Miljöeffekter av elnät

Senast ändrad: 03 maj 2024
Kraftledning i skogsterräng. Foto.

Förstudie av miljöeffekter av elledningar (luftledningar, mark- och vattenkabel) samt av elnätet i sin helhet. Projektet ger en överblick över miljöeffekterna och en bättre förståelse för problematik och förutsättningar.

Bakgrund

Det svenska energisystemet står inför stora förändringar, som ställer krav på förnyat och utvecklat elnät. Byggande, avveckling och drift av elnät ger upphov till olika typer av effekter. Var för sig och tillsammans (kumulativa effekter) har de varierande betydelse för biologisk mångfald och människors intressen som hälsa, kulturmiljö och friluftsliv.

Projektet utgår ifrån det problem med kunskapsbrister och oklar tillämpning i miljöbedömning och prövningsprocesser som beskrivs av bransch och myndigheter idag.

Metod

I projektet ingick en första, översiktlig genomgång av kunskapsläget, främst via existerande ämnesvisa kunskapssammanställningar.

Denna förstudie lägger därmed upp linjerna inför de fördjupade kunskapssammanställningar och den forskning som kommer att behövas på området, med medverkan från olika expertområden.

Fakta:

Projektledare: Jan Olof Helldin, forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

Projektdeltagare: Mari Kågström, biträdande universitetslektor, SLU Centrum för biologisk mångfald

Projekttid: 2022-2023

Extern finansiering: Energimyndigheten