Mer om SPARC

Senast ändrad: 18 november 2022
En kvinna på väg in i fjällskog med gångstavar

Forskning och beslutsfattande om skogens nyttjande behöver beaktas i ljuset av såväl den pågående klimatkrisen som biodiversitet och människors välbefinnande. Det finns därför ett behov av tvärvetenskapliga analyser som tydliggör såväl konflikter som synergieffekter mellan olika målsättningar samt visar hur olika skogspolitiska styrmedel bättre kan anpassas och integreras för att bidra till måluppfyllelsen av internationella och nationella klimat- och miljömål. Detta för att kunna ge beslutsfattare handfasta rekommendationer kring vägval för hållbart brukande av skogen och en ökad klimatnytta.

Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla hållbara lösningar för att förena motstridiga krav på skogslandskapet inom ett förändrat klimat och skiftande samhällsparadigmer.

Vår forskning kommer särskilt att svara på följande frågor:

  • Vad är den nuvarande kunskapen om klimatförändringarnas inverkan på biologisk mångfald och olika ekosystemtjänster t.ex. virkesproduktion och skogens rekreationsvärde?
  • Vilka är osäkerheterna när det gäller klimatförändringarnas påverkan på skogens tillväxt, biologisk mångfald och ekosystemtjänster?
  • Vilka konflikter och synergier finns mellan brukande av skogen för olika ekosystemtjänster t.ex. virkesproduktion och skogens rekreationsvärde och biologisk mångfald i ett förändrat klimat?
  • Hur kan potentiella kompromisslösningar utformas, gällande hur skogen ska brukas, som tar hänsyn till flera hållbarhetsdimensioner och olika intressentprioriteringar?
  • Vilka politiska styrmedel behövs för att stödja implementeringen av olika typer av kompromisslösningar?

 

Projektet är som många andra uppdelade i olika arbetspaket. Läs mer om dem nedan och vem som är kontaktperson.

WP1 - Platform for external and internal collaboration and knowledge co-creation

Syftet med WP 1 är att tillhandahålla en plattform för samskapande av kunskap med skogens aktörer och inom forskargruppen. Genom WP 1 vill vi skapa de bästa förutsättningarna för extern och intern kommunikation som möjliggör excellent forskning, som gör att vi försäkrar oss om att vår forskning svarar mot slutanvändarnas behov och som gör att vi sprider forskningsresultat till relevanta målgrupper. I WP 1 ska vi dessutom, under första året, sammanfatta den vetenskapliga samsynen, de kunskapsluckor och de återstående osäkerheterna som finns kring konflikter och synergier mellan motverkande av klimatförändringar, olika ekosystemtjänster och biologisk mångfald för olika relevanta skötselstrategier.

Kontakt: Karin Öhman

WP2: Simulating climate change effects on forest ecosystems – Model development

WP2 ansvarar för att koppla ihop Heureka och ForSAFE modellerna, för att kunna ta hänsyn till eventuella effekter av klimatförändring på skogstillväxt, biodiversitet och andra ekosystemtjänster. Heureka är en empirisk modell som används i Sverige som beslutsstöd för skogsbruk, medan ForSAFE är en dynamisk modell som simulerar återkopplingen mellan markförhållanden och tillväxt. WP2 ska leverera en förbättrad platform som ger skogsägaren möjlighet att testa hur olika skogsskötsel scenarier för klimatanpassning och motverkan påverkar skogen i helhet (ink. tillväxt, biodiversitet och andra ekosystemtjänster). WP2 bygger på ett tätt samarbete mellan forskare från olika discipliner från SLU, Lunds Universitet och Stockholms Universitet. WP2 integrerar data från observationsytor, krondropsnätet, riksskogstaxering, markinventering, samt modellerad klimatdata från bestånd till landsnivå.

Kontakt: Salim Belyazid

WP 3 Quantifying conflicts and synergies – Scenario analysis

För att hantera klimatförändringar finns det en rad olika skogsskötselstrategier och ekosystemtjänster att tillgå. WP3 kommer att söka synergier och trade-offs mellan dessa olika skötselstrategier och ekosystemtjänster. Detta genom att först skapa scenarier som baseras på markägares prioriteringar vad gäller ekosystemtjänster och sen utvärdera hur olika scenarierna kan optimeras och balanseras. Därmed kopplar WP3 ihop olika delar av SPARC. Arbetet sätter främst igång under projektets andra år och resultaten kommer sedan användas i WP4.

Kontakt: Adam Felton

WP 4 Identifying multifunctional compromise solutions and appropriate implementation measures

Syftet är att identifiera hållbara lösningar som förenar motstridiga krav på skogen i största möjliga utsträckning genom att utvärdera skogsskötselscenarierna som utvecklats i WP3. Mer specifikt innebär det att kartlägga hur viktiga olika ekosystemtjänster är för olika intressenter och rangordna scenarierna utifrån intressenternas preferenser, samt även att ta fram förslag på policyinstrument som kan användas för att styra utvecklingen i riktning mot önskvärda scenarier.

Kontakt: Eva-Maria Nordström

WP 5 Making solutions work in practice: suggestions for legitimate and evidence based policy instruments

Syftet med WP5 är att analysera målkonflikter, i vilken utsträckning existerande styrning inom skogspolitiken kan bidra till att accelerera klimatomställningen samt hur styrningen kan förbättras för att bli ändamålsenlig. Specifikt studeras vilka styrmedel som behöver utvecklas för att markägare i större utsträckning än idag skulle sköta och utveckla skogar i enlighet med kompromissförslagen utarbetade i WP4. WP5 kommer därmed att bidra med underlag till aktörers syn på 1) vad en omställning innebär i teori och praktik, 2) vilken roll skogen bör spela i klimatomställningen, 3) vilken typ av styrning som är mest lämpad/önskvärd för att accelerera skogens roll i klimatomställning, 4) vilket motstånd som finns bland olika aktörer till mål och styrning samt 4) vilka vägar till omställning som behöver beaktas i kommande politiska beslut.

Kontakt: Johanna Johansson

SPARC:s referensgrupp

Projektet har regelbunden kontakt med en referensgrupp för att hålla forskningens fokus på de utmaningar och behov skogsaktiva har. Följande personer ingår i gruppen:

Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen,
Heidi Andersson, Privat skogsägare
Sofia Backeus, Lantbrukarnas riksförbund
Matti Blind Berg, Svenska samernas riksförbund
Linda Eriksson, Skogsindustrierna
Liselott Eriksson, Naturvårdsverket
Olof Johannsson, Sveaskog
Nic Kruyz, Upplandsstiftelsen

Fakta:

Projektet startade 2022, löper över fyra år och har en budget om 16 miljoner kronor från Formas.


Kontaktinformation

Porträttfoto av Karin ÖhmanKarin Öhman, Professor
Institution för skoglig resurshushållning, SLU
karin.ohman@slu.se, 090-786 85 88