Vilken betydelse har ekoparker för biologisk mångfald?

Senast ändrad: 07 november 2023
Paulina Bergmark borrar i ett träd. Foto.

I landskap med höga naturvärden kombinerar skogsbolaget Sveaskog skogsbruk med naturvård i så kallade ekoparker. För att undersöka ekoparkernas betydelse för fåglar, insekter och svampar, i jämförelse med konventionellt skogsbruk, bedriver SLU forskning i ett antal av ekoparkerna.

Förlusten av naturskogar har satt många artgrupper under hård press. Det intensiva och storskaliga skogsbruket har lett till en omfattande förändring av skogslandskapet tidigare präglat av sammanhängande heterogena skogar med stort inslag av gamla träd, lövrika bestånd och stor tillgång på död ved i varierande nebrytningsgrad.

De naturskogar som i dag finns kvar nedanför den fjällnära gränsen, består främst av små fragmenterade bestånd omgivna av produktionsskog bestående av likåldriga skogar med ett dominerade trädslag, gran eller tall, med liten variation i träd och fältskikt och stor brist på gamla och döda träd.

Vill stärka populationer av hotade skogsarter

I en satsning för att motverka skogsbrukets negativa påverkan på skogliga arter, har Sveaskog etablerat stora multifunktionella landskap, så kallade Ekoparker. I dessa kombineras ett miljöanpassat skogsbruk med aktiva restaureringsåtgärder och skyddade områden.

Målet är att på lång sikt stärka populationer av hotade skogsarter.

 

För att kunna utvärdera effekterna av Ekoparksskötseln och betydelsen av Ekoparker som landskap av högre naturvärde, startade Sveaskog 2009 en storskalig inventering av fåglar och vedlevande insekter i sex utvalda Ekoparker och fyra representativa skogsbrukslandskap.

Inventeringen är ett långsiktigt projekt som till en början ska pågå i 25 år.

SLU inleder forskning i ekoparkerna

I början av 2019 tog forskare inom restaureringsekologi vid SLU Vilt, fisk och miljö initiativ till att göra vetenskaplig forskning med den inventeringsdata som samlats in av Sveaskog.

Syftet med forskningen är att kunna visa hur olika aspekter av Ekoparkskötseln påverkar skoglig fauna i jämförelse med konventionellt skogsbruk.

Vi forskar till exempel på hur lokala och landskapsmässiga strukturer samt olika åtgärder påverkar dödvedsberoende insekter, svampar eller fåglar.

Forskningen finansieras av Sveaskog, WWFs Skogsfond, Stiftelsen Oskar och Llili Lamms minne och Carl Tryggers Stiftelse.

Ekoparkerna där vi forskar

Här hittar du en karta över ekoparkerna där SLU bedriver forskning.

Fakta:

Ekoparker

Sveaskog har i dag 37 ekoparker runt om i Sverige.

Minst 50 procent av marken i ekoparkerna är avsatt för naturvård, resten tillåter ett hållbart skogsbruk.

Läs mer: Sveaskogs ekoparker