Yhdenvertaisuutta palvelukehitykseen - kohti parempia palveluita ja tuotteita

Senast ändrad: 07 maj 2021
Stig i en tallskog

Yhdenvertaisuuden (tässä yhteydessä englanniksi inclusion) tarkoituksena on rikastuttaa, kehittää ja tuoda paremmin esiin erilaisia näkökulmia. Lisääntynyt osallistuminen kannustaa innovaatioihin, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon ja edesauttaa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa yksilöiden ja erilaisten sosiaalisten yhteyksien välistä suhdetta, toisin sanoen kuinka suhtaudumme muihin ja kohtelemme muita riippumatta siitä, ovatko kyseessä esimerkiksi työntekijät, asiakkaat tai kilpailijat. Yhdenvertaisuus koskee myös tavanomaisia rutiineja ja ​​toimintatapoja, kuten rekrytointia, taitojen kehittämistä, päätöksentekoa, viestintää ja palvelukehitystä. Aktiivisen yhdenvertaisuuden edistämisen puuttuminen voi tahattomasti sulkea pois ja jättää huomioimatta näkökulmia, yksilöitä ja ryhmiä. Tällä on vaikutusta sekä pois suljettuun yksilöön että myös liiketoimintaan, joka jättäessään huomioimatta menettää mahdollisuuksia, pätevyyttä, mahdollisia uusia suhteita, liiketoimintaa ja tuotteita. Liian kapeat ja rajatut näkökulmat rajoittavat asiakaskuntaa ja siten palvelukehityksen perustaa.

Lisääntynyt monimuotoisuus yhdenvertaisen palvelukehityksen veturina

Yhdenvertaisen metsäpalvelukehityksen tavoitteena on luoda paremmin arvoa metsän arvoketjussa sekä yrittäjille että metsänomistajille siten, että aktiivisesti luodaan uutta tietoa parempien liikesuhteiden ja palvelujen perustaksi. Edellytyksenä tälle ovat perustaidot sekä oivallus yhdenvertaisuudesta - sen mahdollisuudet, edellytykset ja haasteet, jotta voidaan luoda laajempia ja pidempiaikaisempia suhteita. Esimerkiksi tarjoamalla räätälöityjä palveluita ja tuotteita, jotka vastaavat paremmin tarpeita ja kannustimia. Yhdenvertaisuus vaikuttaa siten merkittävästi yrityksen kilpailu- ja innovaatiokykyyn ajan myötä. Pitkällä tähtäimellä tämä on myös edellytys sekä metsätalouden resurssitehokkaalle että kestävälle käytölle.

Siitä huolimatta, että nykyään metsänomistajien keskuudessa on enemmän monimuotoisuutta kuin koskaan ennen, metsänormi eli käsitys siitä, kuka omistaa, käyttää, hoitaa ja "tuntee" metsää, on melko kapea, ja tämä heijastuu siihen, kuinka metsäalan yritykset toimivat ja kommunikoivat. Tämä rajoittaa käsitystä metsänomistajista asiakkaina, sekä nykyisinä että potentiaalisina, mutta myös käsitystä tarjolla olevista palveluista ja tuotteista. Kenelle ne on kehitetty ja miksi?

Kapeiden normien seuraukset

Normit luonnehtivat sosiaalista elämäämme, suhteitamme ja arvojamme - sekä yhteiskunnassa yleensä että erityisesti palvelukehityksessä. Esimerkiksi sukupuoleen liittyvät normit ja odotukset vaikuttavat ihmisten motiiveihin etsiä tiettyjä yhteyksiä, yrityksiä ja koulutuksia, mutta myös ympäristön reaktioihin liittyen ihmisten elämänvalintoihin ja käyttäytymiseen näihin liittyen. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi suhteellisen eriytyneillä työmarkkinoilla, joilla naiset ​​ja miehet työskentelevät usein erilaisilla sektoreilla, toimialoilla, ammateissa, työtehtävissä ja alueilla. Nämä mallit rajoittavat paitsi ihmisten mahdollisuuksia aktivoitua kaikilla aloilla, myös vaikeuttavat yritysten osaamisen saatavuutta ja siten liiketoiminnan ja palvelujen kehittämistä. Asiakkaan näkökulmasta tämä voi tarkoittaa, että tietyt asiakasryhmät kokevat, että tuotteen tai palvelun saatavuutta on rajoitettu olemassa olevien normien ja odotusten perusteella. Tämä voi tarkoittaa odotettua tietämyksen tasoa tai käytännön tietoa, jota tarvitaan tuotteen tilaamiseen tai käyttämiseen. Esimerkiksi metsäasioissa alhainen metsätiedon taso tai odotukset itsensä työllistämisestä ovat näkökulmia, jotka voivat muodostaa esteen erityyppisten metsänhoitopalvelujen tilaamiselle.

Tarkemmin sanottuna monelta osin miesten hallitsema metsäsektori on sekä merkki näistä malleista että haaste korostaen yleisiä esteitä sekä naisille, joiden on usein vaikeampaa tunnistaa itsensä tai näkökulmansa, että myös yhdenvertaisuudelle, laajemmalle näkökulmalle ja palvelukehitykselle. Yhdenvertaisuus toisaalta ​​koskee muutakin kuin sukupuolta ja sukupuolten tasa-arvoa. Se koskee myös muita ryhmiä, jotka saattavat kokea vallitsevat normit ja suhteet esteenä. Esimerkiksi metsäalalla voi olla kyse seuraavista:

  • Missä erilaiset ryhmät ovat suhteessa metsään - kuten etämetsänomistajat - ja mitä tarpeita heillä on olemassa?
  • Mitkä motiivit mahdollisen puunkäytön lisäksi ohjaavat heidän omistustaan ​​ja toimintaansa suhteessa metsään?
  • Minkälaista tietoa erityyppisten palvelujen tilaaminen ja käyttäminen vaatii? Kenellä tätä tietoa on ja kenellä ei ole?

Yhdenvertaisuus - kestävyyden edellytys

Yhdenvertaisuutta olisi pidettävä kestävyyden keskeisenä osa-alueena sekä yrittäjyyden että yhteiskunnan näkökulmasta. Liiketoiminnan näkökulmasta kestävyys liittyy sekä sisäisiin että ulkoisiin suhteisiin:

  1. Organisaation sisäisissä olosuhteissa ja resursseissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, mitä taitoja olisi kehitettävä, jotta liiketoiminta olisi kilpailukykyistä ja innovatiivista. Miltä edellytykset tälle näyttävät?
  2. Ulkoiset suhteet koskevat tuote- ja palvelukehitystä, jota yritys toteuttaa rakentaakseen asiakas- ja liikesuhteita. Miten yritys voi saavuttaa laajemman asiakaskunnan ja olla asiakkaille merkityksellinen myös ajan kuluessa?

Pitkällä aikavälillä molemmat näistä suhteista ovat keskeisiä yrityksen ja palvelukehityksen kestävyyden kannalta. Ne ovat myös tiiviisti toisiinsa yhteydessä ja riippuvaisia ​​toisistaan. Siksi yhdenvertaisuus, sekä suhteessa omaan liiketoimintaan että liikesuhteisiin, on monin tavoin olennainen perusta taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden saavuttamiselle:

Taloudellinen kestävyys korostaa yhdenvertaisuutta keinona vahvistaa innovaatiokykyä ja lisätä kilpailukykyä. Lisääntyneet liiketoimintamahdollisuudet ja suhteet luovat perustan sille, että yritys voi herättää kiinnostusta laajemmassa ihmisjoukossa, mutta samalla lisääntyy myös yritysten ja organisaatioiden tietoisuus siitä, mille asiakasryhmille ja kumppaneille yritys on houkutteleva ja miksi. Tästä tulee erittäin merkityksellistä ajan myötä, kun sopeudutaan raaka-aineen tarjonnan, kysynnän tai uusien osaamisvaatimusten muutoksiin.

Sosiaalinen kestävyys korostaa tarvetta ottaa mukaan enemmän ihmisiä, esimerkiksi organisaatiokulttuuriin, jolloin useammat ihmiset menestyvät ja voivat olla esillä. Se voi korostaa myös kykyä pystyä houkuttelemaan osaamista, etenkin yrityksen lähialueella. Samantyyppisiä näkökulmia voidaan soveltaa myös yrityksen liikesuhteisiin ja niiden sosiaaliseen kestävyyteen. Kyse on ensisijaisesti poissulkemisen ja erityyppisten konfliktien tai vastakkainasettelujen syiden vähentämisestä. Näitä voidaan pitää myös demokraattisten periaatteiden pohjalta yhtäläisinä mahdollisuuksina. Demokraattista arvoa on se, kun yritykset ja yritykset edustavat ja kuvastavat yhteiskuntaa, jossa ne toimivat.

Sosiaalisella kestävyydellä on myös oikeudellinen ulottuvuus muun muassa syrjintälainsäädännön suhteen. Tämä ei ainoastaan ​​määrittele, että työnantajien on torjuttava syrjintää, vaan myös edistettävä yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia työpaikoilla aktiivisen toiminnan kautta. Suomessa yhdenvertaisuuslaissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu.

Ekologinen kestävyys, suhteessa yhdenvertaisuuteen, korostaa mahdollisuuksia huomioida paremmin erilaisia näkökulmia ja käsityksiä ihmisten ja yritysten suhteista ja toiminnasta luonnossa ja sen ekologisissa prosesseissa ja olosuhteissa. Sosiaalisen kestävyyden tavoin ekologinen kestävyys sisältää erilaisia ​​tarpeita ja kannustimia eri lajien ja prosessien suhteen. Laajempi ja yhdenvertaisempi lähestymistapa luo yleensä paremmat edellytykset tämän tyyppisten ja moninaisten ulottuvuuksien käsittelylle. Esimerkki ilmastonmuutoksesta korostaa innovaatiokykyä ratkaisevan tärkeänä yritysten mahdollisuuksille sopeuttaa liiketoimintansa muuttuviin ekologisiin ja ilmaston olosuhteisiin.

Imago- ja brändikysymykset usein yhdistävät nämä kolme kestävyysnäkökulmaa julkisten ja asiakasryhmien arvojen ja kannusteiden kautta. Puutteellinen tieto tai epäselvyys siitä, miten yritykset ottavat vastuun sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä, voi vaikuttaa kielteisesti yrityksen houkuttelevuuteen ja siten pitkällä aikavälillä yrityksen taloudelliseen kestävyyteen. Samoin kokemus riittämättömästä taloudellisesta kestävyydestä voi heikentää liikesuhteita ja palvelukehitystä.

Tietoisilla tavoilla eteenpäin

Aktiivisen yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta on olennaista, että tietoisuus läpäisee prosessin ja työskentelytavan. Riippumatta siitä, mitkä argumentit ovat merkittävimmät yhdenvertaisuuden kanssa työskentelemisen puolesta, on huomioitava kolme yhdenvertaisuuden avainasiaa, jotka on pidettävä mielessä: pohdinta, valinta ja saavutettavuus - mitä, kuka ja miten?

  • Pohdinta: Kehityspotentiaalin tekee näkyväksi jatkuva reflektointi, kriittisten kysymysten esittäminen, itsensä ja liiketoimintansa haastaminen sekä ennakkokäsityksen haastaminen omasta liiketoiminnastaan ​​ja asiakassuhteistaan. Tällä työskentelytavalla valmiiksi "annettu", jota ei tarvitse selittää, tulee tutkittavaksi ja siten voidaan haastaa ja laajentaa taustalla olevia normeja, perinteitä ja asenteita. Lisääntynyt tietoisuus siitä, mitä työntekijät ja yritys pitävät itsestäänselvyytenä, helpottaa yrityksen ja sen kehityksen hallintaa. Tavoitteiden ja todellisen liiketoiminnan kartoittaminen, analysointi ja pohtiminen on ennakkoedellytys strategisen ja aktiivisen yhdenvertaisuustyön suunnittelulle ja toteuttamiselle kokonaisuuden kehittämisen moottorina.

 

  • Valinta: Kaikki yritykset tekevät valintoja, jotka voivat olla viestintäkanavien valitsemista, forumien valitsemista suhteiden luomiseksi muiden toimijoiden kanssa tai sitä, miten yritys hoitaa kutsut tapahtumiin ja aktiviteetteihin. Kuinka nämä valinnat ovat strategisesti perusteltuja? Seurataanko näiden valintojen tehokkuutta? Miten nämä valinnat vaikuttavat eri ryhmien kykyyn saada tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista ja niiden käytöstä? Kuinka nämä valinnat vaikuttavat palvelujen kehittämiseen? Suhteessa eri yritysten (rajallisiin) resursseihin ja fokukseen, valinta tai otanta ovat täysin luonnollisia. Tämä edellyttää kuitenkin, että valinnasta ollaan tietoisia ja, että erilaiset yhdenvertaisuuden näkökulmat otetaan huomioon. Näiden valintojen aktiivinen ja tietoinen pohtiminen ja tekeminen näkyväksi myös mahdollistaa muiden, entistä yhdenvertaisempien valintojen tekemisen.

 

  • Saavutettavuus: Osallistuminen (potentiaalisena) asiakkaana tai yhteistyökumppanina mihin tahansa liiketoimintaan, sen aktiviteetteihin sekä palvelu- ja tuotevalikoimaan voi joskus vaatia tietynlaista osaamista, tietoa ja ennakkokäsitystä. Siksi kannattaa miettiä, onko olemassa erilaisia ryhmiä, joilla on suoraan tai epäsuorasti huonommat mahdollisuudet osallistua? Suuri osa siitä, mitä on nykyisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille ”annettua”, ilmeistä ja epäsuoraa on ehkä selvitettävä, jotta se ei esteenä potentiaalisille uusille asiakkaille ja kumppaneille, joilla ei ole samaa taustaa tai viitekehystä. Mukautettu tieto on perusedellytys ja alku saavutettavuuteen perustuvalle yhdenvertaisuudelle, esimerkiksi tapahtumassa tai muun ulkoisen toiminnan parissa.

Yhdenvertainen palvelukehitys saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta sen ei tarvitse olla niin monimutkaista, jotta voi aloittaa työskentelyn näiden asioiden parissa. Ehkä sinä yrittäjänä voit tavoittaa suuremman asiakaskunnan, kehittää liiketoimintaasi ja tavoittaa enemmän kumppaneita lisäämällä strategisesti yhdenvertaisuusnäkökulman kehitystyöhösi?

Fakta:

Lukuvinkkejä:

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet: Aktiivinen yhdenvertaisuustyö tukee monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tästä voit lukea lisää tavoitteista, vihjeistä ja inspiraatiosta:

Take Action for the Sustainable Development Goals – United Nations Sustainable Development

Kestävän kehityksen tavoitteet | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille: Etusivu - Yhdenvertaisuus

 


Kontaktinformation