Mixenable

Senast ändrad: 26 januari 2023
Vita får och röda kor som går tillsammans på ett fält. Foto.

Mixenable är ett EU-projekt finansierat av Core Organic Cofund. Målet med projektet är att fördjupa förståelsen för ekologisk produktion med flera djurslag på samma gård, att finna uthålliga och robusta produktionsformer och att föreslå förbättrade strategier.

Bakgrund

Att integrera två eller flera djurslag kan ge många fördelar, såsom förbättrat utnyttjande av beten och andra grödor samt minskat parasittryck. De flesta gårdar, både konventionella och ekologiska, är dock specialiserade på ett djurslag. På de få ekologiska gårdar med flera djurslag som finns utnyttjas inte alltid alla möjligheter att integrera djuren eller de olika grödorna med varandra, vilket minskar de potentiella fördelarna med systemet.

 

Metoder

MIXENABLE syftar till att undersöka läget på europeiska ekogårdar med flera djurslag beträffande ekologisk, social och ekonomisk uthållighet, med särskilt fokus på betydelsen av hur olika delar av produktionen är integrerade med varandra. Tio till trettio gårdar i var och en av de sju deltagande länderna har studerats för att bedöma nivån av integrering mellan olika produktionsgrenar. Ett system med indikatorer har utvecklats som hjälp i bedömningen och för att kunna mäta om den integrerade djurhållningen förbättrar gårdarnas uthållighet.

 

En annan del av projektet är de studier som görs på försöksgårdar i Tyskland, Schweiz och Frankrike. Specialiserad djurhållning ska jämföras med produktion med två djurslag. Bland annat studeras betesutnyttjandet och djurhälsan.

 

Projektets tredje del innebär att lägga in de uppgifter som insamlats i datamodeller som kan användas för att simulera olika varianter av produktion med flera djurslag integrerat. Ett av målen är att utvärdera motståndskraften mot variationer i ekonomiska och klimatiska förutsättningar.

 

Förutsättningarna för lantbruksproduktion varierar mycket mellan och inom de deltagande länderna. De långa vintrarna i Sverige gör t ex att det ställs andra krav på byggnader mm här jämfört med i övriga länder, men vi har ändå mycket att lära av varandra. Projektets resultat ska förmedlas till praktiker, rådgivare och myndigheter för att visa på potentialen i att ha flera djurslag och hur produktionen kan göras mest uthållig. En kort första sammanställning kan du finna här. Det finns också en hel del intressant här.

Partners

BOKU (Österrike), CRAW (Belgien), FIBL (Schweiz), Forschungsring (Tyskland), IDELE (Frankrike), ITAB (Frankrike), INRA (Frankrike), SLU (Sverige), Thünen-Institut (Tyskland), Tuscia University (Italien).

Projektkoordinator: Guillaume Martin, INRA, Frankrike

 

 

Fakta:

CORE Organic Cofund är ett ERA-NET nätverk av europeiska myndigheter och forskningsfonder som bekostar forskning inom ekologisk livsmedelsproduktion på nationell nivå. Nätverket har fått medel från EUs forsningsprogram Horizon 2020 för att stötta transnationell forskning och angränsande aktiviteter.  Se vidare på http://www.coreorganiccofund.org


Kontaktinformation

Gun Bernes, Försöksledare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
gun.bernes@slu.se, 090-786 8744