Bioheritage

Senast ändrad: 09 januari 2012

För bevarandet av biologiska och kulturhistoriska värden

BioHeritage är ett samlingsprogram för flera projekt som på olika sätt behandlar vårt biologiska kulturarv, det sätt på vilket hela vårt omgivande landskap är format av människan, och hur vi bäst använder denna kunskap i vårt fortsatta nyttjande av landskapet. Programmet består bl.a. av samverkansprojekt som ska verka för att bevara naturtyper där den biologiska mångfalden till stora delar formats av mänsklig aktivitet (biologiskt kulturarv), såväl i Sverige som i övriga Europa. Sådana naturtyper har biologiska och kulturhistoriska värden som kräver skötsel förankrad i traditionella hävdsystem för att finnas kvar i framtiden. Initiativet till BioHeritage kommer från Centrum för biologisk mångfald (CBM).

Under de senaste årtiondena har antalet betesdjur minskat dramatiskt i de flesta europeiska länder, något som har lett till minskande arealer av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar. Detta är ett allvarligt hot mot landsbygdsekonomi, naturvård, biologiskt kulturarv och en uthållig landsbygdsutveckling.

Vår vision är att Europa ska ta ett gemensamt ansvar för våra naturliga fodermarker. En viktig uppgift är att säkra fortlevnaden av de stora arealer gräsmarker som fortfarande hävdas på traditionella sätt i nya EU-länder och ansökarländer. För att klara av detta är det nödvändigt att samarbeta över nationsgränserna både med utbyte av erfarenhet och ny forskning.


Kontaktinformation