Presskontakter SLU Vilt, fisk och miljö

Senast ändrad: 03 juni 2021

Vid Sveriges lantbruksuniversitets institution för vilt, fisk och miljö skapar vi kunskap som stödjer en hållbar användning av naturresurser i en snabbt föränderlig värld. Vår forskning omfattar växter, vilda djur och människor.

För dig som är journalist och vill komma i kontakt med någon av våra forskare hittar du kontaktuppgifter till flera av dem nedan sorterade under forskningsområden.

 

Skog med höga naturvärden, fjällnära skog, m.m.

För frågor om landskapsekologi och hållbar landskapsplanering med fokus på skog med höga bevarandevärden i fjällnära skog och generellt. Även grön infrastruktur, konnektivitet och kontinuitet samt mångbruk och kontinuitetsskogsbruk.

Johan Svensson, forskare i ekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 073-021 68 80
E-post: johan.svensson@slu.se

 

Zoonoser (djurspridda sjukdomar), bäver och smågnagare

För frågor som rör bäver, smågnagare inkl. lämlar samt sjukdomar som sprids från vilda djur till människor, så kallade zoonoser. Exempelvis sorkfeber, harpest, borrelia.

Frauke Ecke, docent i landskapsekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-263 61 55
E-post: frauke.ecke@slu.se

 

Vilt, vilt och människa, betesskador m.m

För frågor om älg och andra vilda däggdjur - inte rovdjur. Exempelvis miljöns och människans samspel med vilt. Älgars vandringar, biologi, fysiologi och deras liv i största allmänhet. Kan svara på frågor om djur i stad och tätorter. Även attityder till jakt, djur, natur och skötsel/bevarande av vilda djur som älgar.

Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-6765012
E-post: goran.ericsson@slu.se

 

För frågor om klövvilt; älgar, rådjur, dovhjortar, vildsvin, kronhjortar. Även ämnen som viltskador på grödor, skador på skog och frågor om hur klövviltet påverkar biologisk mångfald. Fredrik svarar dessutom på frågor om jakt och effekter av bly i ammunition.

Fredrik Widemo, docent i zooekologi, vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Samverkanslektor och koordinator för miljöanalys av vilt vid SLU
Mobil: 076-139 10 40
E-post: fredrik.widemo@slu.se

 

För frågor som rör vilthälsa och viltsjukdomar. Även frågor om sövning/immobilisering av vilt, reproduktion och fysiologi.

Jonas Malmsten, veterinärmedicinsk expert vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 073-564 66 64
E-post: jonas.malmsten@slu.se

 

Fisk, fiskhälsa, vattenkraft m.m

För frågor om lax och öring. Även frågor kopplade till vattenkraft och fiskvägar, laxhälsa och generella fiskfrågor.

Lo Persson, forskare i akvatisk ekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-332 59 96
E-post: lo.persson@slu.se

Anders Alanärä, professor i akvatisk ekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-665 76 13
E-post: anders.alanara@slu.se

 

Fiskar och fiskekologi i Norrlands inland

Frågor om öring, röding och sik, rovfiskar och deras byten, stora sjöar/regleringsmagasin, invasiva arter.

Gunnar Öhlund, forskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-213 10 06
E-post: gunnar.ohlund@slu.se

 

Effekter av läkemedelserester i vatten

För frågor om hur läkemedelsrester som passerar reningsverken påverkar vattenlevande organismer och miljöer. Även frågor om djurs beteenden och fågelfrågor besvaras gärna.

Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Telefon: 090-786 81 61
E-post: tomas.brodin@slu.se

 

Naturvårdsåtgärder i skog, biologisk mångfald

För frågor om skog kopplat till bevarande och restaurering av biologisk mångfald. Ekologisk kompensation, skogsbränders ekologi, död ved, skalbaggar m.m.

Joakim Hjältén, professor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-317 81 83
E-post:joakim.hjalten@slu.se

Anne-Maarit Hekkala, forskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 072-242 97 13
E-post: anne.maarit.hekkala@slu.se

 

Medborgarforskning

För frågor om medborgarforskning (se projektet Träffa dina vilda grannar). Även frågor kring forskning med viltkameror, samt frågor om fladdermöss och små rovdjur som grävling, mård, vessla m.m

Tim Hofmeester, forskare i viltekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-247 88 42
E-post: tim.hofmeester@slu.se

 

Genetik och vilda djur och fiskar

För frågor som rör genetik och dess användning i vilda populationer. Exempelvis brottsplatsundersökningar, släktskapsanalyser, spridning eller reproduktionsframgång.

Göran Spong, forskare i molekylärekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 073-035 06 41
E-post: goran.spong@slu.se

 

Övergripande frågor som rör vilt, fisk och miljö

För övergripande frågor om forskning, utbildning och miljöövervakning som bedrivs vid vilt, fisk och miljö och för tips på ytterligare kontaktpersoner än de som finns listade nedan kontakta Göran Ericsson, prefekt.

Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-6765012
E-post: goran.ericsson@slu.se

Fakta:

Behöver du hjälp med pressbilder eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Susanna Bergström, kommunikatör vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö. 090-786 82 99, susanna.bergstrom@slu.se

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se