Landsomfattande slytäkt – potential, hinder och möjligheter

Senast ändrad: 18 augusti 2017

Det öppna landskapet växer igen genom naturlig växtsuccession, om inga insatser görs för att hålla det öppet. Sly växer upp längs vägar, järnvägar, i kantzoner i odlingslandskapet, kraftledningsgator, ängs- och hagmarker, och i parker och friluftsområden. Sådana naturliga slyuppslag skulle kunna nyttjas i stor skala som en ny och förnyelsebar energikälla. Pågick 2014-2016.

SlytäktSlyprojektet är ett samarbete mellan SLU, Uppsala universitet och SkogForsk, med medel från Energimyndigheten.

För att kunna bedöma många olika relevanta aspekter av en tillförselkedja baserad på sly har studien utförts av en grupp forskare med expertis inom så vitt skilda områden som skogstaxering, entreprenörskap, skördeteknik, ekonomi, energianalys, biologisk mångfald, kulturhistoria och juridik.

Projektets huvudmål var att belysa och kvantifiera den biomassa som finns i det svenska landskapet i form av sly som skulle kunna användas som energiråvara.

Projektet har tagit fram rekommendationer som beskriver när, var och hur slytäkt bör bedrivas för att minimera de negativa miljöeffekterna och i stället realisera de stora fördelar för biologisk mångfald som är möjliga.

Publikationer från projektet:

 

Kontakt:

Urban Emanuelsson, CBM, projketledare: urban.emanuelsson@slu.se, 070-620 43 41.

Dessa forskare har haft huvudansvaret för olika delfrågor:

Göran Ståhl och Torgny Lind, SLU, Slytillgångar; Rune Andersson, SLU, Grönområden i och runt tätorter
; Oscar Hultåker, SLU, Entreprenörskap och arbetstillfällen
; Maria Iwarsson Wide, Skogforsk, Skördeteknik och skördesystem; 
Lennart Eriksson, SLU, Ekonomi och lönsamhet; Per-Anders Hansson och Daniel Nilsson, SLU, Energianalys och energinetto
; Torbjörn Ebenhard, CBM, Biologisk mångfald; Urban Emanuelsson, CBM, Kulturmiljöaspekter; Maria Forsberg, CBM samtUppsala universitet, Legala frågor.


Kontaktinformation

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare
Centrum för biologisk mångfald
torbjorn.ebenhard@slu.se, 018-672268, 0767-147587