Presskontakter SLU Vilt, fisk och miljö

Senast ändrad: 08 februari 2024

Vi skapar kunskap som stödjer en hållbar användning av naturresurser i en snabbt föränderlig värld. Vi arbetar för att bättre förstå samspelet mellan växter, djur och människor världen över.

För dig som är journalist och vill komma i kontakt med någon av våra forskare hittar du kontaktuppgifter till flera av dem nedan sorterade under forskningsområden.

 

 

Skog med höga naturvärden, fjällnära skog, m.m.

För frågor om landskapsekologi och hållbar landskapsplanering med fokus på skog med höga bevarandevärden i fjällnära skog och generellt. Även grön infrastruktur, konnektivitet och kontinuitet, mångbruk och kontinuitetsskogsbruk samt hållbar planering av landbaserad vindkraft.

Johan Svensson, forskare i ekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 073-021 68 80
E-post: johan.svensson@slu.se

 

Zoonoser (djurspridda sjukdomar), bäver och smågnagare

För frågor som rör bäver, smågnagare inkl. lämlar samt sjukdomar som sprids från vilda djur till människor, så kallade zoonoser. Exempelvis sorkfeber, harpest, borrelia.

Frauke Ecke, docent i landskapsekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-263 61 55
E-post: frauke.ecke@slu.se

 

Vilt, vilt och människa, betesskador m.m

För frågor om klövvilt; älgar, rådjur, dovhjortar, vildsvin, kronhjortar. Även ämnen som viltskador på grödor, skador på skog och frågor om hur klövviltet påverkar biologisk mångfald. Fredrik svarar dessutom på frågor om jakt och effekter av bly i ammunition.

Fredrik Widemo, docent i zooekologi, vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Samverkanslektor och koordinator för miljöanalys av vilt vid SLU
Mobil: 076-139 10 40
E-post: fredrik.widemo@slu.se

 

För frågor som rör vilthälsa och viltsjukdomar. Även frågor om sövning/immobilisering av vilt, reproduktion och fysiologi.

Jonas Malmsten, veterinärmedicinsk expert vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 073-564 66 64
E-post: jonas.malmsten@slu.se

 

För frågor om älg och andra vilda däggdjur - inte rovdjur. Exempelvis miljöns och människans samspel med vilt. Älgars vandringar, biologi, fysiologi och deras liv i största allmänhet. Kan svara på frågor om djur i stad och tätorter. Även attityder till jakt, djur, natur och skötsel/bevarande av vilda djur som älgar.

Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-6765012
E-post: goran.ericsson@slu.se

 

Fisk, fiskhälsa, vattenkraft m.m

För frågor om lax och öring. Även frågor kopplade till vattenkraft och fiskvägar, laxhälsa och generella fiskfrågor.

Lo Persson, forskare i akvatisk ekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-332 59 96
E-post: lo.persson@slu.se

Anders Alanärä, professor i akvatisk ekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-665 76 13
E-post: anders.alanara@slu.se

 

Fiskar och fiskekologi

Frågor om fiskekologi i norrländska sjöar och vattendrag, ekosystemförändringar i regleringsmagasin, invasiva arter.

Gunnar Öhlund, forskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-213 10 06
E-post:gunnar.ohlund@slu.se

 

Effekter av läkemedelserester i vatten

För frågor om hur läkemedelsrester som passerar reningsverken påverkar vattenlevande organismer och miljöer. Även frågor om djurs beteenden och fågelfrågor besvaras gärna.

Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Telefon: 090-786 81 61
E-post: tomas.brodin@slu.se

 

Skogsbruks och naturvårdsinsatsers inverkan på biologisk mångfald

För frågor om hur biologisk mångfald påverkas av olika former av skogsbruk, till exempel kalhyggen, luckhuggning eller andra typer av hyggesfria metoder, men även frågor som handlar om hur naturvårds- och restaureringsåtgärder till exempel lämnande av trädgrupper eller kantzoner kan mildra de negativa effekterna av skogsbruket. Kan även svara på generella frågor om mossor och lavar. 

Jörgen Sjögren, docent vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 090-786 83 94

För frågor om skog kopplat till bevarande och restaurering av biologisk mångfald. Ekologisk kompensation, skogsbränders ekologi, död ved, skalbaggar m.m.

Anne-Maarit Hekkala, forskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 072-242 97 13
E-post: anne.maarit.hekkala@slu.se

 

Digital viltövervakning

Frågor kring forskning och övervakning med viltkameror av vilda däggdjur. Sakkunnig om småvilt, fladdermöss och medborgarforskning.

Tim Hofmeester, forskare i viltekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 070-247 88 42
E-post: tim.hofmeester@slu.se

 

Genetik och vilda djur och fiskar

För frågor som rör genetik och dess användning i vilda populationer. Exempelvis brottsplatsundersökningar, släktskapsanalyser, spridning eller reproduktionsframgång.

Göran Spong, forskare i molekylärekologi vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö
Mobil: 073-035 06 41
E-post: goran.spong@slu.se

 

Övergripande frågor som rör vilt, fisk och miljö

För övergripande frågor om forskning, utbildning och miljöövervakning som bedrivs vid vilt, fisk och miljö och för tips på ytterligare kontaktpersoner än de som finns listade nedan kontakta Anne-Maarit Hekkala, prefekt.

Anne-Maarit Hekkala, prefekt och forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö.
Mobil: 072-242 97 13
E-post: anne.maarit.hekkala@slu.se

 

Nyheter

Fakta:

Kontakt med pressjour/kommunikatör

Behöver du hjälp med bilder, tips på forskare att kontakta eller något annat? Hör gärna av dig till Susanna Bergström, kommunikatör på inst. för vilt, fisk och miljö:
090-786 82 99, susanna.bergstrom@slu.se

SLU:s pressavdelning når du på:
018-67 15 00, press@slu.se