Skogsbete

Senast ändrad: 02 mars 2023

Kursbeskrivning

Kursen handlar om skogsbeten, d.v.s. trädklädda betesmarker med relativt hög krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten Sveriges areellt sett vanligaste typer av naturbetesmark. Idag är hävdade skogsbeten ovanliga, men många f.d. skogsbeten är fortfarande mycket rika på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv, och är angelägna restaureringsobjekt. Skogsbetesmarker har formats av kreatursbete och betesförbättrande åtgärder i kombination med olika slags nyttjande av träd och buskar samt naturliga förutsättningar. Kurserna syftar till att öka kunskapen om hur skogsbeten har formats samt hur de kan skötas och restaureras för att på bästa sätt ta tillvara biologiska och kulturhistoriska värden.

Såväl historiskt nyttjande som naturliga förutsättningar kan skilja ganska mycket beroende på var i landet vi befinner oss. Kursinnehållet kan dock tillämpas på skogsbeten oavsett hur de ser ut. Vi besöker olika slags skogsbeten och diskuterar hur historiskt nyttjande och ekologiska processer samverkat för att skapa de skogsbeten och betespräglade skogar vi har idag. Vi kommer att besöka skogsbeten som varit kontinuerligt betade, restaurerade skogsbeten och orestaurerade f.d. skogsbetesmarker, både torra och friskare typer.

Där kan vi se och diskutera vilka skötselkomponenter och ekologiska komponenter som varit viktigast för att skapa nuvarande biologiskt kulturarv och biologisk mångfald, bland annat betydelsen av betestryck och öppenhet. Vi kan också diskutera hur dessa komponenter kan skapas genom dagens förvaltningsåtgärder för restaurering och fortsatt skötsel, som röjningar, val av djurslag och beläggning, stängseldragning, behov av andra skötselåtgärder m.m.

Kursen ges i samarbete med Upplandsstiftelsen.

Besökslokaler i Uppland

kog med betande kor. Häverö-Bergby naturreservat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boda by ligger på Söderön i Östhammars kommun och vi ska besöka ett barrdominerat skogsbete om cirka 15 hektar som restaurerats av Upplandsstiftelsen och markägaren 2007-2008 och ingår i ett naturvårdsavtal. Området ingick under 1700-talet i en stor hage som längre fram i tiden delades av med nya hägnader.

Gräsö nås med färja från Öregrund. Ön har kalkrik berggrund och har flera skogsbetesmarker som kan komma att besökas under kursen.

Fakta:

Tider 

Samling i Uppsala kl 9:00 den 30 augusti.

Avslutning i Uppsala kl 16:00, den 31 augusti.

Under kursen samåker vi med minibussar.


Kontaktinformation