i nordliga skogar. RAÄ Vårda Väl, maj 2013.
 • Ylva Stenqvist Millde, Tommy Lennartsson & Anna Dahlström 2013. Biologiskt kulturarv vitaliserar vägforskningen. In: Pettersson Jensen I-M, Berg Nilsson L & Karlsson C. (eds) Berättelser från markerna – En antologi om järn, skog och kulturarv. Skrifter från Bergslagens medeltidsmuseum 1.
 • Lennartsson, T., Medin Johansson, E. & Johansson, A. 2013. Historical ecology as a base for conservation planning. Upplandsstiftelsen Report 4/13.

 


 

2014

 • Iwarsson, M. 2014. Gamla trädgårdsväxter - Nyttans och nöjets biologiska kulturarv. RAÄ Vårda Väl (http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6829).
 • Tandre, A. 2014. Parkanläggningar som biologiskt kulturarv. RAÄ Vårda Väl (http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7142).
 • Westin, A. 2014. Att tyda landskapets berättelser. En metod att tolka biologiskt kulturarv. RAÄ Vårda Väl.
 • RAÄ och CBM 2014. Biologiskt kulturarv, Växande historia. ISBN 978-91-7209-688-2, RAÄ.
 • Ljung, T. 2014. Biologiskt kulturarv i Gallejaur. RAÄ Rapport.
 • Lernhagen-Matz, C. 2014. Forskare på Hjälmö slår ett slag för slåtter. Levande Skärgårdsnatur 2014. sid. 29.

 

Rapporter

2010

 • Biologiskt kulturarv som vägledning till förvaltning i skyddade områden. Erfarenheter från kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk och naturreservatet Gräsö gård (Anna Dahlström och Tommy Lennartsson). Digital rapport på CBMs hemsida.
 • Hävdindikerande arter och strukturer i landskapet, Kurs om biologiskt kulturarv - CBM och RAÄ. Digital rapport på CBMs hemsida.

 


 

2011

 • Tommy Lennartsson, Anna Dahlström, Marja Erikson 2011. Uppländska kalkbarrskogar, biologiska toppobjekt och ett bortglömt biologiskt kulturarv.
 • Cecilia Rätz, Tommy Lennartsson & Anna Dahlström: Biologiskt kulturarv på Biskops-Arnö, inventering och fältmetodik.
 • Lennartsson: Biologiskt kulturarv på Biskops-Arnö, underlag till skötsel. Till Statens Fastighetsverk.

 


 

2012

 • Eva Gustavsson: Biologiskt kulturarv i kulturreservatet Åsnebyn i Dalsland.
 • Tommy Lennartsson 2012. Biologiskt kulturarv som grund för restaurering av skogsbeten, Rönngrund, Gräsö i Roslagen.
 • Synpunkter på 16 miljömålet beträffande biologiskt kulturarv, till Naturvårdsverket.

 

2013

 • Eva Gustavsson: Biologiskt kulturarv i kulturreservatet Smedstorp i Östergötland.

 


 

2014

 • Tomas Ljung: Nyttjande av lövträd i boreala landskap.
 • Biologiskt kulturarv i Kulturreservatet Norrbys i Väte, Gotland.

Konferenser, seminarier och workshops

2009

 • Föredrag om biologiskt kulturarv på SNV-workshop på den internationella konferensen ECOPARC i Strömstad i September (Tommy Lennartsson). Deltagande i workshop om naturvård och kulturmiljövård på samma konferens (Anna Dahlström tillsammans med Leif Gren och Ulf Lindberg, RAÄ.
 • Två workshoper (en på Skansen, en i fält vid Ekolsund) med 17 olika relevanta organisationer representerade, däribland sektorsmyndigheter, i syfte att diskutera framtida arbete med och samverkan kring biologiskt kulturarv.
 • RAÄ deltog med åtta personer i CBMs årliga kurs i Rumänien om historisk markanvändning och biologisk mångfald.

 


 

2010

 • Presentation och diskussion (CBM och RAÄ gemensamt) under två seminariepass samt en fältexkursion till Källstorp på CBMs årliga mångfaldskonferens 6-7/10 2010, hållen i samarbete med Vänermuseet i Lidköping.
 • Avslutande nationell projektkonferens 15/11 2010 på Upplandsmuseet i Uppsala
 • Tre fältseminarium i natur- och kulturresrevat tillsammans med RAÄ, förvaltare, markägare (Brottö och Gräsö gård).
 • Fältseminarium i betesskog Bolstan i Uppland tillsammans med länsstyrelsen, Sklogsstyrelsen, RAÄ mfl. 10-09-27. Westin, Lennartsson, Tomas Ljung.
 • Fältseminarium i betesskog Havsvik, Raggarön i Uppland tillsammans med länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, RAÄ mfl. 10-06-11. Westin, Lennartsson, Tomas Ljung
 • Fältkurs för RAÄs personal om biologiskt kulturarv (sex kurstillfällen i fält eller inomhus).
 • Två seminarier om betesskogar tillsammans med länsstyrelsen i Uppsala, Skogsstyrelsen, RAÄ m.fl.
 • Fältworkshop om biologiskt kulturarv i KR Bråfors tillsammans med Länsstyrelsen 10-07-19. Westin & Lennartsson.

 


 

2011

 • Traditionellt brukande och biologiskt kulturarv (Föredrag på Rumänska och Engelska). Bukarest, 14/2 2011. Westin & Lennartsson.
 • Inventerings- tolknings- och dokumentationsmetodik. Biskops-Arnö 6/10 2011. Lennartsson, Westin, Cecilia Rätz.
 •  
 • Fältworkshop om biologiskt kulturarv i KR Br11-06-06. Westin & Lennartsson.
 • Nationellt fältseminarium om fäbodar och fäbodskog, Sovaldberg, Älvdalen och Vålbrändan, Lima 11-06-07-08. Lennartsson, Westin & Tomas Ljung, samt många från RAÄ.
 • Föredrag om biologiskt kulturarv i betesskog på seminarium om kalkbarrskog, länsstyrelsen, Uppsala 11-11-28. Westin & Lennartsson.
 • Slåtter som redskap inom natur- och kulturmiljövård. Uppsala, 28/4 2011.
 • Fältworkshop om biologiskt kulturarv i Östra Vätternbranten biosfärområde-kandidat 11-05-01. Westin & Lennartsson.
 • Biologiskt kulturarv som planeringsunderlag i NR Görväln, Järfälla. Fältworkshop 11-05-17. Westin & Lennartsson.
 • Föredrag om biologiskt kulturarv på RAÄ-workshop om fäbodskog 11-11-03. Lennartsson.

 


 

2012

 • Föreläsning om biologiskt kulturarv i fäbodskog för Artdatabanken 12-05-16. Tomas Ljung.
 • Föreläsning om biologiskt kulturarv för Tunabygdens Naturskyddsförening 12-03-15. Tomas Ljung.
 • Föreläsning för Dalarnas Botaniska Sällskap 12-03-25. Tomas Ljung.
 • Öppen föreläsning om biologiskt kulturarv på Leksands kulturhus 12-03-28. Tomas Ljung.
 • Föreläsning om biologiskt kulturarv för Dalarnas Fäbodbrukarförening 12-03-31. Tomas Ljung.
 • Föreläsning för Skogsstyrelsens konsulenter i länet 12-04-26. Tomas Ljung.
 • Seminarium om biologiskt kulturarv på fäbodar för landsbygdsutvecklingsgrupperna i Lima-Transtrand och Särna-Idre, 26/1 2012. Tomas Ljung.
 • Trädnyttjande i fäbodmiljöer. Fältworkshop i Dala Floda 4-5 juni 2012 tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyurelsen, Naturvårdsverket, RAÄ m.fl. Delvis avrapportering av 2011 års projekt, delvis fältworkshop för 2012 års fäbodprojekt.
 • Väddnätfjäril i Norduppland, Älvkarleby 8 juni 2012.
 • Workshop om biologiskt kulturarv i kulturvården, Inst. för Kulturvård i Mariestad, Göteborgs Universitet, 12-03-23. Westin & Lennartsson.
 • Workshop om biologiskt kulturarv i KR Bråfors, med länsstyrelsen Västmanland 12-04-03. Westin & Lennartsson.
 • Föredrag om biologiskt kulturarv på inst för Kulturvård, Göteborgs Universitet 12-11-19. Westin & Lennartsson.
 • Fältdiskussion om biologiskt kulturarv med norska MONA (Programmet för traditionell kunskap) i Nedre Timenes, Kristiansand 12-05-14. Westin & Lennartsson.
 • Föredrag om biologiskt kulturarv på KSLA-boksläpp 12-11-20. Westin & Lennartson.
 • Biologiskt kulturarv i Laponia: Två nationella workshops om fjällen som kulturlandskap, samt två enveckors fältexkursioner i samarbete med bl. Sirges och Tuorpon samebyar, länsstyrelsen i Norrbotten.
 • Föredrag för Naturicum om historisk ekologi 12-12-06. Westin & Lennartsson.

 


 

2013

 • Is there a Future for the Past? -Meeting Challenges in the Research and Practice of Historical Ecology. Odalgården 16-18/4. Föredrag Tommy Lennartsson & Anna Westin
 • Presentation av bk för Skärgårdsstiftelsens styrelse, 14-03-22. Westin & Lill Schiermann.
 • Biologiskt kulturarv, skötsel och information i skärgårdsnatur. Hjälmö NR (Skärgårdsstiftelsen) 23 april. Lennartsson & Westin, flera från RAÄ.
 • Biologiskt kulturarv i Åsnebyns kulturreservat. Nationell Fältexkursion,28 maj. Westin, Lennartsson, Eva Gustavsson.
 • Biologiskt kulturarv i KR Smedstorp. Fältworkshop med länsstyrelsen m.fl. 13-05-30. Westin, Lennartsson, Eva Gustavson, Fabian Mebus.
 • Mnemosynefjärilen i Sverige – bevarande och livsmiljöer. Söderön, Nationellt seminarium. Roslagen 25 april. Lennartsson.
 • Biologiskt kulturarv i kulturlandskapet. Internationell konferens i antropologi, Sibiu, Rumänien 13-10-17-18. Westin & Lennartsson.
 • Biologiskt kulturarv i KR Norrbys i Väte. Fältworkshop inför skötselplanering, 13-10-30-31. Westin & Lennartsson.
 • Biologiskt kulturarv på Hjälmö i Stockholms Skärgård. 13-10-12. Westin & Weronika Axelsson Linkowski.

 


 

2014

 • Information om biologiskt kulturarv på fäbodkonferens i Jämtland och Norge 8-10 juli. Fabian Mebus.
 • Ecology and history of hay meadows as base for research on meadows as biocultural heritage. Research seminar at Bioforsk Sogndal, Norge 14-03-19. Westin & Lennartsson.
 • Ecology and history of hay meadows – applied perspectives for conservation of nature and cultural heritage. End-user seminar at Bioforsk 14-03-18. Westin & Lennartsson.
 • Fältworkshop om skötsel av ängar, Möre og Romsdal, Norge, 14-06-09-11. Samarbete med Bioforsk, Norge. Westin & Lennartsson.
 • Workshop om fortsatt arbete med biologiskt kulturarv i skärgårdsmiljö, Skärgårdsstiftelsen 14-03-28.
 • Skärgårdens biologiska kulturarv. Fältvandringar i samarbete med Skärgårdsstiftelsen på Hjälmö, Invigning av utställning mm Hjälmö 14-05-07. Westin & Lennartsson.
 • Biologiskt kulturarv vid Wiks slott. Fältvandring med Uppsala läns kulturförvaltning m.fl. 14-05-23. Lennartsson.
 • Öppet Hus på Länsstyrelsen i Falun. Körde ett rullande bildspel om BK fäbod och pratade non-stop kring detta en hel eftermiddag. 14-03-28, Tomas Ljung. Minst 200 besökare.
 • Medverkan på SKS kalibreringsdag för biologer/konsulenter. En eftermiddag om BK på Matsäls fäbod i Venjan. 14-05-22, Tomas Ljung. Ca 25 pers.
 • Exkursion i Skallskogs fäbod med Senioruniversitetet i Dalarna. Tema BK Fäbod med utgångspunkt i RAÄ-broschyren som man haft som kurslitteratur. Heldag med exempel och diskussioner kring en rad BK. 14-06-04, Tomas Ljung. Ca 25 pers.
 • Biologiskt kulturarv som vägvisare för skötsel i kulturreservatet Norrbys i Väte, Gotland, 14-10-16. Westin & Lennartsson.
 • Workshop om fortsatt arbete med biologiskt kulturarv i skärgården, Hjälmö 14-12-10.
 • Biologiskt kulturarv i Bergslagen. Föredrag årsmöte Västmanlands botaniska förening 14-03-23. Lennartsson.
 • Biologiskt kulturarv och ansvarsnatur i regional perspektiv. Föredrag workshop på Länsstyrelsen Uppsala 14-13-19. Lennartsson.

Kontaktinformation