Doktorandprojekt:”Produktion och konsumtion av ekologiskt odlat kulturspannmål”

Senast ändrad: 21 februari 2024
En person bär en sstor säck med spannmål, i ett fält med hög säd. Foto.

”Produktion och konsumtion av ekologiskt odlat kulturspannmål” var ett tvärvetenskapligt doktorandprojekt som pågick 2019-2024. I februari 2024 disputerade Tove Ortman med sin avhandling "New potential in old varieties: Using landrace cereal to meet food production challenge".

Projektet bestod av tre delar:

  • Fältexperiment i Uppland med vårvete
  • Försök ute på gårdar/ On farm-studie med olika varianter av råg (kulturspannmål)
  • Intervjustudie med lantbrukare med erfarenhet av att odla kulturspannmål.

Syfte och upplägg

Syftet med studien var att undersöka faktorer som på verkar kulturspannmålen i fråga om skörd, (kvalitet och kvantitet). Faktorerna som undersöktes är dels skötsel och dels miljöfaktorer - det vill säga platsen: (genom jordprover och väderdata), hur mycket och vilka sorter av ogräs som växer tillsammans med kulturspannmålen.

Under de tre första åren har fältförsöken pågått. Data har samlats in från fältförsök under tre år på forskningsstationen Lövsta i Uppsala, samt fältförsök och observationsrutor ute hos lantbrukare, i deras odlingar. Man har också genomfört intervju er med lantbrukare, med syfte att samla in deras erfarenheter av att odla kulturspannmål.

Det transdisciplinära/tvärvetenskapliga angreppsättet innebär att projektet använder både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder, och involverar experter i livsmedelsvetenskap, agronomer och samhällsvetare, och forskningen inbegriper även sensoriska analyser. Detta för att projektets resultat ska kunna bli så relevant för lantbrukare som möjligt.

Tove Ortman önskar att kunskapen kan bidra till ökad förståelse för kulturspannmål och dess egenskaper, men också till att det kan bli ett underlag till att fortsätta ta fram sorter som passar i ekologiskt lantbruk. Kulturspannmålen har många egenskaper som kan bidra till mer hållbara odlingssystem, i framtidens multifunktionella lantbruk där målet är att optimera för flera olika ekosystemtjänster.

 

 

Fakta:

Doktorandprojektet pågår 2019-2024. 

Kopplat till forskningsprojektet Historiska spannmål i framtidens mat (länk tillbaka till projektsida)

Handledare: Göran Bergqvist (huvudhandledare),  Jan Bengtsson, Christine Watson, Emil Sandström (Biträdande handledare).

Övriga medarbetare (Bland andra): Klara-Li Yngve, Maria Bergkvist, Elisabeth Kumlander, Oskar Bergkvist, Anna Börjesson, Josefin Kyhlström Blomqvist, Gabriel Yngve, Torgny Lundgren, Agnes Sjöblom, Nils-Erik Nordh, Ewa Magnuski.

Finansiering: Formas.


Kontaktinformation

Tove Ortman

tove.ortman@slu.se