Ängar och slåtter. Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård

Senast ändrad: 05 juni 2023

Idag återstår endast enstaka promille av de ängsarealer som fanns före jordbrukets industrialisering. I den mest omfattande kunskapssammanställningen som finns om slåtter i Sverige, visas bland annat hur biologisk mångfald och biologiskt kulturarv formats i en specifik äng som man vill sköta.

Publikation: Ängar och slåtter. Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård.

Utgivare: Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald.

Författare: Tommy Lennartsson, Anna Westin

 

Metod och resultat
Denna rapport är en sammanställning av kunskap om slåtter baserat på publicerad historisk och ekologisk litteratur samt erfarenheter från genomförda kurser och fältarbete. Detta är den mest omfattande kunskapssammanställningen om slåtter i Sverige. Den visar på den stora variation av skötsel och naturtyper som förekommit historiskt. Det ger en grund för att kunna komma fram till hur biologisk mångfald och biologiskt kulturarv formats i en specifik äng som man vill sköta.

Idag återstår endast enstaka promille av de ängsarealer som fanns före jordbrukets industrialisering. Därför är det extra viktigt att de ängar som ännu hävdas sköts så att de behåller biologisk mångfald och biologiskt kulturarv. Det görs bäst genom att efterlikna den historiska skötseln.

Bakgrund till studien
Sedan flera år driver CBM projektet "Skötsel av kulturpräglad natur" tillsammans med RAÄ och NV. Projektet ger kurser för natur- och kulturmiljövårdare om olika naturtyper samt tar fram tvärvetenskapliga kunskapsunderlag.

Praktisk relevans
Rapportens innehåll kan användas av natur- och kulturmiljövårdare samt alla andra som sköter slåtterängar.

 

Länk till publikationen: Ängar och slåtter. Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård

Rapporten kommer inom kort att kunna beställas i tryckt version.


Kontaktinformation