Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Senast ändrad: 05 juni 2023

Syftet med projektet är att utreda ekologiska och rättsliga förutsättningar för fysisk planering av skogliga landskap, som kan leda till dels starkare skydd för biologisk mångfald i vissa områden, dels möjlighet till intensivt skogsbruk i områden där naturvärden av betydelse saknas. Pågår 2016-2019.

Enligt den senaste statliga utvärderingen av de svenska miljökvalitetsmålen är det inte möjligt att nå miljömålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv" med idag beslutade eller planerade styrmedel. Ett skäl anges vara bristande landskapsperspektiv vid förvaltning av skog och otillräcklig miljöhänsyn i samband med avverkningar. Sverige klarar därför inte sina internationella åtaganden, såsom att skydda vissa arter och livsmiljöer enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.

Samtidigt är virkesproduktionen viktig, inte minst för att producera biomassa till omställningen av energisystemet i enlighet med bl.a. EU:s Förnyelsebarhetsdirektiv. Marknadens drivkrafter leder idag ofta till kortsiktiga, ekonomiskt fördelaktiga beslut om skogens förvaltning samtidigt som befintliga styrmedel inte förmår avstyra ohållbara mönster.

Projektets syfte är att utreda ekologiska och rättsliga förutsättningar för fysisk planering av skogliga landskap, som kan leda till dels starkare skydd för biologisk mångfald i vissa områden, dels möjlighet till intensivt skogsbruk i områden där naturvärden av betydelse saknas.

I en första studie används en ekologisk modell för landskapsstrategi och simulerad planering. Här utvecklas scenarier som utgör basen för en efterföljande rättslig studie om adaptiv planering (som används i t.ex. EU:s ramvattendirektiv) av skogslandskapet. I projektet behandlas även rättsliga komplikationer vid genomförandet av planeringen, såsom konsekvenser för dem som har rättigheter till skogen. En av konsekvenserna kan vara att den rättsliga planeringen skapar rätt till ersättning för markägaren. För att skapa ett självförsörjande system, där kostnaderna för att bevara biologisk mångfald fördelas mer jämt mellan markägarna, kommer projektet även att ta fram och diskutera en ekonomisk reglering som innebär å ena sidan att avverkning beskattas och å andra sidan att de beskattade medlen återförs till de markägare som missgynnas av planens restriktioner.

 

Läs mer

Dokumentation från projektet hittar du här. Här finns artiklar, presentationer, deltagande vid konferenser m.m., och dokumentation från workshops.

Forskningsbeskrivning (projektansökan): Landscape Planning for Forest Biodiversity and Diverse Forestry

 

Finansiär:

Naturvårdsverket

Kontaktpersoner vid CBM:

Maria Forsberg Telefon:  018-672135 E-post:  maria.forsberg@slu.se

Johnny de Jong Telefon:  018-671071, 070-2271914 E-post:  johnny.de.jong@slu.se

Projektledare:

Gabriel Michanek, Telefon: 018-4712051 E-post: Gabriel.Michanek@jur.uu.se

 

Fakta:

 Kontaktinformation