Medverkande

Senast ändrad: 05 juni 2023

Här presenteras de medverkande i Mångfaldskonferensen den 11 november 2022. Listan uppdateras kontinuerligt.

porträttbild

Jan Bengtsson, är professor i ekologisk miljövård vid Institutionen för ekologi, SLU. Hans forskning handlar om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och organismsamhällens ekologi i främst produktionslandskap (jordbruk, gräsmarker och skog), och om kopplingen mellan populations/samhälls-ekologi och ekosystemprocesser. Han har också arbetat tvärvetenskapligt med bl.a. scenarier för framtidens lantbruk inom SLU:s framtidsplattformar.

 

 

torbjörn-ebenhard-mk21-w200.png
Torbjörn Ebenhard, SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Fil. Dr i zooekologi, forskningsledare och föreståndare för CBM. Deltar i Sveriges förhandlingar inom konventionen för biologisk mångfald (CBD) och IPBES, och verkar som ledamot i styrelsen för Världsnaturfonden WWF Sverige. Arbetar med myndighetsuppdrag som kopplar till Sveriges genomförande av CBD, och sprider budskapet om biologisk mångfald i tal och skrift. På fritiden ett stort intresse för fågelskådning och däggdjurens systematik.

 

porträttbild

Charlotta Faith-Ell är universitetslektor vid Mittuniversitetet i Hållbart samhällsbyggande på Institutionen för Ekoteknik och Hållbart byggande. Hennes forskning rör olika former av bedömningar av miljö och hållbarhet inklusive jämställdhet.

 

Portättbild

Johanna Gordon, Mittuniversitetet. Universitetsadjunkt och forskningsassistent på Institutionen för Ekoteknik och Hållbart Byggande (EHB). Under masterutbildningen på Stockholms universitet samt arbetet som utredare inom miljöbedömning växte intresset för miljösystemanalys och kumulativa effekter. Detta har hon nu utforskat vidare. I VEM- projektet utvecklades en systematik för att identifiera och analysera kumulativa effekter under miljöbedömningsprocessen för väg och järnväg (finansierat av Trafikverket). Metodiken vidareutvecklas inom forskningsprojektet Ventos Terrae som rör konflikt och vindenergi (finansierat av Energimyndigheten). Systemtänkande ska vara en del av miljövetenskapliga utbildningen för att kunna bemöta komplexitet i dagens frågeställningar.

 

Johnny de Jong

 

Porträttbild

Åsa Karlberg är affärsområdeschef och senior konsult på Ecogain AB. Åsa har i mer än 20 år arbetat med tillståndsfrågor och naturfrågor kopplat till infrastruktur, både på myndighet och som konsult. Ecogain arbetar aktivt med att driva och utveckla konkreta lösningar för att minska avtrycket på biologisk mångfald i samband med samhällsutvecklingen, bland annat genom samarbetsprojektet CLImB.

 

porträttbild

Linus Karlsson, utredningsledare miljö på Trafikverket. Arbetar övergripande och strategiskt med miljöfrågor inom Trafikverket, ofta relaterat till långsiktig planering. Projektledare för strategisk miljöbedömning av nationell plan 2018-2029 och 2022-2033. Trafikverkets kontaktperson i Miljömålsrådet. M.Sc. i miljövetenskap med inriktning hållbar utveckling.

 

porträttbild

Mari Kågström, CBM. Biträdande universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning miljöbedömning. Forskar om hur olika aktörer kan bidra till att miljöbedömning gör skillnad. Särskilt intresse kring samverkan mellan discipliner samt mellan akademi och praktik. Återstartade MKB-dagen år  2017.

 

tuija-porträtt-w200.jpg

Tuija Hilding-Rydevik, SLU Centrum för biologisk mångfald. Tuija Hilding-Rydevik är professor emeritus i miljöbedömning. Hennes samhällsvetenskapliga forskning fokuserar till exempel förutsättningar för lärande och förändring i olika planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå, framför allt i relation till implementering av miljö- och hållbarhetspolitikens mål och dess tillhörande lagstiftning. Hur verkningsfulla olika verktyg som exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar är i detta arbete utgör en viktig del. 

 

 

 

 

Porträtt

Jan Schmidtbauer Crona är utredare på Havs- och vattenmyndighetens enhet för havsplanering. Han arbetar med havsplaneringens konsekvensbedömningar och naturhänsyn. Jan är också aktiv i Miljömålsrådets programområde Insatser för grön infrastruktur, inom nationell myndighetssamverkan kring miljöbedömning och flera internationella samarbeten och projekt om havsplanering.

 

porträttbild

Emma Sjöberg, Departementssekreterare Miljödepartementet. Sveriges fokalpunkt för Esbo-konventionen samt expert för MKB- och SMB-direktiven med ansvar att företräda Sverige vid möten och förhandlingar. Ansvarig för miljöprövning nationellt samt flera pågående utrednings- och regeringsuppdrag om miljöprövning. Arbetar med tillåtlighetsprövningar och tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet på Sveriges territorium och verksamheter som havsbaserad vindkraft samt överprövning av beslut om områdesskydd. Föreläsare på miljörättsliga kurser och evenemang.

 

porträttbild

Anders Sjölund, Senior sakkunnig ekolog på Trafikverket. Ordförande Infrastructure and Ecology Network, Europe (IENE), Leder och medverkar I flera  internationella forskningsprogram finansierade via CEDR (europeiska vägunionen), UIC (Europeiska järnvägsunionen eller EU. Initiativtagare och handledare till många svenska forskningsprojekt inom ekologi och infrastruktur, t.ex. TRIEKOL, PREBAT, Viltsäker järnväg m.fl. Initiativtagare och medverkande i flera lokala naturvårdsprojekt i Siljansbygden, t.ex. Rädda Alviken, Restaurering Ljusbodarna, Restaurering Långsåsen, Strandängar Alviken m.fl. Månskensbonde med islandshästar, fäbodbrukare med gemensamägda får, skogsbrukare, jägare, ornitolog med mera, och från årsskiftet (deltids?)pensionär.

 

jonas stenström_w200.jpg

Jonas Stenström, Naturcentrum. Ekolog med mångårig erfarenhet av naturvård, biologisk mångfald, och hur dessa frågor hanteras i samhällsplaneringen. Grundare av konsultföretaget Naturcentrum AB. Har för närvarande uppdrag som redaktör för revidering av Svensk standard för naturvärdesinventering (NVI), som planeras att publiceras av Svenska Institutet för Standarder under början av 2023.


Kontaktinformation